Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: CNH - HĐH nền KTQD

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1111 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu

C«ng cuéc x©y dùng x· héi míi ph¶i ®îc tiÕn hµnh toµn diÖn trªn c¸c
mÆt: quan hÖ s¶n xuÊt, lùc lîng s¶n xuÊt, nÒn v¨n ho¸ vµ nh÷ng con ngêi cña
x· héi ®ã. C«ng nghiÖp ho¸ chÝnh lµ con ®êng vµ bíc ®i tÊt yÕu ®Ó t¹o ra c¬ së
vËt chÊt - lµ thuËt cho nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i.
X©y dùng c¬ së vËt chÊt - lµ thuËt cho nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i lµ mét
quy luËt chung, phæ biÕn ®èi víi tÊt c¶ c¸c níc. Tuy nhiªn, tuú tõng níc kh¸c
nhau, do ®iÓm xuÊt ph¸t tiÕn lªn kh«ng gièng nhau nªn c¸ch thøc tiÕn hµnh
x©y dùng c¬ së vËt chÊt - lµ thuËt cho nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i sÏ kh«ng
gièng nhau.
§èi víi nh÷ng níc cã nÒn kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn nh níc ta, nÒn s¶n xuÊt
nhá, lµ thuËt thñ c«ng lµ chñ yÕu... c«ng nghiÖp ho¸ lµ qu¸ tr×nh chñ mang
tÝnh quy luËt ®Ó t¹o ra c¬ së vËt chÊt - lµ thuËt cho nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i.
ChÝnh v× vËy t¹i ®¹i héi VIII §¶ng ta kh¼ng ®Þnh: tiÕp tôc sù nghiÖp ®æi
míi, ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ v× môc tiªu d©n giµu níc m¹nh,
x· héi c«ng b»ng v¨n minh, v÷ng bíc ®i lªn CNXH - lµ nhiÖm vô s¾p tíi cña
d©n téc ta.
Nh÷ng thµnh tùu sau 10 n¨m ®æi míi, ®Æc biÖt lµ kÕt qu¶ thùc hiÖn vît
møc nh÷ng môc tiªu chñ yÕu cña kÕ ho¹ch 5 n¨m1991 - 1995 ®· ®a nÒn kinh
tÕ níc ta khái khñng ho¶ng vµ t¹o ®îc nhøng tiÒn ®Ò cho phÐp chuyÓn sang
giai ®o¹n cña sù ph¸t triÓn ®Êt níc.
Còng t¹i ®¹i héi lÇn thø VIII cña §¶ng c«ng s¶n ViÖt Nam xuÊt ph¸t tõ
nguyÖn väng vµ ý chÝ cña nh©n d©n. Tõ ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng thùc tÕ cña ®Êt
níc trong bèi c¶nh vµ xu thÕ cña thêi ®¹i ngµy nay ®· kh¼ng ®Þnh quyÕt t©m
phÊn ®Êu ®a níc ViÖt Nam trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp vµo kho¶ng n¨m
2020.

1

Tõ lý do trªn em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi "C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i
ho¸ nÒn kinh tÕ quèc d©n lµ nhiÖm vô trung t©m trong suèt thêi kú qu¸
®é ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë níc ta". Cho bµi tiÓu luËn nµy.
Víi chót hiÓu biÕt Ýt ái cña m×nh, em m¹nh d¹n xin ®îc tr×nh bµy mét sè
ý kiÕn c¸ nh©n m×nh víi hy väng gãp phÇn nhá bÐ lµm phong phó thªm hÖ
thèng lý luËn trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë níc ta. Em rÊt
mong ®îc sù gãp ý cña thÇy c« vµ c¸c b¹n quan t©m ®Õn ®Ò tµi nµy ®Ó bµi viÕt
hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n vµ tr©n träng ý kiÕn ®ãng gãp.

2

PhÇn néi dung

I. Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë níc ta.
1. Kh¸i niÖm vÒ c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸.
C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¨n b¶n, toµn diÖn
c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô vµ qu¶n lý kinh tÕ, x· héi tõ sö
dông lao ®éng thñ c«ng lµ chÝnh, sang ...
Lêi më ®Çu
C«ng cuéc x©y dùng héi míi ph¶i ®îc tiÕn hµnh toµn diÖn trªn c¸c
mÆt: quan s¶n xuÊt, lùc lîng s¶n xuÊt, nÒnn ho¸ nh÷ng con ngêi cña
x· héi ®ã. C«ng nghiÖp ho¸ chÝnh lµ con ®êng vµ bíc ®i tÊt yÕu ®Ó t¹o ra c¬ së
vËt chÊt - lµ thuËt cho nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i.
X©y dùng vËt chÊt - thuËt cho nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i mét
quy luËt chung, phæ biÕn ®èi víi tÊt c¸c níc. Tuy nhiªn, tuú tõng níc kh¸c
nhau, do ®iÓm xuÊt ph¸t tiÕn lªn kh«ng gièng nhau nªn c¸ch thøc tiÕn hµnh
x©y dùng vËt chÊt - thuËt cho nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i kh«ng
gièng nhau.
§èi víi nh÷ng níc nÒn kinh kÐm ph¸t triÓn nh níc ta, nÒn s¶n xuÊt
nhá, thuËt thñ c«ng chñ yÕu... c«ng nghiÖp ho¸ qu¸ tr×nh chñ mang
tÝnh quy luËt ®Ó t¹o ra c¬ së vËt chÊt - lµ thuËt cho nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i.
ChÝnh vËy t¹i ®¹i héi VIII §¶ng ta kh¼ng ®Þnh: tiÕp tôc sù nghiÖp ®æi
míi, ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ môc tiªu d©n giµu níc m¹nh,
héi c«ng b»ng v¨n minh, v÷ng bíc ®i lªn CNXH - nhiÖm s¾p tíi cña
d©n téc ta.
Nh÷ng thµnh tùu sau 10 n¨m ®æi míi, ®Æc biÖt kÕt qu¶ thùc hiÖn vît
møc nh÷ng môc tiªu chñ yÕu cña ho¹ch 5 n¨m1991 - 1995 ®· ®a nÒn kinh
níc ta khái khñng ho¶ng t¹o ®îc nhøng tiÒn ®Ò cho phÐp chuyÓn sang
giai ®o¹n cña sù ph¸t triÓn ®Êt níc.
Còng t¹i ®¹i héi lÇn thø VIII cña §¶ng c«ng s¶n ViÖt Nam xuÊt ph¸t tõ
nguyÖn väng ý chÝ cña nh©n d©n. ®iÒu kiÖn kh¶ n¨ng thùc cña ®Êt
níc trong bèi c¶nh vµ xu thÕ cña thêi ®¹i ngµy nay ®· kh¼ng ®Þnh quyÕt t©m
phÊn ®Êu ®a níc ViÖt Nam trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp vµo kho¶ng n¨m
2020.
1
TL KTCT & CNXH KH: CNH - HĐH nền KTQD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: CNH - HĐH nền KTQD - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: CNH - HĐH nền KTQD 9 10 280