Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận về xử lý nước thải sinh hoạt

Được đăng lên bởi Đăng Khiêm Cao
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1635 lần   |   Lượt tải: 5 lần
XỬ LÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT Ở BÌNH DƯƠNG - CÁC CÔNG NGHỆ MỚI
Trần Duy Linh, Nguyễn Công San
Trường Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương

TÓM TẮT
Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của Bình Dương nói riêng và khu vực miền
Đông Nam Bộ nói chung, lượng chất thải sinh hoạt tại các đô thị luôn là vấn đề nóng
trong các chương trình bảo vệ môi trường. Hệ thống lưu vực sông Sài Gòn – Đồng Nai
ngày càng chịu áp lực, gánh nặng ô nhiễm do nước thải; nguồn nước ngầm cũng đang bị
đe dọa bởi chất thải sinh hoạt và công nghiệp.
Để đáp ứng chất lượng nước sau khi xử lý đạt quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT
(cột A), đặc biệt chú trọng đến việc kiểm soát mùi phát tán đến khu dân cư lân cận, nên
việc lựa chọn công nghệ là một trong những mối quan tâm hàng đầu. Biwase đã lựa chọn
công nghệ xử lý sinh học bùn hoạt tính ASBR (Advanced Sequencing Batch Reactor)
thích hợp và tối ưu nhờ vào các ưu điểm của nó so với công nghệ xử lý sinh học truyền
thống khác. Với các hạng mục công trình đầu vào, bể ASBR, nhà khử trùng, bể cô đặc
bùn, thiết bị vắt bùn, nhà khử mùi…. Ngoài ra, việc xử lý Nitơ và Phốt pho trong nước
thải, công nghệ ASBR rất thích hợp cho việc loại sinh học cả Nitơ và Phốt pho, vốn là
một yêu cầu để đáp ứng tiêu chuẩn xả thải của Việt Nam [1].
Từ khoá: công nghệ xử lý sinh học bùn hoạt tính ASBR.

Các chữ việt tắt trong bài:
- Nước thải sinh hoạt: NTSH
- Xử lý nước thải sinh hoạt: XLNTSH
- Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: HTXLNTSH
1. GIỚI THIỆU

- Nước thải sinh hoạt (Domestic wastewater) là loại nước thải phát sinh từ các hoạt động
sinh hoạt của các cộng đồng dân cư như: khu vực đô thị, trung tâm thương mại, khu vực
vui chơi giải trí, cơ quan công sở,…Các thành phần ô nhiễm chính đặc trưng thường thấy
ở nước thải sinh hoạt là BOD 5, COD, Nitơ và Phốtpho. Một yếu tố gây ô nhiễm quan
trọng trong nước thải sinh hoạt đó là các loại mầm bệnh được lây truyền bởi các vi sinh
vật có trong phân. Vi sinh vật gây bệnh cho người bao gồm các nhóm chính là virus, vi
khuẩn, nguyên sinh bào và giun sán [2].
- Xử lý nước thải (Wastewater treatment) là quá trình loại bỏ chất ô nhiễm ra khỏi nước
thải và nước thải hộ gia đình tức là bao gồm cả dòng chảy bề mặt (dòng thải), gia dụng,
thương mại và cơ quan.Bao gồm các quá trình vật lý, hóa học, và sinh học để loại bỏ các
chất ô nhiễm có nguồn gốc vật lý, hóa học và sinh học. Mục tiêu của nó là để tạo ra một
dòng chất thải dạng lỏng an toàn với môi trường (hoặc xử lý nước thải) và chất thải rắn
(hoặc xử lý bùn) phù hợp để xử lý hoặc tái sử d...
XỬ LÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT Ở BÌNH DƯƠNG - CÁC CÔNG NGHỆ MỚI
Trần Duy Linh, Nguyễn Công San
Trường Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương
TÓM TẮT
Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của Bình Dương nói riêng và khu vực miền
Đông Nam Bộ nói chung, lượng chất thải sinh hoạt tại các đô thị luôn là vấn đề nóng
trong các chương trình bảo vệ môi trường. Hệ thống lưu vực sông Sài Gòn – Đồng Nai
ngày càng chịu áp lực, gánh nặng ô nhiễm do nước thải; nguồn nước ngầm cũng đang bị
đe dọa bởi chất thải sinh hoạt và công nghiệp.
Để đáp ứng chất lượng nước sau khi xử lý đạt quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT
(cột A), đặc biệt chú trọng đến việc kiểm soát mùi phát tán đến khu dân cư lân cận, nên
việc lựa chọn công nghệ là một trong những mối quan tâm hàng đầu. Biwase đã lựa chọn
công nghệ xử lý sinh học bùn hoạt tính ASBR (Advanced Sequencing Batch Reactor)
thích hợp và tối ưu nhờ vào các ưu điểm của nó so với công nghệ xử lý sinh học truyền
thống khác. Với các hạng mục công trình đầu vào, bể ASBR, nhà khử trùng, bể cô đặc
bùn, thiết bị vắt bùn, nhà khử mùi…. Ngoài ra, việc xử lý Nitơ và Phốt pho trong nước
thải, công nghệ ASBR rất thích hợp cho việc loại sinh học cả Nitơ và Phốt pho, vốn là
một yêu cầu để đáp ứng tiêu chuẩn xả thải của Việt Nam [1].
Từ khoá: công nghệ xử lý sinh học bùn hoạt tính ASBR.
Các chữ việt tắt trong bài:
- Nước thải sinh hoạt: NTSH
- Xử lý nước thải sinh hoạt: XLNTSH
- Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: HTXLNTSH
1. GIỚI THIỆU
Tiểu luận về xử lý nước thải sinh hoạt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận về xử lý nước thải sinh hoạt - Người đăng: Đăng Khiêm Cao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tiểu luận về xử lý nước thải sinh hoạt 9 10 817