Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Các hình thức tiền lương

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 887 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
§øng tríc nh÷ng biÕn ®éng kh«ng cã lîi cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi hiÖn nay,
ViÖt Nam lµ mét trong nh÷ng níc ch©u ¸ cã nÒn kinh tÕ Ýt biÕn ®éng nhÊt.§¶ng vµ
nhµ níc ta kh«ng lÊy ®ã lµm chñ quan ®Ó quªn ®i môc ®Ých cuèi cïng lµ tiÕn tíi
XHCN- mét x· héi mµ trong ®ã con ngêi ®îc ®Ò cao , ®îc tù do - Êm no - h¹nh
phóc. Môc tiªu ®· cã vËy vÊn ®Ò ë ®©y lµ nh÷ng ®êng lèi , chÝnh s¸ch cña nhµ níc
trong nÒn kinh tÕ hiÖn nay .
ChÝnh s¸ch , chÕ ®é tiÒn l¬ng lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò träng yÕu liªn quan
mËt thiÕt vµ cã ¶nh hëng thêng xuyªn mang tÝnh quyÕt ®Þnh tíi ®éng th¸i kinh tÕ,
chÝnh trÞ , x· héi cña ®Êt níc. §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· x¸c ®Þnh rÊt râ : quan t©m ®Õn
con ngêi lµ vÊn ®Ò träng t©m ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ , x· héi hay nãi mét c¸ch kh¸c lµ
®Çu t vµo con ngêi chÝnh lµ h×nh thøc ®Çu t cã lîi nhÊt cho t¬ng lai cña chóng ta.
ChØ cã quan t©m ph¸t triÓn con ngêi míi khai th¸c ®îc kh¶ n¨ng tiÒm Èn cña hä.
Mét trong nh÷ng nh©n tè kÝch thÝch ®îc kh¶ n¨ng Êy lµ lîi Ých cña hä khi tham gia
c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ- x· héi . c«ng tac tiÒn l¬ng nãi chung vµ h×nh thøc tiÒn l¬ng
nãi riªng lµ mét trong nh÷ng biÓu hiÖn cô thÓ cña lîi Ých ®ã.
Tr¶i qua bao n¨m th¸ng th¨ng trÇm cña lÞch sö, chóng ta ®· lu«n thay ®æi ®Ó
phï hîp víi bèi c¶nh x· héi. MÆc dï c¸c h×nh thøc tiÒn l¬ng , tiÒn thëng ®· ¸p dông
kh¸ l©u ë níc ta nhng cho ®Õn nay vÉn cßn rÊt nhiÒu bÊt cËp. TiÒn l¬ng vÉn cha
thùc sù ph¸t huy ®îc tÝnh n¨ng cña nã.
§Ò tµi nµy nghiªn cøu Vai trß cña c¸c h×nh thøc tiÒn l¬ng trong viªc kÝch
thÝch lao ®éng nh»m tr¶ lêi c¸c c©u hái : tiÒn l¬ng lµ g×? tiÒn l¬ng danh nghÜa vµ
tiÒn l¬ng thùc tÕ ? .......
Néi dung cña ®Ò tµi ®îc chia lµm hai phÇn:
I/ Lý thuyÕt tiÒn l¬ng vµ vai trß cña nã trong viÖc kÝch thÝch lao ®éng
II/ TiÒn l¬ng thùc tÕ vµ tiÒn l¬ng danh nghÜa- mét kho¶ng c¸ch thùc tÕ cÇn rót
ng¾n.

