Ktl-icon-tai-lieu

TINH BỘT THỰC PHẨM

Được đăng lên bởi Tuyết Tâm Ng
Số trang: 127 trang   |   Lượt xem: 3272 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Tinh bột thực phẩm

MỞ ĐẦU
Tinh bột là polysaccarit chủ yếu có trong hạt, củ, thân cây và lá cây. Một lượng
tinh bột đáng kể có trong các loại quả như chuối và nhiều loại rau trong đó xảy ra sự
biến đổi thuận nghịch từ tinh bột thành đường glucozơ phụ thuộc vào quá trình chín và
chuyển hóa sau thu hoạch. Tinh bột có vai trò dinh dưỡng đặc biệt lớn vì trong quá
trình tiêu hóa chúng bị thủy phân thành đường glucozơ là chất tạo nên nguồn calo
chính của thực phẩm cho con người. Tinh bột giữ vai trò quan trọng trong công nghiệp
thực phẩm do những tính chất lý hóa của chúng. Tinh bột thường được dùng làm chất
tạo độ nhớt sánh cho thực phẩm dạng lỏng, là tác nhân làm bền cho thực phẩm dạng
keo, là các yếu tố kết dính và làm đặc tạo độ cứng và độ đàn hồi cho nhiều thực phẩm.
Trong công nghiệp, ứng dụng tinh bột để xử lí nước thải, tạo màng bao bọc kị nước
trong sản xuất thuốc nổ nhũ tương, thành phần chất kết dính trong công nghệ sơn. Các
tính chất “sẵn có” của tinh bột có thể thay đổi nếu chúng bị biến hình (hóa học hoặc
sinh học) để thu được những tính chất mới, thậm chí hoàn toàn mới lạ. Nội dung của
giáo trình được trình bày những vấn đề sau:
-

Cấu tạo và tính chất của tinh bột.

-

Các phương pháp hiện đại để xác định các chỉ số cơ bản của tinh bột.

-

Kỹ thuật sản xuất tinh bột.

-

Biến hình tinh bột.

-

Ứng dụng của tinh bột biến hình.

Giáo trình được biên soạn theo đề cương môn học “khai thác tinh bột và các sản
phẩm từ tinh bột” nhằm làm tài liệu chínhđể giảng dạy cao học cho ngành thực phẩm .
Giáo trình có thể làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu sinh, sinh viên, cán bộ kỹ
thuật, cán bộ quản lý ở các viện nghiên cứu và thiết kế.
Tác giả xin trân trọng cảm ơn Hội đồng Khoa học trường, Hội đồng khoa Hóa Kỹ
thuật trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã nghiệm thu và cho phép giáo trình lưu
hành.
Tác giả
-1-

Tinh bột thực phẩm

Chương 1.
CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA TINH BỘT
1.1. Hình dạng, đặc điểm, kích thước hạt tinh bột.
Tinh bột là polysaccarit chủ yếu có trong hạt, củ, thân cây và lá cây. Tinh bột
cũng có nhiều ở các loại củ như khoai tây, sắn, củ mài. Một lượng đáng kể tinh bột
cũng có trong các loại quả như chuối và nhiều loại rau. Tinh bột có nhiều trong các
loại lương thực do đó các loại lương thực được coi là nguồn nguyên liệu chủ yếu
để sản xuất tinh bột. Hình dạng và thành phần hóa học của tinh bột phụ thuộc vào
giống cây, điều kiện trồng trọt ...
Tinh bột không phải là một chất riêng biệt, nó bao gồm hai thành phần là
amiloza và amilopectin...
Tinh bt thc phm
M ĐẦU
Tinh bt là polysaccarit ch yếu có trong ht, c, thân cây và lá cây. Mt lượng
tinh bt đáng k có trong các loi qu như chui và nhiu loi rau trong đó xy ra s
biến đổi thun nghch t tinh bt thành đường glucozơ ph thuc vào quá trình chín và
chuyn hóa sau thu hoch. Tinh bt có vai trò dinh dưỡng đặc bit ln vì trong quá
trình tiêu hóa chúng b thy phân thành đưng glucozơ là cht to nên ngun calo
chính ca thc ph
m cho con người. Tinh bt gi vai trò quan trng trong công nghip
thc phm do nhng tính cht lý hóa ca chúng. Tinh bt thường được dùng làm cht
to độ nht sánh cho thc phm dng lng, là tác nhân làm bn cho thc phm dng
keo, là các yếu t kết dính và làm đặc to độ cng và độ đàn hi cho nhiu thc phm.
Trong công nghip, ng dng tinh bt để x lí nước thi, to màng bao b
c k nước
trong sn xut thuc n nhũ tương, thành phn cht kết dính trong công ngh sơn. Các
tính cht “sn có” ca tinh bt có th thay đổi nếu chúng b biến hình (hóa hc hoc
sinh hc) để thu được nhng tính cht mi, thm chí hoàn toàn mi l. Ni dung ca
giáo trình được trình bày nhng vn đề sau:
- Cu to và tính cht ca tinh bt.
- Các phương pháp hi
n đại để xác định các ch s cơ bn ca tinh bt.
- K thut sn xut tinh bt.
- Biến hình tinh bt.
- ng dng ca tinh bt biến hình.
Giáo trình được biên son theo đề cương môn hc “khai thác tinh bt và các sn
phm t tinh bt” nhm làm tài liu chínhđể ging dy cao hc cho ngành thc phm .
Giáo trình có th làm tài liu tham kho cho các nghiên cu sinh, sinh viên, cán b k
thut, cán b qun lý các vin nghiên cu và thiết kế.
Tác gi xin trân trng cm ơn Hi đồng Khoa hc trường, Hi đồng khoa Hóa K
thut trường Đại hc Bách khoa Đà Nng đã nghim thu và cho phép giáo trình lưu
hành.
Tác gi
- 1 -
TINH BỘT THỰC PHẨM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TINH BỘT THỰC PHẨM - Người đăng: Tuyết Tâm Ng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
127 Vietnamese
TINH BỘT THỰC PHẨM 9 10 527