Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Vai trò của luật trong thị trường chứng khoán

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 624 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM
KHOA LUẬT KINH TẾ


Bài tiểu luận môn Luật Kinh Tế
Tên đề tài:

Vai trò của Luật trong sự phát triển
của thị trường

CHỨNG KHOÁN

GVHD : Dương Mỹ An
SVTH : Hồ Hoàng Yến (106204349)
Huỳnh Duy Tân (106209033)
Lớp
: CK2 - Khóa 32

TP.HCM, tháng 6 năm 2008

 Nhận xét của giáo viên:
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………

2

Trang
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VAI TRÒ CỦA LUẬT ĐỐI
VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN..................................................... 1
I. Sự ra đời của Luật Chứng khoán.................................................................1
1) Nguyên nhân...............................................................................................1
2) Sự ra đời......................................................................................................1
II. Vai trò của Luật đối với thị trường Chứng khoán..................................... 3
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM.................................................................................................... 4
I. Yêu cầu của nền kinh tế đối với Luật Chứng khoán............................. 5
II. Những tác động của Luật Chứng khoán đến thị trường sau một
năm thực hiện................................................................................................ 5
III. Một số thuận lợi và khó khăn trong việc áp dụng Luật Chứng khoán.. 7
IV. Sự điều tiết của Chính phủ đối với thị trường Chứng khoán...................9
1) Các tiêu chí cơ bản nhằm đánh giá tính hiệu quả của Luật Chứng khoán 9
2) Quan điểm chỉ đạo trong việc xây dựng Luật Chứng khoán.....................16
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO
VAI TRÒ HIỆU QUẢ CỦA LUẬT ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG
CHỨNG KHOÁN......................................................................................... 17
I. Một số thiếu sót........................................................................................... 17
II. Dự thảo Luật...............................................................................................18

3

 CHƯƠNG I:

LÝ LUẬN CHUNG VỀ VAI TRÒ CỦA LUẬT ĐỐI
VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
I. Sự ra đời của Luật Chứng Khoán:
1) Nguyên nhân:
Báo cáo của ...
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM
KHOA LUẬT KINH TẾ

Bài tiểu luận môn Luật Kinh Tế
Tên đề tài:
Vai trò của Luật trong sự phát triển
của thị trường
CHỨNG KHOÁN
GVHD : Dương Mỹ An
SVTH : Hồ Hoàng Yến (106204349)
Huỳnh Duy Tân (106209033)
Lớp : CK2 - Khóa 32
TP.HCM, tháng 6 năm 2008
Tiểu luận Vai trò của luật trong thị trường chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận Vai trò của luật trong thị trường chứng khoán - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Tiểu luận Vai trò của luật trong thị trường chứng khoán 9 10 296