Ktl-icon-tai-lieu

Tình trạng trật tự và an toàn giao thông đô thị nhìn từ quá trình nhận thức

Được đăng lên bởi Nicholas Nguyen
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 875 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề tài: Tình trạng trật tự và an toàn giao thông đô thị nhìn từ quá trình nhận thức

Mục lục:
Mục lục:..........................................................................................................1
Lời mở đầu......................................................................................................2
Nội dung..........................................................................................................3

I, Cơ sở lí luận:.........................................................................................3
1.
Nhận thức là gì? Trình độ nhận thức là gì? Các nguyên tắc cơ bản của lý luận nhận
thức duy vật biện chứng?.........................................................................................................3
2.
Mối quan hệ biện chứng của thực tiễn đối với nhận thức.............................................4
3.
Các cấp độ của quá trình nhận thức.............................................................................4
4.
Trật tự và an toàn giao thông đô thị là như thế nào?...................................................5
5.
Áp dụng cái nhìn từ quá trình nhận thức để nói về trật tự và an toàn giao thông đô
thị hiện nay..............................................................................................................................5

II, Thực trạng:..........................................................................................6
1.
2.
3.
4.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường.......................................................................6
Tình trạng ùn tắc giao thông.........................................................................................6
Nạn chợ cóc, chợ tạm....................................................................................................7
Chấp hành chưa nghiêm túc, tự giác luật lệ giao thông...............................................8

III, Nguyên nhân:.....................................................................................9
1.
Ý thức của người dân.....................................................................................................9
2.
Thiếu sự liên thông, phối hợp, đồng bộ giữa các cơ quan chủ quản..........................10
3.
Công tác qui hoạch, quản lí còn lỏng lẻo....................................................................11
4.
Chính quyền địa phương chưa tập trung xử lý kiên quyết, triệt để các trường hợp cố
tình vi phạm......................................................................
Đề tài: Tình trạng trật tự và an toàn giao thông đô thị nhìn từ quá trình nhận thức
Mục lục:
Mục lục:..........................................................................................................1
Lời mở đầu......................................................................................................2
Nội dung..........................................................................................................3
I, Cơ sở lí luận:.........................................................................................3
1. Nhận thức là gì? Trình độ nhận thức là gì? Các nguyên tắc cơ bản của lý luận nhận
thức duy vật biện chứng?.........................................................................................................3
2. Mối quan hệ biện chứng của thực tiễn đối với nhận thức.............................................4
3. Các cấp độ của quá trình nhận thức.............................................................................4
4. Trật tự và an toàn giao thông đô thị là như thế nào?...................................................5
5. Áp dụng cái nhìn từ quá trình nhận thức để nói về trật tự và an toàn giao thông đô
thị hiện nay..............................................................................................................................5
II, Thực trạng:..........................................................................................6
1. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường.......................................................................6
2. Tình trạng ùn tắc giao thông.........................................................................................6
3. Nạn chợ cóc, chợ tạm....................................................................................................7
4. Chấp hành chưa nghiêm túc, tự giác luật lệ giao thông...............................................8
III, Nguyên nhân:.....................................................................................9
1. Ý thức của người dân.....................................................................................................9
2. Thiếu sự liên thông, phối hợp, đồng bộ giữa các cơ quan chủ quản..........................10
3. Công tác qui hoạch, quản lí còn lỏng lẻo....................................................................11
4. Chính quyền địa phương chưa tập trung xử lý kiên quyết, triệt để các trường hợp cố
tình vi phạm...........................................................................................................................12
5. Công tác tuyên truyền vận động, kiểm tra giám sát chưa đạt hiệu quả về chiều sâu
đối với từng đối tượng cụ thể.................................................................................................12
6. Chưa có cái nhìn đúng đắn về bản chất hiện tượng....................................................13
IV, Giải pháp:.........................................................................................14
1. Tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân...................................................................14
2. Cần sự phân công rõ ràng trong công tác quản lí, giám sát hay xử phạt của cơ quan
chủ quản.................................................................................................................................15
3. Nâng cấp hệ thống qui hoạch giao thông đô thị.........................................................16
4. Nâng cấp hệ thống quản lí, xử lí, giám sát nghiêm minh, công bằng các trường hợp
vi phạm...................................................................................................................................17
5. Áp dụng nhận thức:.....................................................................................................19
Kết luận.........................................................................................................20
1
HV Chính sách và phát triển – Bộ môn Triết học – Nguyễn Viết Anh – KTĐN4A – 5043106002
Tình trạng trật tự và an toàn giao thông đô thị nhìn từ quá trình nhận thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tình trạng trật tự và an toàn giao thông đô thị nhìn từ quá trình nhận thức - Người đăng: Nicholas Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Tình trạng trật tự và an toàn giao thông đô thị nhìn từ quá trình nhận thức 9 10 827