Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Chính sách tỷ giá hối đoái và vấn đề tự do tỷ giá ở VN

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1487 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kinh tÕ thÞ trêng

Vò Lª Thu PHS 19A

Néi dung
§Æt vÊn ®Ò
Ch¬ng I : C¬ së lý luËn vÒ tû gi¸ vµ tù do ho¸ tû gi¸
I . Kh¸i niÖm vÒ tû gi¸ hèi ®o¸i
1.Kh¸i niÖm
2.C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn tû gi¸
3. Vai trß cña tû gi¸ trong nÒn kinh tÕ
II. ChÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i
III. Quan ®iÓm vÒ vÊn ®Ò tù do ho¸ tû gi¸
1.Kh¸i niÖm vÒ tù do ho¸ tû gi¸
2.¦u nhîc ®iÓm cña tû gi¸ tù do
Ch¬ng II :

Qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tû gi¸ ë ViÖt Nam

I. Hoµn c¶nh chung
II. Thùc tr¹ng
III. §¸nh gi¸
Ch¬ng III

:

Gi¶i ph¸p ®æi míi chÝnh s¸ch tû gi¸ ë ViÖt Nam

I. Nh÷ng bÊt lîi cña ViÖt Nam nÕu thùc hiÖn tù do ho¸ trong ®iÒu kiÖ
hiÖn nay.
II. Gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò tù do ho¸ tû gi¸
KÕt luËn
Danh môc tµi liÖu tham kh¶o

1

Kinh tÕ thÞ trêng

Vò Lª Thu PHS 19A

®Æt vÊn ®Ò
Tû gi¸ lµ mét biÕn sè kinh tÕ vÜ m« quan träng cã t¸c ®éng tíi nhiÒu mÆt
ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ . Nã ra ®êi tõ ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng vµ quay trë
l¹i t¸c ®éng lªn ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu vµ c¸n c©n th¬ng m¹i c¸n c©n
thanh to¸n cña mçi quèc gia. X©y dùng thµnh c«ng mét chÝnh s¸ch ®iÒu hµnh
tû gi¸ thÝch hîp lµ mét vÊn ®Ò v« cïng khã kh¨n phøc t¹p. Nghiªn cøu vÊn ®Ò
nµy lµ mét ®Ò tµi mang tÝnh cÊp thiÕt trong thêi gian gÇn ®©y.
Gãp phÇn vµo nh÷ng nghiªn cøu, ph©n tÝch , trong bµi tiÓu luËn nµy em
còng xin ®îc tr×nh bµy nh÷ng suy nghÜ cña m×nh vÒ mét vÊn ®Ò ®a d¹ng,
phøc t¹p vµ còng v« cïng quan träng nµy th«ng qua ®Ò tµi : “ ChÝnh s¸ch tû
gi¸ hèi ®o¸i vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn tù do ho¸ tû gi¸ ë ViÖt nam ” .
Bµi tiÓu luËn b¾t ®Çu tõ viÖc ph©n tÝch c¬ së lÝ luËn cña tû gi¸ ,c¬ chÕ x¸c
®Þnh, nh÷ng yÕu tè ¶nh hëng vµ vai trß cña tû gi¸ ®èi víi nÒn kinh tÕ . Tõ ®ã
lµm s¸ng tá lªn tÇm quan träng cña chÝnh s¸ch tû gi¸ trong viÖc thùc hiÖn c¸c
môc tiªu kinh tÕ vÜ m« . Mét vÊn ®Ò còng ®îc coi träng tr×nh bµy lµ nh÷ng lÝ
luËn vÒ tù do ho¸ hay th¶ næi tû gi¸ . Xu thÕ toµn cÇu lµ tõng bíc th¶ næi tû
gi¸ ®Ó cho nã ®îc tù do x¸c ®Þnh trªn thÞ trêng theo quy luËt cung cÇu ngo¹i
hèi. Tù do ho¸ mang l¹i nhiÒu lîi thÕ vµ muèn ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ th× c¸c
quèc gia kh«ng thÓ bá qua . Tuy nhiªn bÊt cø mét vÊn ®Ò nµo còng cã mÆt
tr¸i cña nã. Kh«ng thÓ kh«ng tÝnh ®Õn nh÷ng ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cho viªc tù
do ho¸ tû gi¸ thµnh c«ng. §èi víi c¸c níc cã nÒn kinh tÕ míi chuyÓn ®æi cã
khuyÕn nghÞ lµ vÉn nªn duy tr× ë mét møc ®é t¬ng ®èi cao nh÷ng c«ng cô
qu¶n lý mang tÝnh hµnh chÝnh. Mét sù tù do ho¸ véi v· sÏ dÉn ®Õn nh÷ng tæn
th¬ng mµ nÒn t¶ng kinh tÕ vÜ m« cha ®ñ v÷ng ch¾c ®Ó cã thÓ chèng ®ì vµ kÕt
qu¶ lµ sù ch¹y trèn cña c¸c luång vèn .Tr×nh bµy b...
Kinh tÕ thÞ trêng Vò Lª Thu PHS 19A
Néi dung
§Æt vÊn ®Ò
Ch¬ng I : C¬ së lý luËn vÒ tû gi¸ vµ tù do ho¸ tû gi¸
I . Kh¸i niÖm vÒ tû gi¸ hèi ®o¸i
1.Kh¸i niÖm
2.C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn tû gi¸
3. Vai trß cña tû gi¸ trong nÒn kinh tÕ
II. ChÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i
III. Quan ®iÓm vÒ vÊn ®Ò tù do ho¸ tû gi¸
1.Kh¸i niÖm vÒ tù do ho¸ tû gi¸
2.¦u nhîc ®iÓm cña tû gi¸ tù do
Ch¬ng II : Qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tû gi¸ ë ViÖt Nam
I. Hoµn c¶nh chung
II. Thùc tr¹ng
III. §¸nh gi¸
Ch¬ng III : Gi¶i ph¸p ®æi míi chÝnh s¸ch tû gi¸ ë ViÖt Nam
I. Nh÷ng bÊt lîi cña ViÖt Nam nÕu thùc hiÖn do ho¸ trong ®iÒu kiÖ
hiÖn nay.
II. Gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò tù do ho¸ tû gi¸
KÕt luËn
Danh môc tµi liÖu tham kh¶o
1
TL KTCT & CNXH KH: Chính sách tỷ giá hối đoái và vấn đề tự do tỷ giá ở VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Chính sách tỷ giá hối đoái và vấn đề tự do tỷ giá ở VN - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Chính sách tỷ giá hối đoái và vấn đề tự do tỷ giá ở VN 9 10 343