Ktl-icon-tai-lieu

tín dụng xanh

Được đăng lên bởi doancongan-ftu1505
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 988 lần   |   Lượt tải: 1 lần
FOREIGN TRADE UNIVERSITY HCMC
QUỸ
Để tiếp cận GCTF, các DN sẽ phải đệ trình kế hoạch kinh doanh và trải qua các quy trình xét duyệt 
như: thông qua 3 ngân hàng để vay vốn theo quy trình thực hiện của các ngân hàng này, thông qua 
Trung tâm sản xuất sạch (VNCPC) xem xét, đánh giá về kỹ thuật của các dự án đầu tư, xác định 
hiện trạng môi trường trước khi đầu tư và đánh giá mức độ cải thiện môi trường sau khi lắp đặt 
công nghệ sản xuất mới và thông qua SECO để ký duyệt khi có đầy đủ kết luận của VNCPC và 
ngân hàng.
­ Cho đến thời điểm này, đã có bao nhiêu dự án được hưởng lợi từ GCTF?
Bà Nguyễn Lê Hằng: Quỹ đã nhận được khoảng 50 hồ sơ đăng ký dự án, trong số này có 30 dự án 
đạt được các điều kiện sàng lọc ban đầu. Từ đó có 18 dự án đã được phê duyệt kỹ thuật và hiện tại 
có 7 dự án đã giải ngân và 4 dự án đã được trả thưởng. Dự án có giá trị tín dụng lớn nhất là 
970.000USD và được trả thưởng ở mức 15%. Ở chiều ngược lại là dự án được giải ngân 
101.942USD và được trả thưởng ở mức 25%..
Đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ theo khuôn khổ GCTF nằm trong khuôn khổ tiếp cận sản xuất 
sạch hơn. Áp dụng cách tiếp cận này sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được tài chính thông qua giảm 
lãng phí năng lượng và nguyên vật liệu; thu hồi, tái sử dụng được nhiều loại phế phẩm; cải thiện 
điều kiện làm việc và sức khỏe, giảm phát thải ra môi trường; cải thiện hình ảnh doanh nghiệp và 
mở ra cơ hội thị trường mới, đặc biệt đối với các doanh nghiệp xuất khẩu. Vì thế việc “xanh” hơn do 
thực hiện sản xuất sạch hơn là yếu tố quan trọng để các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh 
tranh, phát triển bền vững, hội nhập quốc tế, đồng thời mang lại lợi ích cho cộng đồng xung quanh.

LỜI MỞ ĐẦU

LỜI NÓI ĐẦU
Cùng với quá trình hội nhập quốc tế, sản xuất sạch hơn (SXSH) đã trở thành một trong những xu
thế, chiến lược quan trọng của các nước trên thế giới, hướng tới mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm
bằng cách sử dụng tài nguyên, nguyên vật liệu và năng lượng một cách có hiệu quả nhất. Chuyển
đổi phương thức phát triển, hướng tới xây dựng “Nền Kinh tế Xanh” là hướng tiếp cận mới, xét
về dài hạn đây là hướng tiếp cận phù hợp với xu thế phát triển chung của hệ thống kinh tế toàn
cầu.
Nước ta đang trong quá trình hội nhập phát triển công nghiệp hóa- hiện đại hóa định hướng phát
triển nền kinh tế bền vững bằng những công nghệ thân thiện với môi trường, đầu tư công nghệ
mới, sử dụng năng lượng hợp lí- là những giải pháp quan trọng cần được hỗ trợ đầu tư mạnh mẽ,
để đối phó với tình trạng suy thoá...
FOREIGN TRADE UNIVERSITY HCMC
QU
Đ ti p c n GCTF, các DN s ph i đ trình k ho ch kinh doanh và tr i qua các quy trình xét duy t ế ế
nh : thông qua 3 ngân hàng đ vay v n theo quy trình th c hi n c a các ngân hàng này, thông qua ư
Trung tâm s n xu t s ch (VNCPC) xem xét, đánh giá v k thu t c a các d án đ u t , xác đ nh ư
hi n tr ng môi tr ng tr c khi đ u t và đánh giá m c đ c i thi n môi tr ng sau khi l p đ t ườ ướ ư ườ
công ngh s n xu t m i và thông qua SECO đ ký duy t khi có đ y đ k t lu n c a VNCPC và ế
ngân hàng.
- Cho đ n th i đi m này, đã có bao nhiêu d án đ c h ng l i t GCTF?ế ượ ưở
Bà Nguy n Lê H ng: Qu đã nh n đ c kho ng 50 h s đăng ký d án, trong s này có 30 d án ượ ơ
đ t đ c các đi u ki n sàng l c ban đ u. T đó có 18 d án đã đ c phê duy t k thu t và hi n t i ượ ượ
có 7 d án đã gi i ngân và 4 d án đã đ c tr th ng. D án có giá tr tín d ng l n nh t là ượ ưở
970.000USD và đ c tr th ng m c 15%. chi u ng c l i là d án đ c gi i ngân ượ ưở ượ ượ
101.942USD và đ c tr th ng m c 25%..ượ ưở
Đ u t đ i m i thi t b , công ngh theo khuôn kh GCTF n m trong khuôn kh ti p c n s n xu t ư ế ế
s ch h n. Áp d ng cách ti p c n này s giúp doanh nghi p ti t ki m đ c tài chính thông qua gi m ơ ế ế ượ
lãng phí năng l ng và nguyên v t li u; thu h i, tái s d ng đ c nhi u lo i ph ph m; c i thi n ượ ượ ế
đi u ki n làm vi c và s c kh e, gi m phát th i ra môi tr ng; c i thi n hình nh doanh nghi p và ườ
m ra c h i th tr ng m i, đ c bi t đ i v i các doanh nghi p xu t kh u. Vì th vi c “xanh” h n do ơ ườ ế ơ
th c hi n s n xu t s ch h n là y u t quan tr ng đ các doanh nghi p nâng cao nă ng l c c nh ơ ế
tranh, phát tri n b n v ng, h i nh p qu c t , đ ng th i mang l i l i ích cho c ng đ ng xung quanh. ế
LỜI MỞ ĐẦU
tín dụng xanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tín dụng xanh - Người đăng: doancongan-ftu1505
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
tín dụng xanh 9 10 332