Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Các chính sách KTXH

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 980 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi tËp m«n häc
¶nh hëng cña chÝnh s¸ch kinh tÕ - x· héi ®èi víi
m«i trêng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp

Bµi lµm
Ngµy nay KH vµ CN ®· chiÕm mét vÞ trÝ quan träng, trë thµnh lùc läng
s¶n xuÊt trùc tiÕp, lµ ®éng lùc c¬ b¶n cho ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, gãp phÇn
më réng kh¶ n¨ng s¶n xuÊt, thóc ®Èy qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ chuyÓn dÞch c¬
cÊu kinh tÕ. Kh«ng nh÷ng thÕ nã cßn t¸c ®éng trùc tiÕp vµ thóc ®Èy qu¸ tr×nh
toµn cÇu ho¸, híng tíi x· héi th«ng tin vµ nÒn kinh tÕ tri thøc. §èi víi níc ta,
víi mét xuÊt ph¸t ®iÓm thÊp, c«ng nghÖ thiÕt bÞ l¹c hËu trong khi cuéc c¸ch
m¹ng KH vµ CN trªn thÕ giíi ®ang diÔn ra víi tèc ®ä hÕt søc nhanh chãng va
s©u réng, qua tr×nh toµn cÇu ho¸ ®ang ngµy mét gia t¨ng th× viÖc ph¸t triÓn
KH vµ CN cïng víi gi¸o dôc vµ ®µo t¹o lµ quèc s¸ch hµng ®Çu ®Ó ph¸t triÓn
kinh tÕ x· héi, n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý cña Nhµ níc vµ tiÒm lùc l·nh ®¹o
cña §¶ng.
NhËn tøc râ tÇm quan träng cña KH & CN trong thêi gian qua chÝnh
s¸ch vÒ KH &CN nø¬c ta cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc gãp phÇn quan
träng trong viÖc n©ng cao chÊt lîng, n¨g lùc c¹nh tranh cña s¶n phÈm hµng
ho¸ ; ®µo t¹o nguån nh©n lùc; thóc ®Èy kinh tÕ - x· héi , gi÷ g×n vµ ph¸t huy
b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc.
i. nh÷ng chuyÓn ®æi tÝch cùc trong chÝnh s¸ch kh & cn ë
níc ta trong thêi gian võa qua

1.XÐt trªn tæng thÓ cña hÖ thèng KHCN

- ChuyÓn tõ chÝnh s¸ch dùa trªn quan ®IÓm Nhµ níc ®éc quyÒn vÒ ho¹t
®éng KH & CN ®Õn mét chÝnh s¸ch dùa trªn quan ®iÓm mäi thµnh phÇn kinh
tÕ ®Òu ®ãng vai trß nh÷ng t¸c nh©n tham gia vµo ho¹t ®éng KH &CN .
-Trong néi dung c¸c chÝnh s¸ch ®· dµnh mèi quan t©m ®¸ng kÓ tíi
ph¸t triÓn c«ng nghÖ.Trong hÖ thèng chØ sè khoa häc c«ng nghÖ ®· xuÊt hiÖn
m«t vµi chØ sè vÒ c«ng nghÖ trong ®ã cã chØ sè vÒ tû lÖ phÇn tr¨m c«ng nghÖ
®îc ®æi míi.
- X¸c ®Þnh râ viÖc ph¸t triÓn KH vµ CN lµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c ngµnh,
c¸c ®Þa ph¬ng, mét sè nhiÖm vô nghiªn cøu c«ng nghÖ kh«ng cßn lµ bé phËn
trong ch¬ng tr×nh träng ®iÓm cña Nhµ níc, mµ lµ bé phËn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn
s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c Bé. Nhµ níc chØ cßn n¾m mét sè ch¬ng tr×nh
nghiªn cøu c«ng nghÖ chuÈn bÞ cho sù ph¸t triÓn dµI h¹n cña ®Êt níc, nh
nh÷ng nghiªn cøu vÒ c«ng nghÖ th«ng tin, c«ng nghÖ sinh häc, vËt liÖu míi,
tù ®éng ho¸. Thùc hiÖn chñ tr¬ng chuyÓn ®æi tõ mét chÝnh s¸ch Cho khoa
häc sang mét chÝnh s¸ch B»ng khoa häc.

.

2.Nh÷ng thay ®æi trong chÝnh s¸ch vµ qu¶n lý ho¹t ®éng nghiªn
cøu vµ triÓn khai ( Research and Develoment- R & D )
2.1 Thay ®æi c¬ cÊu XH cña c¸c tæ chøc còng nh c¬ cÊu cña chÝnh
c¸c tæ chøc R & D.
-...
Bµi tËp m«n häc
¶nh hëng cña chÝnh s¸ch kinh tÕ - x· héi ®èi víi
m«i trêng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp
Bµi lµm
Ngµy nay KH vµ CN ®· chiÕm mét vÞ trÝ quan träng, trë thµnh lùc läng
s¶n xuÊt trùc tiÕp, lµ ®éng lùc c¬ b¶n cho ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, gãp phÇn
më réng kh¶ n¨ng s¶n xuÊt, thóc ®Èy qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ chuyÓn dÞch
cÊu kinh tÕ. Kh«ng nh÷ng thÕ cßn t¸c ®éng trùc tiÕpthóc ®Èy qu¸ tr×nh
toµn cÇu ho¸, híng tíi x· héi th«ng tin vµ nÒn kinh tÕ tri thøc. §èi víi níc ta,
víi mét xuÊt ph¸t ®iÓm thÊp, c«ng nghÖ thiÕt l¹c hËu trong khi cuéc c¸ch
m¹ng KH vµ CN trªn thÕ giíi ®ang diÔn ra víi tèc ®ä hÕt søc nhanh chãng va
s©u réng, qua tr×nh toµn cÇu ho¸ ®ang ngµy mét gia t¨ng th× viÖc ph¸t triÓn
KH CN cïng víi gi¸o dôc ®µo t¹o quèc s¸ch hµng ®Çu ®Ó ph¸t triÓn
kinh héi, n©ng cao tr×nh ®é qu¶n cña Nhµ níc tiÒm lùc l·nh ®¹o
cña §¶ng.
NhËn tøc tÇm quan träng cña KH & CN trong thêi gian qua chÝnh
s¸ch KH &CN nø¬c ta cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc p phÇn quan
träng trong viÖc n©ng cao chÊt lîng, n¨g lùc c¹nh tranh cña s¶n phÈm hµng
ho¸ ; ®µo t¹o nguån nh©n lùc; thóc ®Èy kinh - héi , gi÷ g×n ph¸t huy
b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc.
i. nh÷ng chuyÓn ®æi tÝch cùc trong chÝnh s¸ch kh & cn ë
níc ta trong thêi gian võa qua
1.XÐt trªn tæng thÓ cña hÖ thèng KHCN
TL KTCT & CNXH KH: Các chính sách KTXH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Các chính sách KTXH - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Các chính sách KTXH 9 10 8