Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu hiến pháp

Được đăng lên bởi gnestorhq
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 449 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIỀN GIANG
Họ tên : Nguyễn Thị Bảo Trang
Lớp : 11/2
Năm sinh : 22/10/1998
Địa chỉ : Trường THPT Trương Định

“TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM”

“TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM”
Câu 1. Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay
là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có mấy bản
Hiến pháp? Các bản Hiến pháp đó được Quốc hội thông qua vào ngày,
tháng, năm nào?
Trả lời:
Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có 05 bản Hiến pháp. Hiến pháp 1946 là bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng
hòa được Quốc hộithông qua vào ngày 9 tháng 11 năm 1946
- Hiến pháp năm 1959 được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thông
qua vào ngày 31/12/1959.
- Hiến pháp năm 1980 được Quốc hội khoá VI, tại kỳ họp thứ 7 ngày 18-121980, đã nhất trí thông qua Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam năm 1980.
- Hiến pháp năm 1992 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
thông qua ngày 15/4/1992, được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt Nam sửa đổi, bỏ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 vào ngày
25/12/2001.
- Hiến pháp pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 là bản
Hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội Việt
Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua vào ngày vào sáng ngày 28 tháng 11
năm 2013.
Câu 2. Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu lực từ
ngày, tháng, năm nào? So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung
năm 2001) có bao nhiêu điều được giữ nguyên? Có bao nhiêu điều được
sửa đổi, bổ sung? Điều sửa đổi, bổ sung nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?
Trả lời:

- Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu lực từ ngày 01
tháng 01 năm 2014.
- So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001) có 07 điều
được giữ nguyên, sửa đổi 101 điều, bổ sung 12 điều.
- Điều tâm đắc nhất là “Mọi người có quyền được sống trong môi trường trong
lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường”
Câu 3. Điều 2 Hiến pháp năm 2013 khẳng định “Nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước
thuộc về Nhân dân…”. Bạn hãy nêu và phân tích ngắn gọn các quy định
của Hiến pháp năm 2013 về những cách thức để Nhân dân thực hiện ...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIỀN GIANG
Họ tên : Nguyễn Thị Bảo Trang
Lớp : 11/2
Năm sinh : 22/10/1998
Địa chỉ : Trường THPT Trương Định
“TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM”
Tìm hiểu hiến pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu hiến pháp - Người đăng: gnestorhq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tìm hiểu hiến pháp 9 10 423