Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Chuyển dịch cơ cấu nền KT theo hướng CNH - HĐH 

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1558 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiểu luận kinh tế chính trị Mác – Lênin

Lêi më ®Çu
Việt Nam đi lên CNXH từ một nước nông nghiệp lạc hậu, cơ sở vật
chất- kỹ thuật , trình độ của lực lượng sản xuất chưa phát triển hoàn thiện.
Sự phân công lao động, cơ sở vật chất kỹ thuật ở các ngành kinh tế then
chốt như : Công nghiệp-Nông nghiệp -Dịch vụ chưa hợp lý và vẫn lạc hậu.
Vì vậy CNH-HĐH là quá trình tạo ra những điều kiện vật chất - kỹ
thuật, khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói chung hay
cơ cấu ngành kinh tế nói riêng, nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả mọi
nguồn lực, đẻ không ngừng tăng năng suất lao động làm cho nền kinh tế tăng
trưởng nhanh, nâng cao đời sống vật chất và văn hoá cho nhân dân. Từ đó
thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội, bảo vệ và cải thiện môi trường sinh
thái.
Đó cũng chính là mục tiêu tổng quát trong sự nghiệp CNH-HĐH của
nước ta được Đảng Cộng Sản Việt Nam xác định tại Đại hội VIII :
Xây dựng nước ta trở thành một Nước có cơ sở vật chất- kỹ thuật hiện
đại, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với quá
trình phát triển của lực lượng sản xuất, đồi sống vật chất và tinh thần
cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân giau Nước mạnh, xã hội công
bằng, văn minh.
Do đó nhiệm vụ tất yếu của Đảng và toàn dân ta trong thời điểm hiện
nay là:
1. Phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật thông
qua việc chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và vùng kinh tế hiệu quả,
hợp lí theo hướng CNH-HĐH ( là nhiệm vụ trọng tâm)
2. Từng bước xây dựng quan hệ sản xuất mới XHCN thông qua thực hiện
chính sách nền kinh tế nhiều thành phần.
1

Tiểu luận kinh tế chính trị Mác – Lênin

3. Mở rộng nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại.
Trong bài tiểu luận này Em tập trung nghiên cứu về chủ đề: Chuyển
dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng CNH-HĐH trong điều kiện hội nhập
kinh tế Quốc Tế.
Em xin chân thành cảm ơn PGS-TS Phan Thanh Phố đã hướng dẫn em
hoàn thành bài viết này.

2

Tiểu luận kinh tế chính trị Mác – Lênin

PhÇn I
C¬ së lý luËn vÒ viÖc ®Èy m¹nh chuyÓn dÞch c¬
cÊu nÒn kinh tÕ theo ®Þnh híng CNH - H§H
I. Một số khái niệm cơ bản
Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá
Thế giới đã từng trải qua 2 cuộc cách mạng đặc biệt quan trọng:
 Năm 1770-1787: Tại Anh và các nước Tây Âu, cuộc cách mạng cơ
khí hoá lần đầu tiên nổ ra đã đưa thế giới chuyển từ nền văn minh
nông nghiệp sang nền văn minh công nghiệp.
Công nghiệp hoá là quá trình thay thế lao động thủ công bằng lao động
sử dụng máy móc, cơ khí.
 Năm 1940-1950: Bằng cuộc Cách Mạng khoa học kỹ thuật...
Tiểu luận kinh tế chính trị Mác – Lênin
Lêi më ®Çu
Việt Nam đi lên CNXH từ một nước nông nghiệp lạc hậu, sở vật
chất- kỹ thuật , trình độ của lực lượng sản xuất chưa phát triển hoàn thiện.
Sự phân công lao động, cơ sở vật chất kỹ thuật ở các ngành kinh tế then
chốt như : Công nghiệp-Nông nghiệp -Dịch vụ chưa hợp lý và vẫn lạc hậu.
vậy CNH-HĐH quá trình tạo ra những điều kiện vật chất - kỹ
thuật, khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói chung hay
cấu ngành kinh tế nói riêng, nhằm huy động và sử dụng hiệu quả mọi
nguồn lực, đẻ không ngừng tăng năng suất lao động làm cho nền kinh tế tăng
trưởng nhanh, nâng cao đời sống vật chất văn hoá cho nhân dân. Từ đó
thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội, bảo vệ và cải thiện môi trường sinh
thái.
Đó ng chính mục tiêu tổng quát trong sự nghiệp CNH-HĐH của
nước ta được Đảng Cộng Sản Việt Nam xác định tại Đại hội VIII :
Xây dựng nước ta trở thành một Nước sở vật chất- kỹ thuật hiện
đại, cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với quá
trình phát triển của lực lượng sản xuất, đồi sống vật chất tinh thần
cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân giau Nước mạnh, hội công
bằng, văn minh.
Do đó nhiệm v tất yếu của Đảng toàn dân ta trong thời điểm hiện
nay là:
1. Phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng sở vật chất - kỹ thuật thông
qua việc chuyển dịch cấu ngành kinh tế vùng kinh tế hiệu quả,
hợp lí theo hướng CNH-HĐH ( là nhiệm vụ trọng tâm)
2. Từng bước xây dựng quan hệ sản xuất mới XHCN thông qua thực hiện
chính sách nền kinh tế nhiều thành phần.
1
TL KTCT & CNXH KH: Chuyển dịch cơ cấu nền KT theo hướng CNH - HĐH  - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Chuyển dịch cơ cấu nền KT theo hướng CNH - HĐH  - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Chuyển dịch cơ cấu nền KT theo hướng CNH - HĐH  9 10 744