1

PhÇn néi dung
I/ Lý thuyÕt c¸c h×nh thøc tiÒn l¬ng vµ vai trß cña nã trong viÖc kÝch thÝch lao
®éng .
Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN, ®· thõa nhËn ngêi lao ®éng
®îc tù do lµm viÖc theo hîp ®ång tù tho¶ thuËn, tù do thay ®æi c«ng viÖc , n¬i lµm
viÖc phï hîp víi nhu cÇu b¶n th©n. hay nãi mét c¸ch kh¸c lµ vÒ mÆt lý luËn thõa
nhËn sù tån t¹i kh¸ch quan cña ph¹m trï thÞ trêng søc lao ®éng , nªn tiÒn l¬ng
kh«ng chØ lµ ph¹m trï ph©n phèi mµ cßn lµ ph¹m trï trao ®æi, ph¹m trï gi¸ trÞ .
TiÒn ®Ò nµy yªu cÇu khi x©y dùng c¸c c¬ chÕ tiÒn l¬ng , h×nh thøc tiÒn l¬ng, ph¶i
nghiªn cøu môc ®Ých, ®éng c¬ ...
Lêi më ®Çu
§øng tríc nh÷ng biÕn ®éng kh«ng lîi cña nÒn kinh thÕ giíi hiÖn nay,
ViÖt Nam lµ mét trong nh÷ng níc ch©u ¸ nÒn kinh tÕ Ýt biÕn ®éng nhÊt.§¶ng vµ
nhµ níc ta kh«ng lÊy ®ã lµm chñ quan ®Ó quªn ®i môc ®Ých cuèi cïng tiÕn tíi
XHCN- mét x· héi trong ®ã con ngêi ®îc ®Ò cao , ®îc do - Êm no - h¹nh
phóc. Môc tiªu ®· vËy vÊn ®Ò ë ®©y nh÷ng ®êng lèi , chÝnh s¸ch cña nhµ níc
trong nÒn kinh tÕ hiÖn nay .
ChÝnh s¸ch , chÕ ®é tiÒn l¬ng mét trong nh÷ng vÊn ®Ò träng yÕu liªn quan
mËt thiÕt cã ¶nh hëng thêng xuyªn mang tÝnh quyÕt ®Þnh tíi ®éng th¸i kinh tÕ,
chÝnh trÞ , x· héi cña ®Êt níc. §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· x¸c ®Þnh rÊt râ : quan t©m ®Õn
con ngêi vÊn ®Ò träng t©m ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ , héi hay nãi mét c¸ch kh¸c
®Çu t vµo con ngêi chÝnh lµ h×nh thøc ®Çu t lîi nhÊt cho t¬ng lai cña chóng ta.
ChØ quan t©m ph¸t triÓn con ngêi míi khai th¸c ®îc kh¶ n¨ng tiÒm Èn cña hä.
Mét trong nh÷ng nh©n kÝch thÝch ®îc kh¶ n¨ng Êy lîi Ých cña khi tham gia
c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ- x· héi . c«ng tac tiÒn l¬ng nãi chung h×nh thøc tiÒn l¬ng
nãi riªng lµ mét trong nh÷ng biÓu hiÖn cô thÓ cña lîi Ých ®ã.
Tr¶i qua bao n¨m th¸ng th¨ng trÇm cña lÞch sö, chóng ta ®· lu«n thay ®æi ®Ó
phï hîp víi bèi c¶nh x· héi. MÆc dï c¸c h×nh thøc tiÒn l¬ng , tiÒn thëng ®· ¸p dông
kh¸ l©u ë níc ta nhng cho ®Õn nay vÉn cßn rÊt nhiÒu bÊt p. TiÒn l¬ng vÉn cha
thùc sù ph¸t huy ®îc tÝnh n¨ng cña nã.
§Ò tµi nµy nghiªn cøu Vai trß cña c¸c h×nh thøc tiÒn l¬ng trong viªc kÝch
thÝch lao ®éng nh»m tr¶ lêi c¸c c©u hái : tiÒn l¬ng g×? tiÒn l¬ng danh nghÜa
tiÒn l¬ng thùc tÕ ? .......
Néi dung cña ®Ò tµi ®îc chia lµm hai phÇn:
I/ Lý thuyÕt tiÒn l¬ng vµ vai trß cña nã trong viÖc kÝch thÝch lao ®éng
II/ TiÒn l¬ng thùc tiÒn l¬ng danh nghÜa- mét kho¶ng c¸ch thùc cÇn rót
ng¾n.
1
TL KTCT & CNXH KH: Các hình thức tiền lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Các hình thức tiền lương - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Các hình thức tiền lương 9 10 338