Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về tổ chức thương mại quốc tế WTO và cơ hội thách thức của Việt Nam

Được đăng lên bởi tien-tien1
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 6055 lần   |   Lượt tải: 17 lần
TRờngng đại học công nghiệp hà nội
Khoa kế toán- kiểm toán

ĐỀ TÀI: Tỡm hiểu về tổ chức thương mại quốc tế WTO
và cơ hội thỏch thức của Việt Nam
Giảng viờn hướng dẫn : Hà Kim Dung
Lớp
: .KT31- K5
Nhúm sinh viờn
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Trần Tôn Nghiêm
Nguyễn Thị Thủy Hà

Nguyễn Vũ Tiến

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Vũ Đình Phi

Nguyễn Thi Thu 5-9

Triệu Trà My

Nguyễn Văn Quỳnh

Hà Thị Thu

Hà nội, tháng 12 năm 2012

1

Lời mở đầu
Cựng với xu thế toàn cầu hoỏ hiện nay, Tổ chức thương mại thế giới (WTO) kế
thừa Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch (GATT) bắt đầu hoạt động từ
1/1/1995 nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho sự phỏt triển của hệ thụng thương mại
đa biờn, đảm bảo cạnh tranh cụng bằng, lành mạnh, xoỏ bỏ dần cỏc rào cản trong
thương mại quốc tế. Từ đú cho đến nay, WTO đó khụng ngừng mở rộng cả vế quy
mụ lẫn phạm vi hoạt động của mỡnh, đó thực sự khẳng định được vai trũ quan
trọng của mỡnh trong quỏ trỡnh tự do hoỏ thương mại quốc tế.
Cựng với hệ thống cỏc quy tắc, nguyờn tắc, cỏc Hiệp định của mỡnh,WTO đó
tạo ra một hành lang phỏp lý để từ đú cỏc nước cú thể đẩy nhanh tiến hành tiến
trỡnh toàn cầu hoỏ, tự do thương mại, đồng thời tiếp nhận những cơ hội thuận lợi
để phỏt triển nền kinh tế của mỡnh. Tuy nhiờn, hoạt động của WTO cựng với hệ
thụng cỏc nguyờn tắc và hiệp định của mỡnh khụng phải lỳc nào cũng cú lợi và
đảm bảo được sự cụng bằng cho cỏc nước thành viờn, đặc biệt là đối với cỏc nước
đang phỏt triển.
Để cú thể tỡm hiểu rừ hơn về những ảnh hưởng của WTO đến sự phỏt triển nền
kinh tế của của Việt Nam , nhúm em lựa chọn đề tài:

Tỡm hiểu tổ chức thương mại thế giới WTO và tiến trỡnh gia nhập
WTO ở Việt Nam, những cơ hội và thỏch thức

2

Chương 1: Tổng quan về Tổ chức thương mại thế giới WTO
1.1 Sự ra đời của WTO.
1.1.1: WTO là gỡ ?
WTO: tờn viết tắt của 3 chữ World Trade Organization
Ngày thành lập: 1/1/1995
Thành viờn: 150 nước
Ngõn sỏch khoảng 194 triệu Francs Thụy Sỹ năm 2010
Tổng giỏm đốc
Chức năng chớnh :
-

Quản lý cỏc hiệp định về thương mại quốc tế

-

Diễn đàn cho cỏc vũng đàm phỏn thương mại

-

Giải quyết cỏc tranh chấp thương mại

-

Giỏm sỏt cỏc chớnh sỏch thương mại

-

Trợ dỳp cỏc kỹ thuật và đào tạo cho cỏc quốc gia đang phỏt triển

-

Hợp tỏc với cỏc tổ chức quốc tế khỏc

Năm
1947
1949
1951
1956
1960-1961
1964-1967

Địa điểm

Chủ đề đàm phỏn

Số mước
23
13
38
26
26
và cỏc biện phỏp chống 62

Geneva
Annecy
Torquay
Geneva
Geneva (vũng Dillon)
Geneva (vũng Kenedy)

Thuế quan
Thuế quan
Thuế quan
Thuế quan
Thuế quan
Thuế quan

1973-1979

Ge...
TRêngng ®¹i häc c«ng nghiÖp hµ néi
Khoa kÕ to¸n- kiÓm to¸n
ĐỀ TÀI: Tìm hiểu về tổ chức thương mại quốc tế WTO
và cơ hội thách thức của Việt Nam
Giảng viên hướng dẫn : Hµ Kim Dung
Lớp : .KT31- K5
Nhóm sinh viên
NguyÔn ThÞ Hång H¹nh TrÇn T«n Nghiªm
NguyÔn ThÞ Thñy Hµ NguyÔn Vò TiÕn
NguyÔn ThÞ Hoµng Oanh Vò §×nh Phi
NguyÔn Thi Thu 5-9 TriÖu Trµ My
NguyÔn V¨n Quúnh Hµ ThÞ Thu
Hµ néi, th¸ng 12 n¨m 2012
1
Tìm hiểu về tổ chức thương mại quốc tế WTO và cơ hội thách thức của Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu về tổ chức thương mại quốc tế WTO và cơ hội thách thức của Việt Nam - Người đăng: tien-tien1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Tìm hiểu về tổ chức thương mại quốc tế WTO và cơ hội thách thức của Việt Nam 9 10 104