Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: CNH - HĐH và vai trò của nó trong sự nghiệp XD XHCN ở nước ta

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 959 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. §Æt vÊn ®Ò

Tõ ®¹i héi §¶ng lÇn thø III, §¶ng ta lu«n coi c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i
ho¸ (CNH-H§H) lµ nhiÖm vô trung t©m cña thêi kú qu¸ ®é, §¶ng ta ®· x¸c
®Þnh thùc chÊt cña CNH x· héi chñ nghÜa lµ “QuyÕt t©m thùc hiÖn c¸ch m¹ng
kü thuËt, thùc hiÖn ph©n c«ng míi vÒ lao ®éng x· héi lµ qu¸ tr×nh tÝch luü x·
héi chñ nghÜa ®Ó kh«ng ngõng thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt më réng“. Thùc tiÔn lÞch
sö ®· chØ râ ®Ó thñ tiªu t×nh tr¹ng l¹c hËu vÒ kinh tÕ x· héi, khai th¸c tèi u c¸c
nguån lùc vµ lîi thÕ, b¶o ®¶m t¨ng trëng nhanh æn ®Þnh, níc ta ph¶i x¸c ®Þnh
râ c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý, trang thiÕt bÞ ngµy cµng hiÖn ®¹i cho c¸c ngµnh kinh
tÕ. MÆt kh¸c, níc ta lµ níc ®ang ph¸t triÓn v× vËy qu¸ tr×nh Êy g¾n liÒn víi qu¸
tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ®Ó tõ ®ã hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Tuy nhiªn, trong qu¸
tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cña ta tríc ®©y do nhiÒu nguyªn nh©n
trong ®ã cã nguyªn nh©n nãng véi chóng ta ®· m¾c ph¶i mét sè sai lÇm
khuyÕt ®iÓm mµ ®¹i héi §¶ng lÇn thø VI vµ VII ®· v¹ch ra.
ViÖc x©y dùng ®óng ®¾n nh÷ng quan ®iÓm CNH-H§H ë ViÖt Nam hiÖn
nay cã vÞ trÝ rÊt quan träng ®èi víi qu¸ tr×nh CNH-H§H. Bëi x©y dùng ®Çy ®ñ
c¸c quan ®iÓm CNH-H§H sÏ lµ c¬ së ®óng ®¾n cho viÖc ®Þnh híng, ®Þnh lîng
chØ ®¹o vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c néi dung vµ c¸c bíc ®i cña CNH-H§H phï
hîp víi bèi c¶nh x· héi chñ nghÜa ë níc ta.
NghÞ quyÕt ®¹i héi VIII cña §¶ng ®· ®a sù nghiÖp ®æi míi lªn tÇm cao
míi, ®Èy m¹nh CNH-H§H. MÆt kh¸c, CNH-H§H ®Êt níc ph¶i chøa ®ùng ®îc
môc tiªu, chiÕn lîc, néi dung, h×nh thøc, ph¬ng híng c¸ch m¹ng cña ®¶ng ta
trong thêi kú ®æi míi. §Ó ®¹t môc tiªu nhÊt qu¸n vµ xuyªn suèt ®ã lµ d©n giÇu
níc m¹nh, x· héi d©n chñ, c«ng b»ng vµ v¨n minh th× §¶ng ta ph¶i trung
thµnh víi chñ nghÜa M¸c-Lª Nin, t tëng Hå ChÝ Minh, kÕ thõa 15 n¨m ®æi míi
®Êt níc.
CNH-H§H lµ mét môc tiªu chiÕn lîc bëi lÏ ngµy nay nã ®ang ®îc thõa
nhËn lµ xu híng ph¸t triÓn chung cña c¸c níc trªn thÕ giíi vµ ViÖt Nam còng
1

kh«ng n»m ngoµi xu híng ®ã. Còng chÝnh xuÊt ph¸t tõ vai trß cña nã trong
qu¸ tr×nh ®a kinh tÕ ph¸t triÓn qua thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi mµ em
chän ®Ò tµi "CNH-H§H vµ vai trß cña nã trong sù nghiÖp x©y dùng chñ
nghÜa x· héi ë níc ta".

