Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán thiết kế trạm trộn bê tông xi măng năng suất

Được đăng lên bởi Tien Phan
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 10284 lần   |   Lượt tải: 109 lần
Đồ án tốt nghiệp
m3/h

Tính toán thiết kế trạm trộn bê tông xi măng năng suất 45

Mục lục
Trang
Lời nói đầu……………………………………………………………… 4
Chơng I. Đề xuất và lựa chọn phơng án thiết kế……………. 5

1.1. Phơng án I: Cấp liệu bằng máy bốc xúc………………………... 5
1.2. Phơng án II: Cấp liệu bằng băng tải cao su…………………….. 8
1.3. Phơng án III: Cấp liệu bằng băng gạt……………………………11
1.4. Phơng án IV: Cấp liệu bằng gầu cào……………………………14
1.5. Kết luận lựa chọn phơng án…………………………………….. 17
Chơng ii. Tính toán thiết kế tổng thể…………………………... 18

2.1. Bố trí mặt bằng trạm trộn…………………………………………. 18
2.2. Tính toán thiết kế khu vực đặt buồng trộn…………………………19
2.2.1. Buồng trộn…………………………………………………….. 19
2.2.2. Cabin điều khiển trạm trộn……………………………………. 22
2.2.3. Khung chính…………………………………………………... 23
2.3. Tính toán thiết kế hệ thống cấp vật liệu…………………………... 25
2.3.1. Hệ thống băng vít cấp xi măng………………………………... 25
2.3.2. Hệ thống xe skip cấp liệu……………………………………... 26
2.4. Tính toán thiết kế khu vực đặt xyclo chứa xi măng………………. 29
2.4.1. Xyclo chứa xi măng…………………………………………… 29
2.4.2. Khung thép đỡ xyclo chứa xi măng…………………………… 30
2.5. Tính toán thiết kế khu vựa đặt phễu chứa cốt liệu………………… 31
Chơng iii. Tính toán thiết kế bộ máy trộn…………………….. 33

3.1. Lựa chọn bộ máy trộn…………………………………………….. 33
3.1.1. Máy trộn trục đứng kiểu rôto………………………………….. 33
3.1.2. Máy trộn trục đứng kiểu hành tinh……………………………. 34
3.1.3 Máy trộn trục đứng có thùng trộn quay………………………... 36
3.1.4. Máy trộn trục ngang…………………………………………... 38
3.1.5. Kết luận lựa chọn bộ máy trộn………………………………... 39
3.2. Xác định các kích thớc hình học của buồng trộn……………….. 39
Sinh viên Trần Nguyên Minh
K42

1

Lớp Máy xây dựng A –

Đồ án tốt nghiệp
m3/h

Tính toán thiết kế trạm trộn bê tông xi măng năng suất 45

3.2.1. Xác định dung tích buồng trộn………………………………... 39
3.2.2. Xác định các kích thớc cơ bản của buồng trộn………………. 40
3.3. Tính toán thiết kế sơ bộ các cánh trộn……………………………. 41
3.3.1. Bố trí cánh trộn………………………………………………... 41
3.3.2. Xác định các kích thớc của bàn tay trộn……………………... 43
3.4. Xác định công suát cần thiết của máy trộn……………………….. 45
3.4.1. Xác định số vòng quay của cánh trộn………………………… 45
3.4.2. Xác định hệ số cản trộn riêng…………………………………. 45
3.4.2.1. Hệ số cản trộn riêng của cánh trộn rôto…………………… 45
3.4.2.2. Hệ số cản trộn riêng của cánh trộn làm sạch bê tông……... 46
3.4.2.3. Hệ số cản trộn riêng của cánh trộn hành tinh……….…….. 48
3.4.3. Xác định công suất của máy trộn……………………………... 48
3.4.3.1. Công suất dẫn động cánh trộn rôto……...
§å ¸n tèt nghiÖp TÝnh to¸n thiÕt tr¹m trén t«ng xi m¨ng n¨ng suÊt 45
m
3
/h
Môc lôc
Trang
Lêi nãi ®Çu 4………………………………………………………………
Ch¬ng I. §Ò xuÊt vµ lùa chän ph¬ng ¸n thiÕt kÕ . 5……………
1.1. Ph¬ng ¸n I: CÊp liÖu b»ng m¸y bèc xóc ... 5………………………
1.2. Ph¬ng ¸n II: CÊp liÖu b»ng b¨ng t¶i cao su .. 8……………………
1.3. Ph¬ng ¸n III: CÊp liÖu b»ng b¨ng g¹t 11……………………………
1.4. Ph¬ng ¸n IV: CÊp liÖu b»ng gÇu cµo 14……………………………
1.5. KÕt luËn lùa chän ph¬ng ¸n .. 17……………………………………
Ch¬ng ii. TÝnh to¸n thiÕt kÕ tæng thÓ ... 18…………………………
2.1. Bè trÝ mÆt b»ng tr¹m trén . 18…………………………………………
2.2. TÝnh to¸n thiÕt kÕ khu vùc ®Æt buång trén 19…………………………
2.2.1. Buång trén .. 19……………………………………………………
2.2.2. Cabin ®iÒu khiÓn tr¹m trén . 22 ……………………………………
2.2.3. Khung chÝnh ... 23………………………………………………
2.3. TÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp vËt liÖu ... 25………………………
2.3.1. HÖ thèng b¨ng vÝt cÊp xi m¨ng ... 25………………………………
2.3.2. HÖ thèng xe skip cÊp liÖu ... 26……………………………………
2.4. TÝnh to¸n thiÕt kÕ khu vùc ®Æt xyclo chøa xi m¨ng . 29………………
2.4.1. Xyclo chøa xi m¨ng 29……………………………………………
2.4.2. Khung thÐp ®ì xyclo chøa xi m¨ng 30……………………………
2.5. TÝnh to¸n thiÕt kÕ khu vùa ®Æt phÔu chøa cèt liÖu 31…………………
Ch¬ng iii. TÝnh to¸n thiÕt kÕ bé m¸y trén .. 33……………………
3.1. Lùa chän bé m¸y trén .. 33……………………………………………
3.1.1. M¸y trén trôc ®øng kiÓu r«to .. 33…………………………………
3.1.2. M¸y trén trôc ®øng kiÓu hµnh tinh . 34……………………………
3.1.3 M¸y trén trôc ®øng cã thïng trén quay ... 36………………………
3.1.4. M¸y trén trôc ngang ... 38…………………………………………
3.1.5. KÕt luËn lùa chän bé m¸y trén ... 39………………………………
3.2. X¸c ®Þnh c¸c kÝch thíc h×nh häc cña buång trén .. 39………………
Sinh viªn TrÇn Nguyªn Minh Líp M¸y x©y dùng A
K42
1
Tính toán thiết kế trạm trộn bê tông xi măng năng suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán thiết kế trạm trộn bê tông xi măng năng suất - Người đăng: Tien Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
Tính toán thiết kế trạm trộn bê tông xi măng năng suất 9 10 459