Ktl-icon-tai-lieu

tính toán bể anoxic

Được đăng lên bởi Cẩm Như Nguyễn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 3924 lần   |   Lượt tải: 34 lần
Bể anoxic
 Nhiệm vụ:

Bể Anoxic chủ yếu thực hiện quá trình khử Nito, Photpho nhờ các vi sinh vật
thiếu khí
 Tính toán:

Tốc độ tăng trưởng riêng của vi khuẩn nitrat hóa trong điều kiện vận hành ổn
định
0,833(7,2−pH )
1−¿
N
DO
μN =μ Nmax ×(
)×
¿ × e0,098 (T −15) × ¿
N + KN
K O + DO
2

Trong đó:
-

µN = 0,45 ngày-1 ở 150C (Bảng 5.3 Tính toán thiết kế các công trình XLNT-

-

Trịnh Xuân Lai)
KN = 100,051.T-1,158 = 100,051.30-1,158= 2,35
T: nhiệt độ nước thải, T = 300C
DO = 2
pH = 6,5
KO2 = 1,3 (mg/l)(Bảng 5.3 Tính toán thiết kế các công trình XLNT-Trịnh
Xuân Lai)
1−¿

μN =0,45 ×

63,88
2
×
×e 0,098 (30−15) × ¿
63,88+2,35 1,3+ 2

= 0,76 (ngày-1)
Tốc độ sử dụng NH4+ của vi khuẩn nitrat hóa theo yêu cầu đầu vào 63,88 mg/l đầu
ra là 15,97 mg/l
ρ N=

K ×N
KN +N

Trong đó:
K=

μ N 0,76
=
=4,75(ngày−1 )
Y N 0,16

YN = 0,16, KN = 2,35 (Bảng 5.4 trang 80, Tính toán thiết kế các công trình XLNTTrịnh Xuân Lai)
ρ N=

2,35 ×15,97
=1,81(mg NH 4 /mgbùn N ngày )
4,75+ 15,97

Thời gian lưu bùn:
1
=Y N ρN −K dN
tc

với KdN = 0,04(ngày -1) ( Bảng 5.4 trang 80, Tính toán thiết kế các công trình
XLNT-Trịnh Xuân Lai)
1
=0,16 x 1,81 – 0,04=0,25
tc

 tC = 4 (ngày). Tuổi của bùn 4 (ngày).

Thành phần hoạt tính của vi khuẩn Nitrat hóa trong bùn hoạt tính
f N=

0,16 ×(NH 4 sẽ khử )
0,16 ×(63,88−15,97)
=
0,6 × ( BODsẽ khử ) + 0,16 ×( NH 4 sẽkhử ) 0,6 × ( 179,075−35,82 ) +0,16 ×(63,88−15,97) =0,0

82
XN =fN x X = 0,082 x 3000 = 246 mg/l
Thời gian cần thiết để khử Nitrat
V NO3 vào−NO3 ra 63,88−15,97
tK= =
=
=0,11 ( ngày ) =2,64 h
Q
ρN × X N
1,81 X 246

Thể tích hữu ích của ngăn thiếu khí là:
V = Q x tK = 0,11 x 67,5 = 7,425(m3)

8 m3

Qtc=Qtb +Qh l=45+ 45× 0,5=67,5

m3

Qhl = (0,5 – 2)Q (bảng 6.1 trang 91 tính toán thiết kế các công trình xử lý nước
thải, Trịnh Xuân Lai)
Chọn chiều cao hữu ích của bể là 2m, chiều cao bảo vệ 0,5(m)
Kích thước xây dựng bể: L x B x H = 2 x 1,6 x 2,5(m)
Năng lượng khuất trộn:
P = µ x G2 x V = 0,8937 x 10-3 x 502 x 8 = 17,87(W)
Trong đó:
P: Nhu cầu năng lượng(W)
G : Gradien vận tốc (s-1), chọn G = 50 (s-1) (TCVN51-2008)
µ: Độ nhớt động học của nước (N.s/m2).Đối với nước ở 250C có µ = 0,8937x10-3
(N.s/m2) (trang 94 –Sổ tay quá trình và thiết bị Công nghệ hóa chất tập 1)
Công suất motor:
P 17,87
P m= =
=25,5W =0,025(kW )
η
0,7

Chọn máy khuấychìm có công suất 0,1436(kW); 0,5 (Hp)
Hãng: Pentax
Model MR-4-4D
1,8 m3/min

...
Bể anoxic
Nhiệm vụ:
Bể Anoxic chủ yếu thực hiện quá trình khử Nito, Photpho nhờ các vi sinh vật
thiếu khí
Tính toán:
Tốc độ tăng trưởng riêng của vi khuẩn nitrat hóa trong điều kiện vận hành ổn
định
0,833(7,2pH )
1¿
μ
N
=μ
Nmax
×(
N
N +K
N
)×
DO
K
O
2
+ DO
¿×e
0,098
(
T 15
)
× ¿
Trong đó:
- µ
N
= 0,45 ngày
-1
15
0
C (Bảng 5.3 Tính toán thiết kế các công trình XLNT-
Trịnh Xuân Lai)
- K
N
= 10
0,051.T-1,158
= 10
0,051.30-1,158
= 2,35
- T: nhiệt độ nước thải, T = 30
0
C
- DO = 2
- pH = 6,5
- K
O2
= 1,3 (mg/l)(Bảng 5.3 Tính toán thiết kế các công trình XLNT-Trịnh
Xuân Lai)
1¿
μ
N
=0,45 ×
63,88
63,88+2,35
×
2
1,3+2
×e
0,098
(
3015
)
× ¿
= 0,76 (ngày
-1
)
Tốc độ sử dụng NH
4
+
của vi khuẩn nitrat hóa theo yêu cầu đầu vào 63,88 mg/l đầu
ra là 15,97 mg/l
ρ
N
=
K × N
K
N
+N
tính toán bể anoxic - Trang 2
tính toán bể anoxic - Người đăng: Cẩm Như Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
tính toán bể anoxic 9 10 638