Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán, xác định lượng khí hình thành ở bãi chon lấp chất thải rắn hợp vệ sinh của thị xã An Nhơn – Bình Định.

Được đăng lên bởi soigia
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 2992 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Đồ án môn: Thiết kế kiểm soát chất thải rắn                                           GVHD: Nguyễn Thanh  
Hòa

MỤC LỤC
MỤC LỤC...................................................................................................................................................1
DANH MỤC BẢNG...................................................................................................................................2
LỜI CẢM ƠN.............................................................................................................................................4
MỞ ĐẦU.....................................................................................................................................................5
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI THỊ XÃ AN NHƠN,
BÌNH ĐỊNH................................................................................................................................................8
I . Điều kiện đại lý tự nhiên.........................................................................................................................8
1.1 Vị trí địa lý.......................................................................................................................8
1.2. Đặc điểm địa hình – thủy văn.......................................................................................9
1.3. Đặc điểm khí hậu........................................................................................................11
a.Nhiệt độ không khí..........................................................................................................11
b.Độ ẩm..............................................................................................................................12
c.Lượng bốc hơi..................................................................................................................13
d.Số giờ nắng.....................................................................................................................14
e.Chế độ gió.......................................................................................................................14
f.Chế độ mưa......................................................................................................................14
1.4. Đặc điểm đất đai.........................................................................................................15
1.5. Đặc điểm xã hội.......................................................
Đ án môn: Thi t k ki m soát ch t th i r n GVHD: Nguy n Thanh ế ế
Hòa
MỤC LỤC
MỤC LỤC...................................................................................................................................................1
DANH MỤC BẢNG...................................................................................................................................2
LỜI CẢM ƠN.............................................................................................................................................4
MỞ ĐẦU.....................................................................................................................................................5
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, HỘI THỊ AN NHƠN,
BÌNH ĐỊNH................................................................................................................................................8
I . Điều kiện đại lý tự nhiên.........................................................................................................................8
1.1 V trí đ a lý .......................................................................................................................8
1.2. Đ c đi m đ a hình – th y văn .......................................................................................9
1.3. Đ c đi m khí h u ........................................................................................................11
a.Nhi t đ không khí ..........................................................................................................11
b.Đ m ..............................................................................................................................12
c.L ng b c h iượ ơ ..................................................................................................................13
d.S gi n ng .....................................................................................................................14
e.Ch đ gióế .......................................................................................................................14
f.Ch đ m aế ư ......................................................................................................................14
1.4. Đ c đi m đ t đai .........................................................................................................15
1.5. Đ c đi m xã h i ..........................................................................................................15
CHƯƠNG II. TÍNH TOÁN LƯỢNG RÁC PHÁT SINH CỦA THỊ XÃ..................................................24
AN NHƠN, BÌNH ĐỊNH..........................................................................................................................24
Bảng 1 : Các thông số cần trong tính toán.................................................................................................24
Bảng 2: Tổng hợp khối lượng rác sinh hoạt phát sinh và thu gom trong....................................................25
Bảng 3: Tổng hợp khối lượng rác sinh hoạt phát sinh và thu gom trong....................................................26
Bảng 5: Các thông số cần trong tính toán..................................................................................................27
Bảng 6 :Giai đoạn 2013 -2020...................................................................................................................28
Bảng 7: Tổng hợp khối lượng rác y tế phát sinh và thu gom trong giai đoạn 2021 - 2030.........................29
Bảng 8 :Tổng lượng rác thải y tế...............................................................................................................29
Bảng 9: Các thông số cần trong tính toán..................................................................................................30
Bảng 10: Giai đoạn I : 2013 - 2020............................................................................................................30
Bảng 11 :Giai đoạn II : 2021 - 2030..........................................................................................................31
Bảng 12: Tổng lượng rác thải công nghiệp................................................................................................32
Bảng 13: Các thông số cần trong tính toán................................................................................................32
Bảng 14: Tổng lượng rác thải thương mại - dịch vụ..................................................................................32
SVTH: Phạm Thị Hiền 1
Lớp: 51MT
Tính toán, xác định lượng khí hình thành ở bãi chon lấp chất thải rắn hợp vệ sinh của thị xã An Nhơn – Bình Định. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán, xác định lượng khí hình thành ở bãi chon lấp chất thải rắn hợp vệ sinh của thị xã An Nhơn – Bình Định. - Người đăng: soigia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Tính toán, xác định lượng khí hình thành ở bãi chon lấp chất thải rắn hợp vệ sinh của thị xã An Nhơn – Bình Định. 9 10 290