Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1412 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Thµnh c«ng trong viÖc chÆn ®øng l¹m ph¸t phi m· n¨m 1989 nhê ¸p
dông c«ng cô l·i suÊt ng©n hµng (®a l·i suÊt huy ®éng tiÒn göi tiÕt kiÖm lªn
cao vît tèc ®é l¹m ph¸t), ®· cho thÊy tÇm quan träng cña viÖc sö dông c¸c
c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong ®iÒu tiÕt kinh tÕ vÜ m« nh»m ®¹t c¸c
môc tiªu ng¾n h¹n æn ®Þnh thÞ trêng. Trong nÒn kinh tÕ t¨ng trëng nhanh
cña níc ta lu«n thêng trùc nguy c¬ t¸i l¹m ph¸t cao, do ®ã mét c«ng cô ®iÒu
tiÕt vÜ m« hiÖu nghiÖm nh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®îc tËn dông tríc tiªn v¬Ý hiÖu
suÊt cao còng lµ ®iÒu tÊt yÕu. Tuy nhiªn gÇn ®©y ë ViÖt nam cã dÊu hiÖu cña
sù l¹m dông c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong nhiÖm vô kiÒm chÕ l¹m
ph¸t. §iÒu nµy thÓ hiÖn sù yÕu kÐm trong viÖc qu¶n lý vµ sö dông chÝnh s¸ch
tiÒn tÖ cña chóng tíi . V× vËy ®øng tríc nguy c¬ tiÒm Èn cña l¹m ph¸t, viÖc
nghiªn cøu chÝnh s¸ch tiÒn tÖ nh»m kiÓm so¸t l¹m ph¸t lµ v« cïng cÇn thiÕt.
Trong ®Ò tµi "Sö dông chÝnh s¸ch tiÒn tÖ nh»m kiÓm so¸t l¹m ph¸t"
em xin tr×nh bµy ba phÇn chÝnh.
PhÇn I:

L¹m ph¸t vµ vai trß cña CSTT trong viÖc kiÓm so¸t
l¹m ph¸t

PhÇn II:

Thùc tr¹ng cña viÖc sö dông CSTT trong viÖc kiÓm
so¸t l¹m ph¸t nh÷ng n¨m qua.

PhÇn III:

Gi¶i ph¸p

L¹m ph¸t ¶nh hëng trùc tiÕp tíi ®êi sèng kinh tÕ x· héi, cho nªn ¶nh hëng ®Õn mçi c¸ nh©n trong x· héi. MÆt kh¸c viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi "Sö dông
CSTT trong viÖc kiÓm so¸t l¹m ph¸t" gióp cho b¶n th©n em n¾m v÷ng nh÷ng
kiÕn thøc c¬ b¶n cña ngµnh TC-NH, nh»m phôc vô tèt cho viÖc häc tËp. Do
®ã ®Ò tµi "Sö dông CSTT trong viÖc kiÓm so¸t l¹m ph¸t" cã ý nghÜa thiÕt
thùc ®èi víi b¶n th©n.
Bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Mong thÇy c« híng
dÉn thªm. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o ®· gióp em hoµn
thµnh ®Ò tµi.

