Ktl-icon-tai-lieu

TIỂU LUẬN VỀ TÀI SẢN ẢO

Được đăng lên bởi Lê Thúy Kiều
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1564 lần   |   Lượt tải: 12 lần
TIỂU LUẬN

TÀI SẢN ẢO CÓ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ TÀI SẢN KHÔNG?
I.

PHẦN MỞ ĐẦU.
Xã hội ngày càng phát triển, đời sống con người ngày càng được nâng cao, kể cả

về vật chất lẫn tinh thần.Do đó, tài sản của mỗi người cũng phải được cải thiện để thỏa
mãn những nhu cầu hiện tại và đáp ứng trong tương lai.Và như ta được biết, C.Mác đã
từng nói: “con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội”. Hay nói cách khác, để có
thể tồn tại được, mỗi người đều phải tham gia vào các mối quan hệ khác nhau, tạo nên
mối dây liên kết với thế giới xung quanh nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất cũng như
tinh thần của bản thân. Một trong những hoạt động tích cực và hiệu quả nhất của con
người nhằm hướng tới mục đích đó là việc tham gia vào cải thiện cuộc sống của mỗi
người.Và việc tạo ra tài sản riêng cho mỗi người là mục đích chính của con người. Nếu
như tài sản được nhìn dưới con mắt của các nhà kinh tế thì tài sản là của cải vật chất
dùng vào mục đích sản xuất hoặc tiêu dùng.Còn xét dưới góc độ của môn khoa học
luật dân sự mà nhìn nhận tài sản với tư cách là đối tượng của sở hữu được đề cập lần
đầu tiên trong các quy định về tài sản và quyền sở hữu của Bộ luật dân sự Việt
Nam.Bộ luật dân sự năm 1995 trước đây cũng như Bộ luật dân sự năm 2005 hiện hành
dựa vào tiêu chí tài sản là đối tượng của quyền sở hữu phải trị giá được bằng tiền và có
thể đưa vào giao lưu dân sự.Và những năm gần đây,khi công nghệ thông tin phát triển
nói chung và mạng internet nói riêng xâm nhập vào nước ta như vũ bão, để từ
đó,Website và trang Web không còn là khái niệm xa lạ nữa, và ngày càng trở thông
dụng và không thể thiếu trong cuộc sống,các trò chơi, game online phổ biến rộng để từ
đó sinh ra vấn đề tài sản ảo (ví dụ như tên miền internet, địa chỉ hộp thư điện tử, các
loại tài khoản game online…) cũng được quan tâm nhiều hơn. Trong khi Bộ luật Dân
sự đang được xem xét sửa đổi, bổ sung, tài sản “ảo” có nên được công nhận là một loại
tài sản được luật dân sự bảo hộ hay không ? Đó là vấn đề đang nhận được nhiều quan
điểm trái chiều.Do tính cần thiết và đang được quan tâm nhiều nên em chọn đề tài: “
Tài sản và tài sản ảo có được công nhận là tài sản hay không?”
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.
1. Nhận thức chung và khái niệm về tài sản.
LÊ THỊ THÚY KIỀU

Page 1

TIỂU LUẬN

Tài sản - với tính cách là khách thể quyền sở hữu - đã được Điều 163 BLDS xác
định như sau: "Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá trị và các quyền tài sản".
Vật chính là đối tượng của thế giới vật chất theo nghĩa rộng bao gồm cả động vật,
thực vật, v...
TIỂU LUẬN
TÀI SẢN ẢO CÓ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ TÀI SẢN KHÔNG?
I. PHẦN MỞ ĐẦU.
hội ngày càng phát triển, đời sống con người ngày càng được nâng cao, kể cả
về vật chất lẫn tinh thần.Do đó, tài sản của mỗi người cũng phải được cải thiện để thỏa
mãn những nhu cầu hiện tại và đáp ứng trong tương lai.Và như ta được biết, C.Mác đã
từng nói: con người tổng hòa các mối quan hệ hội”. Hay nói cách khác, để
thể tồn tại được, mỗi người đều phải tham gia vào các mối quan hệ khác nhau, tạo nên
mối dây liên kết với thế giới xung quanh nhằm thỏa n nhu cầu vật chất cũng như
tinh thần của bản thân. Một trong những hoạt động tích cực hiệu quả nhất của con
người nhằm hướng tới mục đích đó việc tham gia vào cải thiện cuộc sống của mỗi
người.Và việc tạo ra tài sản riêng cho mỗi người là mục đích chính của con người. Nếu
như tài sản được nhìn dưới con mắt của các nhà kinh tế thì tài sản của cải vật chất
dùng vào mục đích sản xuất hoặc tiêu dùng.Còn xét dưới góc độ của môn khoa học
luật dân sự nhìn nhận tài sản với cách đối tượng của sở hữu được đề cập lần
đầu tiên trong các quy định về i sản quyền sở hữu của Bộ luật dân sự Việt
Nam.Bộ luật dân sự năm 1995 trước đây cũng như Bộ luật dân sự năm 2005 hiện hành
dựa vào tiêu chí tài sản là đối tượng của quyền sở hữu phải trị giá được bằng tiền và có
thể đưa vào giao lưu dân sự.Và những năm gần đây,khi công nghệ thông tin phát triển
nói chung mạng internet nói riêng xâm nhập o nước ta như bão, để từ
đó,Website trang Web không còn khái niệm xa lạ nữa, ngày càng trở thông
dụng và không thể thiếu trong cuộc sống,các trò chơi, game online phổ biến rộng để từ
đó sinh ra vấn đề tài sản ảo (ví dụ như tên miền internet, địa chỉ hộp thư điện tử, các
loại tài khoản game online…) cũng được quan tâm nhiều hơn. Trong khi Bluật Dân
sự đang được xem xét sửa đổi, bổ sung, tài sản “ảo” có nên được công nhận là một loại
tài sản được luật dân sự bảo hộ hay không ? Đó vấn đề đang nhận được nhiều quan
điểm trái chiều.Do tính cần thiết đang được quan tâm nhiều nên em chọn đề tài:
Tài sản và tài sản ảo có được công nhận là tài sản hay không?”
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.
1. Nhận thức chung và khái niệm về tài sản.
LÊ THỊ THÚY KIỀU Page 1
TIỂU LUẬN VỀ TÀI SẢN ẢO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIỂU LUẬN VỀ TÀI SẢN ẢO - Người đăng: Lê Thúy Kiều
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
TIỂU LUẬN VỀ TÀI SẢN ẢO 9 10 725