Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo

Được đăng lên bởi quocviet-dinh-gmail-com
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2322 lần   |   Lượt tải: 7 lần
1

I/ Lý do chọn đề tài
Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo, có tôn giáo được tổ chức thành một hệ
thống thống nhất từ Trung ương đến cơ sở như Giáo hội Phật giáo Việt Nam,
giáo Hội Công giáo Việt Nam, nhưng có tôn giáo trong quá trình phát triển do
nhiều nguyên nhân bị tách ra thành nhiều hệ phái khác nhau, mỗi hệ phái tạo
thành một tổ chức hoạt động độc lập như đạo Cao đài, Tin lành.
Đa số các tổ chức tôn giáo có mối liên hệ đồng đạo với tổ chức tôn giáo
nước ngoài (đạo Công giáo, đạo Hồi, đạo Tin lành, đạo Phật…) tình hình đó đặt
ra nhiều vấn đề trong quản lý các hoạt động quan hệ quốc tế của tổ chức, cá
nhân tôn giáo.
Các tôn giáo ở Việt Nam là đối tượng trong âm mưu lợi dụng của các
thế lực thù địch. Trước đây khi xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp, phát xít
Nhật, đế quốc Mỹ đều tìm cách lợi dụng các tôn giáo của các thế lực đế quốc đã
để lại nhiều hậu quả mà Đảng và Nhà nước ta đang phải giải quyết.
Ngày nay các thế lực thù địch ở trong nước và ngoài nước đang thực
hiện chiến lược diễn biến hòa bình để chống phá cách mạng nước ta. Trong
chiến lược này, các thế lực thù địch đặc biệt quan tâm lợi dụng vấn đề tôn giáo.
Vấn đề tôn giáo được chúng gắn với vấn đề dân chủ nhân quyền và được thực
hiện qua các thủ đoạn tinh vi.
Sự lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch như nói trên đặt ra cho
công tác tôn giáo vừa phải đảm bảo nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của quần
chúng tín đồ, vừa phải cảnh giác đấu tranh làm thất bại âm mưu và những hoạt
động lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch để chống phá cách mạng Việt
Nam.
Vì vậy vấn đề tôn giáo là một trong những vấn đề quan trọng trong quá
trình xây dựng và phát triển đất nước tiến lên Xã hội, Xã hội Chủ nghĩa nói
chung và địa phương xã Phú Lập, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai nói riêng.
Thông qua đề tài này muốn cho chúng ta thấy rõ hơn tầm quan trọng cũng như
những khó khăn, thuận lợi của công tác tôn giáo. Nêu cao vai trò vị thế của
người làm công tác tôn giáo phải tận tâm, tận lực, đề cao cảnh giác, thường
xuyên trao dồi học hỏi kinh nghiệm nắm bắt kịp thời biến chuyển hoạt động tôn
giáo tại địa phương, đồng thời sự quan tâm sâu sát, kịp thời của cấp ủy Đảng,
chính quyền địa phương, cũng như luôn học hỏi theo quan điểm của chủ nghĩa
Mác – lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tôn giáo thì mới có thể thực
hiện thành công công tác này.
Bên cạnh đó chọn đề tài này giúp cho bản thân có thêm kiến thức thực tế
trong quá trình tiếp thu trao dồi lý luận và hoạt động công tác tôn giáo tại địa
phương là một minh chứn...
I/ Lý do chọn đề tài
Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo, có tôn giáo được tổ chức thành một hệ
thống thống nhất từ Trung ương đến sở như Giáo hội Phật giáo Việt Nam,
giáo Hội Công giáo Việt Nam, nhưng có tôn giáo trong quá trình phát triển do
nhiều nguyên nhân bị tách ra thành nhiều hệ phái khác nhau, mỗi hệ phái tạo
thành một tổ chức hoạt động độc lập như đạo Cao đài, Tin lành.
Đa scác tchức tôn giáo có mối liên hệ đồng đạo với tổ chức tôn giáo
nước ngoài (đạo Công giáo, đạo Hồi, đạo Tin lành, đạo Phật…) tình nh đó đặt
ra nhiều vấn đề trong quản các hoạt động quan hệ quốc tế của tổ chức,
nhân tôn giáo.
Các tôn giáo Việt Nam đối tượng trong âm mưu lợi dụng của các
thế lực thù địch. Trước đây khi xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp, phát xít
Nhật, đế quốc Mđều tìm cách lợi dụng các tôn giáo của các thế lực đế quốc đã
để lại nhiều hậu quả mà Đảng và Nhà nước ta đang phải giải quyết.
Ngày nay các thế lực thù địch trong nước ngoài nước đang thực
hiện chiến lược diễn biến hòa bình đ chống phá cách mạng ớc ta. Trong
chiến ợc này, các thế lực thù địch đặc biệt quan tâm lợi dụng vấn đề tôn giáo.
Vấn đ tôn giáo được chúng gắn với vấn đề dân chủ nhân quyền và được thực
hiện qua các thủ đoạn tinh vi.
Sự lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch như nói trên đặt ra cho
công tác tôn giáo vừa phải đảm bảo nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của quần
chúng tín đồ, vừa phải cảnh giác đấu tranh làm thất bại âm mưu và những hoạt
động lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch để chống phá cách mạng Việt
Nam.
vậy vấn đề tôn giáo một trong những vấn đề quan trọng trong quá
trình y dựng phát triển đất nước tiến lên hội, hội Chủ nghĩa nói
chung địa phương xã Phú Lập, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai nói riêng.
Thông qua đề tài này muốn cho chúng ta thấy hơn tầm quan trọng cũng n
những khó khăn, thuận lợi của công tác tôn giáo. Nêu cao vai trò vị thế của
người làm công tác tôn giáo phải tận tâm, tận lực, đề cao cảnh giác, thường
xuyên trao dồi học hỏi kinh nghiệm nắm bắt kịp thời biến chuyển hoạt động tôn
giáo tại địa phương, đồng thời sự quan tâm sâu sát, kịp thời của cấp ủy Đảng,
chính quyền đa phương, ng n luôn học hỏi theo quan điểm của chủ nghĩa
Mác lênin tưởng H Chí Minh v côngc tôn giáo t mới thể thực
hiện thành công công tác này.
Bên cạnh đó chọn đề tài này giúp cho bản thân có thêm kiến thức thực tế
trong quá trình tiếp thu trao dồi luận hoạt động công tác tôn giáo tại địa
phương là một minh chứng thực tiễn.
II/ Một số vấn đ luận của chủ nghĩa Mác - Lê nin quan điểm
của Chủ Tịch Minh Hồ Chí về tôn giáo
1/ Một số quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin về tôn giáo
1.1/ Bản chất của tôn giáo
Tôn giáo một hiện tượng xã hội phức tạp liên quan đến đời sống tinh
thần của một bộ phận quần chúng nhân dân trong các hội. C.Mác
1
Tiểu luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo - Người đăng: quocviet-dinh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tiểu luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo 9 10 906