1

PhÇn I
I/ L¹m ph¸t vµ vai trß cña CSTT trong viÖc kiÓm so¸t
l¹m ph¸t

1. Nh÷ng quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ l¹m ph¸t
Qu¸ tr×nh h×nh thµnh c¸c kh¸i niÖm vµ nhËn thøc b¶n chÊt kinh tÕ cña
l¹m ph¸t còng lµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña t duy ®i tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p,
®i tõ hiÖn tîng bÒ ngoµi ®Õn b¶n chÊt bªn trong, ®Õn c¸c thuéc tÝnh cña l¹m
ph¸t, lµ qu¸ t×nh sµng läc nh÷ng hiÓu biÕt sai vµ ®óng, lÉn lén gi÷a hiÖn tîng
vµ b¶n chÊt, gi÷a nguyªn nh©n vµ kÕt qu¶ ®Ó ph¶n ¸nh ®óng ®¾n b¶n chÊt
cña tÝnh quy luËt cña l¹m ph¸t.
Theo trêng ph¸i l¹m ph¸t "lu th«ng tiÒn tÖ" (®¹i diÖn lµ Milt¬n
Priedman) hä cho r»ng l¹m ph¸t tiÒn tÖ lµ ®a nhiÒu tiÒn thõa (bÊt kÓ lµ kim
lo¹i hay tiÒn giÊy) vµ lu th«ng lµm cho gi¸ c¶ hµng ho¸ t¨ng lªn. Chóng ta
®Òu biÕt r»ng kh«ng ph¶i bÊt cø sè lîng tiÒn ...
Lêi nãi ®Çu
Thµnh c«ng trong viÖc chÆn ®øng l¹m ph¸t phi m· n¨m 1989 nhê ¸p
dông c«ng cô i suÊt ng©n hµng (®a l·i suÊt huy ®éng tiÒn göi tiÕt kiÖm lªn
cao vît tèc ®é l¹m ph¸t), ®· cho thÊy tÇm quan träng cña viÖc sö dông c¸c
c«ng cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong ®iÒu tiÕt kinh tÕ m« nh»m ®¹t c¸c
môc tiªu ng¾n n æn ®Þnh thÞ trêng. Trong n kinh t¨ng trëng nhanh
cña níc ta lu«n thêng trùc nguy t¸i l¹m ph¸t cao, do ®ã mét c«ng ®iÒu
tiÕt vÜ hiÖu nghiÖm nh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®îc tËn dông tríc tiªn v¬Ý hiÖu
suÊt cao còng ®iÒu tÊt yÕu. Tuy nhiªn gÇn ®©y ë ViÖt nam dÊu hiÖu cña
sù l¹m dông c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong nhiÖm vô kiÒm chÕ l¹m
ph¸t. §iÒu nµy thÓ hiÖn sù yÕu kÐm trong viÖc qu¶n vµ sö dông chÝnh s¸ch
tiÒn tÖ cña chóng tíi . vËy ®øng tríc nguy tm Èn cña l¹m ph¸t, viÖc
nghiªn cøu chÝnh s¸ch tiÒn tÖ nh»m kiÓm so¸t l¹m ph¸t lµ cïng cÇn thiÕt.
Trong ®Ò tµi " dông chÝnh s¸ch tiÒn nh»m kiÓm so¸t l¹m ph¸t"
em xin tr×nh bµy ba phÇn chÝnh.
PhÇn I: L¹m ph¸t vai trß cña CSTT trong viÖc kiÓm so¸t
l¹m pt
PhÇn II: Thùc tng a viÖc dông CSTT trong viÖc kiÓm
so¸t l¹m pt nh÷ngm qua.
PhÇn III: Gi¶i ph¸p
L¹m ph¸t ¶nh hëng trùc tiÕp tíi ®êi sèng kinh tÕ x· héi, cho nªn ¶nh h-
ëng ®Õn mçi c¸ nh©n trong x· héi. MÆt kh¸c viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi "Sö dông
CSTT trong viÖc kiÓm so¸t l¹m ph¸t" gióp cho b¶n th©n em n¾m v÷ng nh÷ng
kiÕn thøc c¬ b¶n cña ngµnh TC-NH, nh»m phôctèt cho viÖc häc tËp. Do
®ã ®Ò tµi "Sö dông CSTT trong viÖc kiÓm so¸t l¹m ph¸t" ý nghÜa thiÕt
thùc ®èi víi b¶n th©n.
Bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Mong thÇy híng
dÉn thªm. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o ®· gióp em hoµn
thµnh ®Ò tµi.
1
TL KTCT & CNXH KH: Chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát 9 10 486