Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Cơ cấu KT nhiều thành phần

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1170 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tªn ®Ò tµi: Ph©n tÝch c¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ë níc ta hiÖn nay vµ
Ých lîi cña viÖc sö dông c¬ cÊu nhiÒu thµnh phÇn ®ã vµo ph¸t triÓn Kinh tÕ – X·
héi trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH ë VN.

A.PhÇn më ®Çu
Trªn thÕ giíi hiÖn nay lµ c¸c quèc gia ®ang cè g¾ng x©y dùng m« h×nh
kinh tÕ cã sù kÕt hîp gi÷a kÕ ho¹ch vµ thÞ trêng, mµ trong ®ã c¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu
thµnh phÇn lµ cèt lâi. Riªng ®èi víi níc ta, sau mét thêi gian dµi duy tr× m« h×nh
kinh tÕ tËp trung ®· thÊy sù kh«ng phï hîp cña nã. ChÝnh v× vËy, n¨m 1986, §¹i
héi §¶ng VI ®· ®Ò ra ®êng lèi ®æi míi toµn diÖn nÒn kinh tÕ x· héi nh»m ®a ®Êt
níc dÇn tho¸t ra khái cuéc khñng ho¶ng vµo nh÷ng n¨m cuèi thËp kû 80. §©y lµ
c¸i mèc quan träng ®¸nh dÊu sù ra ®êi cña kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµn phÇn, vËn
hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN. TiÕp
®ã ®¹i héi §¶ng VII, VIII, IX tiÕp tôc hoµn thiÖn vµ cô thÓ ho¸ b»ng c¸c chÝnh
s¸ch, c¬ chÕ nh»m kiªn tr× x©y dng nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, trong
®ã gi÷ v÷ng vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ nhµ níc. HiÖn nay nÒn kinh tÕ nhiÒu
thµnh phÇn níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi. C¸c thµnh phÇn kinh tÕ nµy
®an xen vµo nhau, võa hîp t¸c, võa c¹nh tranh víi nhau lu«n vËn ®éng vµ cã sù
chuyÓn ho¸ trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Ph©n tÝch c¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn
vµ Ých lîi cña nã cã ý nghÜa v« cïng quan träng trong viÖc ph¸t triÓn Kinh tÕ –
X· héi trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH ë ViÖt Nam. BiÕt nh÷ng mÆt m¹nh ®Ó
ph¸t huy vµ nh÷ng mÆt h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc, chóng ta sÏ x©y dùng ®îc mét nÒn
kinh tÕ ph¸t triÓn hoµn thiÖn vµ v÷ng ch¾c, ®a ®Êt níc ra khái ®ãi nghÌo, ph¸t
triÓn toµn diÖn vÒ mäi mÆt, s¸nh nganh cïng c¸c quèc gia trong khu vùc vµ trªn
thÕ giíi.

-1-

Bµi viÕt nµy cña em kh«ng thÓ tr¸nh sù thiÕu sãt,em rÊt mong nhËn ®îc sù
gióp ®ì cña thÇy ®Ó em hoµn thµnh b¶n ®Ò ¸n nµy,em xin ch©n thµnh c¶m ¬n
thÇy.

B. Néi Dung
I.Quan ®iÓm cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin vÒ vÊn ®Ò tån t¹i
nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ trong thêi k× qu¸ ®é (TKQ§)
lªn CNXH.
1.Theo Lªnin:
§Æc ®iÓm c¬ b¶n nhÊt cña TKQ§ lµ sù tån t¹i nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh
phÇn vµ x· héi nhiÒu giai cÊp. Trong TKQ§, nÒn kinh tÕ cã tÝnh chÊt qu¸ ®é. Nã
kh«ng cßn lµ nÒn kinh tÕ TBCN, nhng còng cha lµ nÒn kinh tÕ XHCN. V.I.Lªnin
chØ ra: “Danh tõ qu¸ ®é cã nghÜa lµ g× ? VËn dông vµo kinh tÕ, cã ph¶i nã cã
nghÜa lµ trong chÕ ®é hiÖn nay, cã nh÷ng thµnh phÇn, nh÷ng bé phËn nh÷ng
m¶ng cña CNTB vµ CNXH kh«ng? BÊt cø ai còng ®Òu thõa nhËn lµ cã, song vÊn
®Ò c¬ b¶n lµ ph¶i xem xÐt níc m×nh tån t¹...
Tªn ®Ò tµi: Ph©n tÝch c¬ cÊu kinh nhiÒu thµnh phÇn ë níc ta hiÖn nay
Ých lîi cña viÖc dông c¬ cÊu nhiÒu thµnh phÇn ®ã vµo ph¸t triÓn Kinh tÕ –
héi trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH ë VN.
A.PhÇn më ®Çu
Trªn thÕ giíi hiÖn nay c¸c quèc gia ®ang g¾ng x©y dùng h×nh
kinh tÕ cã sù kÕt hîp gi÷a kÕ ho¹ch vµ thÞ trêng, mµ trong ®ã c¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu
thµnh phÇn cèt lâi. Riªng ®èi víi níc ta, sau mét thêi gian dµi duy tr× h×nh
kinh tËp trung ®· thÊy kh«ng phîp cña nã. ChÝnh vËy, n¨m 1986, §¹i
héi §¶ng VI ®· ®Ò ra ®êng lèi ®æi míi toµn diÖn nÒn kinh héi nh»m ®a ®Êt
níc dÇn tho¸t ra khái cuéc khñng ho¶ng vµo nh÷ng n¨m cuèi thËp 80. §©y
c¸i mèc quan träng ®¸nh dÊu sù ra ®êi cña kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµn phÇn, vËn
hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN. TiÕp
®ã ®¹i héi §¶ng VII, VIII, IX tiÕp tôc hoµn thiÖn thÓ ho¸ b»ng c¸c chÝnh
s¸ch, c¬ chÕ nh»m kiªn tr× x©y dng nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, trong
®ã gi÷ v÷ng vai trß chñ ®¹o cña kinh nhµ níc. HiÖn nay nÒn kinh nhiÒu
thµnh phÇn níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi. C¸c thµnh phÇn kinh nµy
®an xen vµo nhau, võa hîp t¸c, võa c¹nh tranh víi nhau lu«n vËn ®éng
chuyÓn ho¸ trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Ph©nch cÊu kinh nhiÒu thµnh phÇn
Ých lîi cña ý nghÜa cïng quan träng trong viÖc ph¸t triÓn Kinh
héi trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH ë ViÖt Nam. BiÕt nh÷ng mÆt m¹nh ®Ó
ph¸t huy vµ nh÷ng mÆt h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc, chóng ta sÏ x©y dùng ®îc mét nÒn
kinh ph¸t triÓn hoµn thiÖn v÷ng ch¾c, ®a ®Êt níc ra khái ®ãi nghÌo, ph¸t
triÓn toµn diÖn mäi mÆt, s¸nh nganh cïng c¸c quèc gia trong khu vùc trªn
thÕ giíi.
- 1 -
TL KTCT & CNXH KH: Cơ cấu KT nhiều thành phần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Cơ cấu KT nhiều thành phần - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Cơ cấu KT nhiều thành phần 9 10 963