Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản trong xây dựng Đảng bộ xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng trong sạch vững mạnh

Được đăng lên bởi nguyenvantruong11888
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2269 lần   |   Lượt tải: 9 lần
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HÀ NAM
LỚP TCLLCT - HC K10

(2009-2011)


Tiểu luận tốt nghiệp cuối khoá chuyên đề:
“Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản trong
xây dựng Đảng bộ xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng
trong sạch vững mạnh”

Ngêi thùc hiÖn
§¬n vÞ c«ng t¸c

: Trần

Thị Bích

: UBND xã Tượng Lĩnh-Kim Bảng-Hà Nam

Ngêi híng dÉn : Th.S Lª ThÞ Oanh

Hà Nam, tháng 9 năm 2011
0

MỤC LỤC

A- Mở đầu...................................................................................................................…...3
B- Nội dung.................................................................................................................…...4
I. Cơ sở lý luận...........................................................................................................…...4
1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản……………………………………4
2. Nhận thức của Đảng bộ về công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh theo
tư tưởng Hồ Chí Minh…………………………………………………………………..9
II/ Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản trong việc xây dựng Đảng bộ xã
Tượng Lĩnh, Kim Bảng trong sạch, vững mạnh:……………………………………………14
1/ Đặc điểm tình hình của Đảng bộ:………………………………………………………….14
2/ Thực trạng công tác xây dựng Đảng bộ xã Tượng Lĩnh trong sạch, vững mạnh thời gian
qua:……………………………………………………………………………………………..15
3/ Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản trong việc xây dựng Đảng bộ xã
Tượng Lĩnh, Kim Bảng trong sạch, vững mạnh:……………………………………………16
a/ Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh:…………………….17
b/ Một số giải pháp nhằm xây dựng Đảng bộ xã Tượng Lĩnh trong sạch, vững mạnh:…..20

C- Kết luận ................................................................................................................….22
D- Tài liệu tham khảo................................................................................................….23

1

A. MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam ngay từ trong quá trình tìm đường
cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác-Lê nin, tham gia sáng lập Đảng cộng
sản Pháp (1920) và trở thàh người Việt Nam cộng sản đầu tiên. Từ đó, người xác định mục tiêu
của. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong
trào công nhân và phong trào yêu nước. Lênin đã viết: "Trong tất cả các nước, chỉ có sự kết
hợp giữa chủ nghĩa xã hội với phong trào công nhân mới xây dựng được một cơ sở vững
chắc cho cả hai. Nhưng trong mỗi nước, sự kết hợp ấy lại là sản phẩm của lịch ...
0
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HÀ NAM
LỚP TCLLCT - HC K10
(2009-2011)
Tiểu luận tốt nghiệp cuối khoá chuyên đề:
“Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản trong
xây dựng Đảng bộ xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng
trong sạch vững mạnh”
Ngêi thùc hiÖn : Trần Thị Bích
§¬n vÞ c«ng t¸c : UBND xã Tượng Lĩnh-Kim Bảng-Hà Nam
Ngêi híng dÉn : Th.S Lª ThÞ Oanh
Hà Nam, tháng 9 năm 2011
Tiểu luận Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản trong xây dựng Đảng bộ xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng trong sạch vững mạnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản trong xây dựng Đảng bộ xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng trong sạch vững mạnh - Người đăng: nguyenvantruong11888
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Tiểu luận Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản trong xây dựng Đảng bộ xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng trong sạch vững mạnh 9 10 760