Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1013 lần   |   Lượt tải: 2 lần
§Ò ¸n: Kinh tÕ chÝnh trÞ
Lêi nãi ®Çu
C«ng nghiÖp ho¸- HiÖn ®¹i ho¸ lµ con ®êng tÊt yÕu ph¶i tiÕn hµnh ®èi
víi bÊt cø níc nµo, nhÊt lµ nh÷ng níc cã xuÊt ph¸t ®iÓm tõ nÒn n«ng
nghiÖp kÐm ph¸t triÓn muèn x©y dùng nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn hiÖn ®¹i.
HiÖn nay ë nhiÒu níc, nhÊt lµ níc ®ang ph¸t triÓn, ph¸t triÓn c«ng
nghiÖp n«ng th«n ®îc coi lµ vÊn ®Ò tÊt yÕu cã ý nghÜa chiÕn lîc l©u dµi. §èi
víi ViÖt nam lµ mét quèc gia l¹c hËu, h¬n 80% d©n sè sèng ë n«ng th«n
víi mét c¬ cÊu kinh tÕ ®éc canh thuÇn n«ng, n¨ng suÊt lao ®éng thÊp, nhu
cÇu viÖc lµm rÊt bøc b¸ch. §¹i héi lÇn IX §¶ng Céng s¶n ViÖt nam ®·
kh¼ng ®Þnh tÝnh ®óng ®¾n ®êng lèi CNH- H§H níc ta, trong ®ã ®Æc biÖt
coi träng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp n«ng th«n, tõ ®ã lµm chuyÓn dÞch c¬ cÊu
kinh tÕ thùc hiÖn CNH- H§H n«ng nghiÖp, n«ng th«n.
Tõ thùc tiÔn vµ trªn c¬ së tham kh¶o c¸c tµi liÖu, em ®· quyÕt ®Þnh tù
chän ®Ò tµi “C«ng nghiÖp ho¸- HiÖn ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n ë níc
ta hiÖn nay” ®Ó nghiªn cøu.
Víi ®Ò tµi nµy em mong gãp phÇn vµo nh÷ng cè g¾ng chung ®¸p øng
nhu cÇu nghiªn cøu t×nh h×nh ph¸t triÓn c«ng nghiÖp n«ng th«n trong c«ng
cuéc C«ng nghiÖp ho¸- HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, ®Ò tµi gåm 3 phÇn:
I

I- Vai trß cña c«ng nghiÖp n«ng th«n trong qu¸ tr×nh C«ng
nghiÖp ho¸- HiÖn ®¹i ho¸ n«ng th«n.
II- Thùc tr¹ng c«ng nghiÖp n«ng th«n ViÖt nam.
III- Ph¬ng híng, môc tiªu vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn c«ng
nghiÖp n«ng th«n ViÖt nam ®Õn n¨m 2010.

1

§Ò ¸n: Kinh tÕ chÝnh trÞ
Ch¬ng I
Vai trß cña c«ng nghiÖp n«ng th«n trong
qu¸ tr×nh C«ng nghiÖp ho¸- HiÖn ®¹i ho¸
n«ng th«n ViÖt nam.
I-/

C«ng nghiÖp n«ng th«n trong chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh

tÕ vµ ph¸t triÓn n«ng th«n.

1-/

C¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n vµ c«ng nghiÖp n«ng th«n.
Trong lÞch sö vµ cho ®Õn nay, c¬ cÊu kinh tÕ ViÖt nam ®îc tæ chøc

g¾n liÒn víi c¸c ngµnh nghÒ vµ l·nh thæ nh sau:
(1) Lµng x· thuÇn n«ng.
(2) Lµng n«ng nghiÖp, kiªm thªm nghÒ phô.
(3) Lµng chuyªn c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng (Lµng gèm sø, lµng
dÖt…)
(4) Lµng nghÒ míi h×nh thµnh (ven ®« thÞ, ven trôc ®êng giao th«ng ).
(5) C¸c c¬ së vµ doanh nghiÖp phi n«ng nghiÖp (trang tr¹i, xÝ nghiÖp phi
n«ng nghiÖp ë c¸c thÞ trÊn, thÞ tø).
(6) C¸c xÝ nghiÖp c«ng th¬ng nghiÖp dÞch vô cña tØnh (quy m« nhá)
(7) C¸c xÝ nghiÖp c«ng th¬ng nghiÖp dÞch vô cña Trung ¬ng ®Æt t¹i
®Þa bµn tØnh vµ c¸c thµnh phè (Quy m« lín).
Trong c¬ cÊu kinh tÕ hiÖn t¹i ë ViÖt nam, cã mét thùc thÓ bao gåm
c¸c ho¹t ®éng phi n«ng nghiÖp ë n«ng th«n víi ph¹m vi tr¶i réng tõ c¸c
d¹ng h×nh tæ chøc ho¹t ®éng kinh tÕ tõ (2) ®Õn (5) ...
§Ò ¸n: Kinh tÕ chÝnh trÞ
Lêi nãi ®Çu
C«ng nghiÖp ho¸- HiÖn ®¹i ho¸ lµ con ®êng tÊt yÕu ph¶i tiÕn hµnh ®èi
víi bÊt cø níc nµo, nhÊt nh÷ng níc xuÊt ph¸t ®iÓm nÒn n«ng
nghiÖp kÐm ph¸t triÓn muèn x©y dùng nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn hiÖn ®¹i.
HiÖn nay ë nhiÒu níc, nhÊt níc ®ang ph¸t triÓn, ph¸t triÓn c«ng
nghiÖp n«ng th«n ®îc coi lµ vÊn ®Ò tÊt yÕu cã ý nghÜa chiÕn lîc l©u dµi. §èi
víi ViÖt nam mét quèc gia l¹c hËu, h¬n 80% d©n sèng ë n«ng th«n
víi mét cÊu kinh ®éc canh thuÇn n«ng, n¨ng suÊt lao ®éng thÊp, nhu
cÇu viÖc lµm rÊt bøc b¸ch. §¹i héi lÇn IX §¶ng Céng s¶n ViÖt nam ®·
kh¼ng ®Þnh tÝnh ®óng ®¾n ®êng lèi CNH- H§H níc ta, trong ®ã ®Æc biÖt
coi träng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp n«ng th«n, ®ã lµm chuyÓn dÞch cÊu
kinh tÕ thùc hiÖn CNH- H§H n«ng nghiÖp, n«ng th«n.
thùc tiÔn vµ trªn c¬ së tham kh¶o c¸c tµi liÖu, em ®· quyÕt ®Þnh tù
chän ®Ò tµi C«ng nghiÖp ho¸- HiÖn ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n ë níc
ta hiÖn nay ®Ó nghiªn cøu.
Víi ®Ò tµi nµy em mong gãp phÇn vµo nh÷ng g¾ng chung ®¸p øng
nhu cÇu nghiªn cøu t×nh h×nh ph¸t triÓn c«ng nghiÖp n«ng th«n trong c«ng
cuéc C«ng nghiÖp ho¸- HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, ®Ò tµi gåm 3 phÇn:
I I- Vai trß cña c«ng nghiÖp n«ng th«n trong qu¸ tr×nh C«ng
nghiÖp ho¸- HiÖn ®¹i ho¸ n«ng th«n.
II- Thùc tr¹ng c«ng nghiÖp n«ng th«n ViÖt nam.
III- Ph¬ng híng, môc tiªu gi¶i ph¸p ph¸t triÓn c«ng
nghiÖp n«ng th«n ViÖt nam ®Õn n¨m 2010.
1
TL KTCT & CNXH KH: CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn 9 10 844