2

Néi dung

1Sù cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh CNH-H§H trong sù nghiÖp x©y dùng chñ
nghÜa x· héi ë ViÖt Nam
1.1Kh¸i niÖm CNH-H§H
Cho ®Õn nay, cã nhiÒu c¸ch diÔn ®¹t kh¸c nhau vÒ CNH-H§H.
N¨m 1963, tæ chøc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cña liªn hîp quèc (UNID) ®·
®a ra ®Þnh nghÜa sau ®©y: CNH lµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ, trong qu¸ tr×nh
nµy mét bé phËn ngµy cµn...
A. §Æt vÊn ®Ò
®¹i héi §¶ng lÇn thø III, §¶ng ta lu«n coi c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i
ho¸ (CNH-H§H) nhiÖm trung t©m cña thêi qu¸ ®é, §¶ng ta ®· x¸c
®Þnh thùc chÊt cña CNH héi chñ nghÜa “QuyÕt t©m thùc hiÖn c¸ch m¹ng
thuËt, thùc hiÖn ph©n c«ng míi lao ®éng héi qu¸ tr×nh tÝch luü
héi chñ nghÜa ®Ó kh«ng ngõng thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt më réng“. Thùc tiÔn lÞch
sö ®· chØ râ ®Ó thñ tiªu t×nh tr¹ng l¹c hËu vÒ kinh tÕ x· héi, khai th¸c tèi u c¸c
nguån lùc lîi thÕ, b¶o ®¶m t¨ng trëng nhanh æn ®Þnh, níc ta ph¶i x¸c ®Þnh
cÊu kinh hîp lý, trang thiÕt ngµy cµng hiÖn ®¹i cho c¸c ngµnh kinh
tÕ. MÆt kh¸c, níc ta lµ níc ®ang ph¸t triÓn v× vËy qu¸ tr×nh Êy g¾n liÒn víi qu¸
tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ®Ó tõ ®ã hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Tuy nhiªn, trong qu¸
tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cña ta tríc ®©y do nhiÒu nguyªn nh©n
trong ®ã nguyªn nh©n nãng véi chóng ta ®· m¾c ph¶i mét sai lÇm
khuyÕt ®iÓm mµ ®¹i héi §¶ng lÇn thø VI vµ VII ®· v¹ch ra.
ViÖc x©y dùng ®óng ®¾n nh÷ng quan ®iÓm CNH-H§H ë ViÖt Nam hiÖn
nay cã trÝ rÊt quan träng ®èi víi qu¸ tr×nh CNH-H§H. Bëi x©y dùng ®Çy ®ñ
c¸c quan ®iÓm CNH-H§H sÏc¬ së ®óng ®¾n cho viÖc ®Þnh híng, ®Þnh lîng
chØ ®¹o chøc thùc hiÖn c¸c néi dung c¸c bíc ®i cña CNH-H§H phï
hîp víi bèi c¶nh x· héi chñ nghÜa ë níc ta.
NghÞ quyÕt ®¹i héi VIII cña §¶ng ®· ®a nghiÖp ®æi míi lªn tÇm cao
míi, ®Èy m¹nh CNH-H§H. MÆt kh¸c, CNH-H§H ®Êt níc ph¶i chøa ®ùng ®îc
môc tiªu, chiÕn lîc, néi dung, h×nh thøc, ph¬ng híng c¸ch ng cña ®¶ng ta
trong thêi kú ®æi míi. §Ó ®¹t môc tiªu nhÊt qu¸n vµ xuyªn suèt ®ã lµ d©n giÇu
níc m¹nh, héi d©n chñ, c«ng b»ng v¨n minh th× §¶ng ta ph¶i trung
thµnh víi chñ nghÜa M¸c-Lª Nin, t tëng Hå ChÝ Minh, kÕ thõa 15 n¨m ®æi míi
®Êt níc.
CNH-H§H mét môc tiªu chiÕn lîc bëi ngµy nay ®ang ®îc thõa
nhËn xu híng ph¸t triÓn chung cña c¸c níc trªn thÕ giíi ViÖt Nam còng
1
TL KTCT & CNXH KH: CNH - HĐH và vai trò của nó trong sự nghiệp XD XHCN ở nước ta - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: CNH - HĐH và vai trò của nó trong sự nghiệp XD XHCN ở nước ta - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: CNH - HĐH và vai trò của nó trong sự nghiệp XD XHCN ở nước ta 9 10 621