Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận tư tương HCM về văn hóa

Được đăng lên bởi Kendboy Quynh
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 11012 lần   |   Lượt tải: 31 lần
TIỂU LUẬN
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA

Trường Cao Đẳng Công Thương Hồ Chí Minh
Khoa Giáo Dục Đại Cương

Tiểu Luận Tư Tưởng Hồ Chí
 Văn Hóa
Minh Về

SVTH : Nhóm 8

Hồ Chí Minh, Tháng 7 Năm 2013

SVTH: Nhóm 8
Tiết 1  5, Ph òng D5­28

Trang 1

Lớp

: Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Tiết

: 1 5, Phòng D5-28

TIỂU LUẬN
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA

•

I.

LỜI MỞ ĐẦU

Hồ Chí Minh với tư cách là một nhà nhân văn chân chính, nhà văn hóa
kiệt xuất ngay từ rất sớm đã nắm bắt được quy luật hình thành, vận
động và phát triển của một nền văn hóa. Trong nhận thức của Người,
"Văn hóa Việt Nam chứa đựng sự kỳ diệu giữa cái ổn định và cái linh
hoạt" bởi lẽ nền văn hóa này có sợi dây liên hệ bền chặt với cuộc sống.
Chúng ta cùng nghiên cứu lĩnh vực này để tìm ra một ý nghĩa sâu xa và
rộng lớn của khái niệm văn hóa, cùng với một lý luận của sự phát triển.
Thấm nhuần và phát triển tư tưởng của Người là một nhiệm vụ, đồng
thời là một công trình văn hóa của dân tộc.

SVTH: Nhóm 8
Tiết 1  5, Ph òng D5­28
Trang 2

TIỂU LUẬN
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA

I.

NỘI DUNG

1. Khái niệm văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh
a) Định nghĩa về văn hóa
“Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh
ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những
công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những
sáng tạo và phát minh đó tức là văn hoá. Văn hoá là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh
hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu
đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn”.
b) Quan điểm về xây dựng một nền văn hóa mới
- Cùng với định nghĩa về văn hóa, Hồ Chí Minh còn nêu 5 điểm lớn định hướng cho việc
xây dựng nền văn hóa dân tộc:
 Xây dựng tâm lý: tinh thần độc lập, tự cường
 Xây dựng luân lý: biết hy sinh mình, làm lợi cho quần chúng
 Xây dựng xã hội: mọi sự nghiệp liên quan đến phúc lợi của nhân dân trong xã hội
 Xây dựng chính trị: dân quyền
 Xây dựng kinh tế”- HCM toàn tập, t3, tr 431
2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về các vấn đề chung của văn hóa.
a) Vị trí và vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội
Một là, văn hóa là đời sống tinh thần của xã hội, thuộc kiến trúc thượng tầng
- Văn hóa là nền tảng tinh thần của đời sống xã hội. Hồ Chí Minh khẳng định đời sống xã hội
bao gồm bốn mặt và phải xây dựng đồng thời bốn mặt đó là: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã
hội.
- Trong quan hệ với chính trị, xã hội: chính trị, xã hội được giải phón...
TI U LU N
T T NG H CHÍ MINH V VĂN HÓAƯ ƯỞ
Trường Cao Đẳng Công Thương Hồ Chí Minh
Khoa Giáo Dục Đại Cương

SVTH : Nhóm 8
Lớp : Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Tiết : 1 5, Phòng D5-28
SVTH: Nhóm 8
Ti t 1  5, Ph òng D5-28ế
Trang 1
Tiểu Lun Tư Tưởng Hồ Chí
Minh Về Văn Hóa
Hồ Chí Minh, Tháng 7 Năm 2013
Tiểu luận tư tương HCM về văn hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận tư tương HCM về văn hóa - Người đăng: Kendboy Quynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tiểu luận tư tương HCM về văn hóa 9 10 650