Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán tổn thất điện năng trên lưới điện Điện lực Bình Thủy 2014 Giải pháp chống tổn thất điện năng 2015

Được đăng lên bởi tien111054
Số trang: 138 trang   |   Lượt xem: 1608 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

SINH VIÊN THỰC HIỆN

ThS: Nguyễn Đăng Khoa
ThS: Cao Thăng Đỉnh

Huỳnh Trung Thành (MSSV: 1111046)
Ngành: kỹ thuật điện 1 – Khóa 37

Tháng 04/2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ,

ngày 29 tháng 12 năm 2014

PHIẾU ĐỀ NGHỊ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN
HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2014 – 2015
1. Họ và tên sinh viên: Huỳnh Trung Thành
2.

3.

4.

5.

MSSV: 1111046
Khóa: 37

Ngành học: Kỹ thuật điện
Tên đề tài luận văn tốt nghiệp:
Tính toán tổn thất điện năng trên lưới điện
Điện lực Bình Thủy 2014
Giải pháp chống tổn thất điện năng 2015
Địa điểm thực hiện:
60/8 – đường Lê Hồng Phong – quận Bình Thủy – TP Cần Thơ.
Điện thoại: 07103 662 044
Họ tên người hướng dẫn khoa học (NHDKH) 1:
ThS. Nguyễn Đăng Khoa
Họ tên người hướng dẫn khoa học 2:
ThS. Cao Thăng Đỉnh
Mục tiêu đề tài:
Tính toán tổn thất điện năng trên lưới điện
Điện lực Bình Thủy 2014
Giải pháp chống tổn thất điện năng 2015

6. Các nội dung chính và giới hạn của đề tài:

Chương 1: Tìm hiểu sơ lược về Điện lực Bình Thủy.
Chương 2: Tổn thất điện năng trên lưới điện.
Chương 3: Tính toán tổn thất điện năng trên lưới điện Điện lực Bình Thủy.
Chương 4: Đề xuất các giải pháp chống tổn thất điện năng trên lưới điện
Điện lực Bình Thủy 2015.

7. Các hỗ trợ cho việc thực hiện đề tài:

Xin số liệu thực tế từ Điện lực Bình Thủy.
8. Kinh phí dự trù cho việc thực hiện đề tài: (dự trù chi tiết đính kèm, chỉ cần
cho LVTN).
SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ

Huỳnh Trung Thành
Ý KIẾN CỦA NHDKH 2

Ý KIẾN CỦA NHDKH 1

ThS. Cao Thăng Đỉnh

ThS. Nguyễn Đăng Khoa

Ý KIẾN CỦA BỘ MÔN
3

Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG LV&TLTN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 1
1. Cán bộ hướng dẫn 1: ThS. Nguyễn Đăng Khoa
2. Tên đề tài: Tính toán tổn thất điện năng trên lưới điện Điện lực Bình Thủy 2014

và giải pháp chống tổn thất điện năng 2015
3. Sinh viên thực hiện:
Huỳnh Trung Thành
MSSV: 1111046
Lớp: Kỹ Thuật Điện 1 – Khoá 37
4. Nội dung nhận xét:
a. Nhận xét về hình thức của tập thuyết minh:
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HIỆN
ThS: Nguyễn Đăng Khoa Huỳnh Trung Thành (MSSV: 1111046)
ThS: Cao Thăng Đỉnh Ngành: kỹ thuật điện 1 – Khóa 37
Tháng 04/2015
Tính toán tổn thất điện năng trên lưới điện Điện lực Bình Thủy 2014 Giải pháp chống tổn thất điện năng 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán tổn thất điện năng trên lưới điện Điện lực Bình Thủy 2014 Giải pháp chống tổn thất điện năng 2015 - Người đăng: tien111054
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
138 Vietnamese
Tính toán tổn thất điện năng trên lưới điện Điện lực Bình Thủy 2014 Giải pháp chống tổn thất điện năng 2015 9 10 154