Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: ASEAN

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1313 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Më ®Çu
Trong bøc tranh ®a d¹ng cña thÕ giíi, sau chiÕn tranh l¹nh, xuÊt hiÖn
nhiÒu tæ chøc hîp t¸c vµ liªn kÕt kinh tÕ, khu vùc thu hót sù héi nhËp cña
nhiÒu quèc gia, nhiÒu nÒn kinh tÕ. Trong ®ã ngoµi tæ chøc th¬ng m¹i thÕ
giíi (WTO) ra ®êi tõ GATT ph¶i kÓ ®Õn liªn minh Ch©u ¢u (EU), tæ chøc
hîp t¸c kinh tÕ Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D¬ng (APEC)...
Hoµ vµo dßng ch¶y chÝnh cña thÕ giíi lµ toµn cÇu hãa khu vùc hãa
ASEAN ra ®êi víi môc tiªu c¬ b¶n lµ ®¶m b¶o æn ®Þnh, an ninh vµ ph¸t triÓn
cña toµn khu vùc §«ng Nam ¸.
Tõ mét tæ chøc liªn minh kinh tÕ chÝnh trÞ x· héi láng lÎo ASEAN ®·
v¬n lªn thµnh mét khèi kh¸ v÷ng ch¾c víi nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, an ninh
chÝnh trÞ t¬ng ®èi æn ®Þnh. Nghiªn cøu thÞ trêng tiÒm n¨ng réng lín víi h¬n
500 triÖu d©n nµy sÏ më ra c¬ héi míi cho hµng xuÊt khÈu ViÖt Nam. Chóng
ta hy väng vµo mét t¬ng lai kh«ng xa ASEAN sÏ trë thµnh mét thÞ trêng
thèng nhÊt vµ ph¸t triÓn.
I.

Sù ra ®êi cña “Héi c¸c níc §«ng Nam ¸”(ASEAN)
Tõ sau n¨m 1945 ë §«ng Nam ¸ (§NA), nhiÒu quèc gia ®éc

lËp ®· ra ®êi díi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. N¨m 1945, Indonexia , ViÖt
Nam vµ Lµo tuyªn bè ®éc lËp , Anh trao tr¶ ®éc lËp cho Mianma, M· lai
vµo n¨m 1947,1957……..
Sau khi giµnh ®îc ®éc lËp ,nhiÒu níc §«ng Nam ¸ ®· cã dù ®Þnh
thµnh lËp mét sè tæ chøc khu vùc nh»m t¹o nªn sù hîp t¸c ph¸t triÓn trªn
c¸c lÜnh vùc kinh tÕ , khoa häc , kü thuËt vµ v¨n ho¸ ; ®ång thêi h¹n chÕ

1

¶nh hëng cña c¸c níc lín ®ang t×m mäi c¸ch ®Ó biÕn §NA thµnh vên sau
cña hä.
Víi môc tiªu c¬ b¶n lµ ®¶m b¶o æn ®Þnh, an ninh vµ ph¸t triÓn cña
toµn khu vùc, ngµy 8-8-1967, HiÖp héi c¸c níc §«ng Nam ¸ gäi t¾t lµ
ASEAN ®îc thµnh lËp .
Khi míi ra ®êi, tæ chøc nµy chØ cã 5 níc tham gia lµ Th¸i Lan,
Singapore, Indonexia, Malaysia vµ Philippin, ®Õn nay ASEAN ®· ®îc më
réng víi 10 thµnh viªn vµ ®· c«ng bè c¸c v¨n kiÖn chÝnh thøc:
- Tuyªn bè B¨ng Cèc n¨m 1967: lµ b¶n Tuyªn bè thµnh lËp tæ
chøc ASEAN. Néi dung cña tuyªn bè nµy gåm 7 ®iÓm, x¸c ®Þnh môc
tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ vµ v¨n ho¸, hîp t¸c thóc ®Èy tiÕn bé x· héi cña
c¸c níc thµnh viªn trªn tinh thÇn duy tr× hoµ b×nh vµ æn ®Þnh khu vùc.
- Tuyªn bè Cuala Lumpua n¨m 1971: ®a ra ®Ò nghÞ x©y dùng
§«ng Nam ¸ thµnh mét khu vùc hoµ b×nh, tù do vµ trung lËp, gäi lµ
tuyªn bè ZOPFAN .
- HiÖp íc Bali n¨m 1976: nªu lªn 6 nguyªn t¾c nhÊn m¹nh ®Õn
sù hîp t¸c song ph¬ng hay ®a ph¬ng gi÷a c¸c níc ngoµi HiÖp héi trªn
c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi… x©y dùng nÒn hoµ b×nh v÷ng
ch¾c vµ nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cho céng ®ång c¸c quèc gia trong HiÖp
héi, n©ng cao møc sèn...
Më ®Çu
Trong bøc tranh ®a d¹ng cña thÕ giíi, sau chiÕn tranh l¹nh, xuÊt hiÖn
nhiÒu chøc hîp t¸c liªn kÕt kinh tÕ, khu vùc thu hót héi nhËp cña
nhiÒu quèc gia, nhiÒu nÒn kinh tÕ. Trong ®ã ngoµi chøc th¬ng m¹i thÕ
giíi (WTO) ra ®êi GATT ph¶i ®Õn liªn minh Ch©u ¢u (EU), chøc
hîp t¸c kinh tÕ Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D¬ng (APEC)...
Hoµ vµo dßng ch¶y chÝnh cña thÕ giíi toµn cÇu hãa khu vùc hãa
ASEAN ra ®êi víi môc tiªu c¬ b¶n lµ ®¶m b¶o æn ®Þnh, an ninh vµ ph¸t triÓn
cña toµn khu vùc §«ng Nam ¸.
t chøc liªn minh kinh chÝnh trÞ héi láng lÎo ASEAN ®·
v¬n lªn thµnh mét khèi kh¸ v÷ng ch¾c víi nÒn kinh ph¸t triÓn, an ninh
chÝnh trÞ t¬ng ®èi æn ®Þnh. Nghiªn cøu t trêng tiÒm n¨ng réng lín víi h¬n
500 triÖu d©n nµy sÏ më ra c¬ héi míi cho hµng xuÊt khÈu ViÖt Nam. Chóng
ta hy väng o mét t¬ng lai kh«ng xa ASEAN trë thµnh mét thÞ trêng
thèng nhÊt vµ ph¸t triÓn.
I. Sù ra ®êi cña “Héi c¸c níc §«ng Nam ¸”(ASEAN)
sau n¨m 1945 ë §«ng Nam ¸ (§NA), nhiÒu quèc gia ®éc
lËp ®· ra ®êi díi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. N¨m 1945, Indonexia , ViÖt
Nam Lµo tuyªn ®éc lËp , Anh trao tr ®éc lËp cho Mianma, lai
vµo n¨m 1947,1957 ..……
Sau khi giµnh ®îc ®éc lËp ,nhiÒu níc §«ng Nam ¸ ®· cã dù ®Þnh
thµnh lËp mét chøc khu vùc nh»m t¹o nªn hîp t¸c ph¸t triÓn trªn
c¸c lÜnh vùc kinh , khoa häc , thuËt v¨n ho¸ ; ®ång thêi h¹n chÕ
1
TL KTCT & CNXH KH: ASEAN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: ASEAN - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: ASEAN 9 10 878