Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận về GPS trong hệ thống thông tin quản lý

Được đăng lên bởi ngocnhi111517
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 604 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ GPS
1.

Khái niệm
GPS (Global Positioning System) - Hệ thống định vị toàn cầu là h ệ th ống xác
định vị trí dựa trên vị trí của các vệ tinh nhân tạo. Trong cùng m ột th ời đi ểm, ở
một vị trí trên mặt đất nếu xác định được khoảng cách đến ba v ệ tinh (t ối
thiểu) thì sẽ tính được toạ độ của vị trí đó.
1

GPS được thiết kế và quản lý bởi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, nh ưng chính ph ủ Hoa
Kỳ cho phép mọi người sử dụng nó miễn phí, bất kể quốc tịch từ năm 1980, GPS
hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, mọi nơi trên Trái Đất, 24 giờ một ngày.
2. Phân loại

Hệ thống định vị toàn cầu của Mỹ là hệ dẫn đường dựa trên một mạng l ưới 24
quả vệ tinh được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đặt trên quỹ đạo không gian.
Các hệ thống dẫn đường truyền thống hoạt động dựa trên các trạm phát tín
hiệu vô tuyến điện. Được biết đến nhiều nhất là các hệ thống sau: LORAN –
(LOng RAnge Navigation) – hoạt động ở giải tần 90-100 kHz chủ yếu dùng cho
hàng hải, hay TACAN – (TACtical Air Navigation) – dùng cho quân đ ội Mỹ và bi ến
thể với độ chính xác thấp VOR/DME – VHF (Omnidirectional Range/Distance
Measuring Equipment) – dùng cho hàng không dân dụng.
Gần như đồng thời với lúc Mỹ phát triển GPS, Liên Xô cũng phát tri ển m ột h ệ
thống tương tự với tên gọi GLONASS. Hiện nay Liên minh Châu Âu đang phát
triển hệ dẫn đường vệ tinh của mình mang tên Galileo. Trung Qu ốc thì phát
triển hệ thống định vị toàn cầu của mình mang tên Bắc Đẩu bao gồm 35 vệ tinh.
Ban đầu, GPS và GLONASS đều được phát triển cho mục đích quân s ự, nên m ặc
dù chúng dùng được cho dân sự nhưng không hệ nào đưa ra s ự đ ảm b ảo tồn tại
liên tục và độ chính xác. Vì thế chúng không thỏa mãn được những yêu cầu an
toàn cho dẫn đường dân sự hàng không và hàng h ải, đ ặc bi ệt là t ại nh ững vùng
và tại những thời điểm có hoạt động quân sự của những quốc gia s ở h ữu các h ệ
thống đó. Chỉ có hệ thống dẫn đường vệ tinh châu Âu Galileo (đang được xây
dựng) ngay từ đầu đã đặt mục tiêu đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của d ẫn
đường và định vị dân sự.

1

%C4%91%E1%BB%8Bnh_v%E1%BB%8B_to%C3%A0n_c%E1%BA%A7u

GPS ban đầu chỉ dành cho các mục đích quân s ự, nhưng từ năm 1980 chính ph ủ
Mỹ cho phép sử dụng trong dân sự. GPS hoạt động trong mọi điều ki ện th ời ti ết,
mọi nơi trên
Trái Đất, 24 giờ một ngày. Không mất phí thuê bao hoặc mất ti ền trả cho việc
thiết lập sử dụng GPS nhưng phải tốn tiền không rẻ để mua thiết bị thu tín hi ệu
và phần mềm nhúng hỗ trợ.
3. Cấu trúc...
   
1. 
1
GPS (Global Positioning System) - H th ng đ nh v toàn c u h th ng xác
đ nh v trí d a trên v trí c a các v tinh nhân t o. Trong cùng m t th i đi m,
m t v trí trên m t đ t n u xác đ nh đ c kho ng cách đ n ba v tinh (t i ế ượ ế
thi u) thì sẽ tính đ c to đ c a v trí đó. ượ
GPS đ c thi t k và qu n b i B Qu c phòng Hoa Kỳ, nh ng chính ph Hoaượ ế ế ư
Kỳ cho phép m i ng i s d ng nó mi n phí, b t k qu c t ch t năm 1980, GPS ườ
ho t đ ng trong m i đi u ki n th i ti t, m i n i trên Trái Đ t, 24 gi m t ngày. ế ơ
2. 
H th ng đ nh v toàn c u c a Mỹ h d n đ ng d a trên m t m ng l i 24 ườ ướ
qu v tinh đ c B Qu c phòng Hoa Kỳ đ t trên quỹ đ o không gian. ượ
Các h th ng d n đ ng truy n th ng ho t đ ng d a trên các tr m phát tín ườ
hi u vô tuy n đi n. Đ c bi t đ n nhi u nh t các h th ng sau: LORAN ế ượ ế ế
(LOng RAnge Navigation) ho t đ ng gi i t n 90-100 kHz ch y u dùng cho ế
hàng h i, hay TACAN – (TACtical Air Navigation)dùng cho quân đ i Mỹ và bi n ế
th v i đ chính xác th p VOR/DME VHF (Omnidirectional Range/Distance
Measuring Equipment) – dùng cho hàng không dân d ng.
G n nh đ ng th i v i lúc Mỹ phát tri n GPS, Liên cũng phát tri n m t h ư
th ng t ng t v i tên g i GLONASS. Hi n nay Liên minh Châu Âu đang phát ươ
tri n h d n đ ng v tinh c a mình mang tên Galileo. Trung Qu c thì phát ườ
tri n h th ng đ nh v toàn c u c a mình mang tên B c Đ u bao g m 35 v tinh.
Ban đ u, GPS và GLONASS đ u đ c phát tri n cho m c đích quân s , nên m c ượ
chúng dùng đ c cho dân s nh ng không h nào đ a ra s đ m b o t n t iượ ư ư
liên t c và đ chính xác. Vì th chúng không th a mãn đ c nh ng yêu c u an ế ượ
toàn cho d n đ ng dân s hàng khônghàng h i, đ c bi t t i nh ng vùng ườ
và t i nh ng th i đi m ho t đ ng quân s c a nh ng qu c gia s h u các h
th ng đó. Ch h th ng d n đ ng v tinh châu Âu Galileo (đang đ c xây ườ ượ
d ng) ngay t đ u đã đ t m c tiêu đáp ng các yêu c u nghiêm ng t c a d n
đ ng và đ nh v dân s .ườ
1http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_
%C4%91%E1%BB%8Bnh_v%E1%BB%8B_to%C3%A0n_c%E1%BA%A7u
Tiểu luận về GPS trong hệ thống thông tin quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận về GPS trong hệ thống thông tin quản lý - Người đăng: ngocnhi111517
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Tiểu luận về GPS trong hệ thống thông tin quản lý 9 10 939