Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Tư tưởng Hồ chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc

Được đăng lên bởi nguyen-van-thinh
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 16136 lần   |   Lượt tải: 77 lần
TIỂU LUẬN NHÓM-CDDI9ALT

GVHD:NGÔ VĂN DUẨN

STT
DANH SÁCH NHÓM

MSSV

1.
2.
3.
4.
5.

PHẠM THANH TÙNG
LÊ VĂN HẢI
NGÔ ĐÌNH KHANH
NGUYỄN ANH TRÍ
NGUYỄN TIẾN QUANG

10352641
10342641
10344601
10346321
10349591

6.
7.
8.
9.

NGUYỄN VĂN THỊNH
VŨ ĐÌNH THUYÊN
ĐẶNG VĂN KHAM
PHẠM VĂN HOÀNG

10352101
10357891
10346821
10360771

10.

NGUYỄN VĂN LỄ

10360751

11.
12.

PHẠM MINH HIẾU
DƯƠNG ANH VŨ

10355301
10352281

Khoa Công Nghệ Điện

1

GHI CHÚ
NHÓM TRƯỞNG

TIỂU LUẬN NHÓM-CDDI9ALT

GVHD:NGÔ VĂN DUẨN

Tư tưởng Hồ chí Minh là một hệ thống toàn diện, có nội dung
rất phong phú, đa lĩnh vực và là hệ thống mở. Các ngành, các
giới, các đối tượng có thể lựa chọn, bổ sung những chuyên đề có
nội dung phù hợp với nhiệm vụ chính trị của mình. Trong các nội
dung của tư tưởng Hồ Chí Minh, giải phóng dân tộc là nội dung
quan trọng nhất và có ý nghĩa hàng đầu, trước hết của CM Việt
Nam. Giải phóng dân tộc, xét về thực chất là đánh đổ ách thống trị,
áp bức, xâm lược của đế quốc thực dân, giành độc lập dân tộc,
hình thành Nhà nước dân tộc độc lập và tự do lựa chọn con đường
phát triển của dân tộc phù hợp xu hướng phát triển của thời đại,
tiến bộ xã hội.
Sau khi giành được độc lập dân tộc, phải chuẩn bị mọi điều kiện để
đảm bảo cho đất nước phát triển nhanh, bền vững, thoát khỏi đói
nghèo lạc hậu, dân giàu nước mạnh, dân tộc có địa vị và đóng góp
xứng đáng vào sự phát triển chung của nhân loại, giải phóng dân
tộc được thực hiên bằng con đường cách mạng vô sản (CMVS).
Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của dân tộc và thời đại, nó
trường tồn, bất diệt, là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc ta. Nét
đặc sắc nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề xung quanh
việc giải phóng dân tộc và định hướng cho sự phát triển của dân
tộc.
Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho Đảng ta và nhân dân ta trên
con đường thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công
bằng dân chủ văn minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư
tưởng vững chắc để Đảng ta vạch ra đường lối CM đúng đắn, là
Khoa Công Nghệ Điện

2

TIỂU LUẬN NHÓM-CDDI9ALT

GVHD:NGÔ VĂN DUẨN

sợi chỉ đỏ dẫn đường cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đi tớt
thắng lợi.
Đối với sự phát triển của thế giới, tư tưởng Hồ Chí Minh phản ánh
khát vọng thời đại. Hồ Chí Minh đã có những cống hiến xuất sắc
về lý luận CM giải phóng dân tộc thuộc địa dưới ánh sáng của chủ
nghĩa Mác – Lênin, giành độc lập dân tộc để tiến lên xây dựng chủ
nghĩa xã hội.Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thế giới còn
ở chỗ, ngay từ rất sớm Người đã nhận thức...
TIỂU LUẬN NHÓM-CDDI9ALT GVHD:NGÔ VĂN DUẨN
STT
DANH SÁCH NHÓM MSSV GHI CHÚ
1. PHẠM THANH TÙNG 10352641 NHÓM TRƯỞNG
2. LÊ VĂN HẢI 10342641
3. NGÔ ĐÌNH KHANH 10344601
4. NGUYỄN ANH TRÍ 10346321
5. NGUYỄN TIẾN QUANG 10349591
6. NGUYỄN VĂN THỊNH 10352101
7. VŨ ĐÌNH THUYÊN 10357891
8. ĐẶNG VĂN KHAM 10346821
9. PHẠM VĂN HOÀNG 10360771
10. NGUYỄN VĂN LỄ 10360751
11. PHẠM MINH HIẾU 10355301
12. DƯƠNG ANH VŨ 10352281
Khoa Công Nghệ Điện 1
Tiểu luận Tư tưởng Hồ chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận Tư tưởng Hồ chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc - Người đăng: nguyen-van-thinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Tiểu luận Tư tưởng Hồ chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc 9 10 517