Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Cơ hội và thách thức đối với các DN VN trong thời kỳ hội nhập

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 811 lần   |   Lượt tải: 0 lần
lêi më ®Çu
Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ hiÖn nay lµ mét xu thÕ kh¸ch quan. Trong h¬n
mét thËp kû l¹i ®©y xu thÕ toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi cã gia t¨ng m¹nh
mÏ g¾n hiÒn víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc - c«ng nghÖ sù gia t¨ng hµng lo¹t
vÊn ®Ò toµn cÇu nh m«i trêng, d©n sè… Sù gia t¨ng m¹nh mÏ cña toµn cÇu ho¸
kinh tÕ ®Æt ra yªu cÇu kh¸ch quan ®ßi hái c¸c quèc gia ph¶i cã chiÕn lîc, héi
nhËp phï hîp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc. Trong bèi c¶nh nµy kh«ng
thÓ ph¸t triÓn nÕu nh kh«ng më cöa héi nhËp.
ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh ®æi míi chuyÓn sang ph¸t triÓn nÒn kinh
tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. ViÖc ®Èy m¹nh tham gia héi
nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc lµ mét vÊn ®Ò quan träng cña c«ng
cuéc ®æi míi. Tuy nhiªn, héi nhËp sÏ ®ãn nhËn ®îc nh÷ng c¬ héi, thuËn lîi
ph¸t triÓn song kinh tÕ ViÖt Nam sÏ ph¶i ®èi mÆt víi c¸c th¸ch thøc. Nh»m
n©ng cao t duy hiÓu biÕt vÊn ®Ò kinh tÕ nªn, em ®· chän ®Ò tµi: "C¬ héi vµ
th¸ch thøc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp
kinh tÕ quèc tÕ hiÖn nay"
Bµi tiÓu luËn gåm:
PhÇn I. Lêi më ®Çu
PhÇn II. Néi dung.
A. C¬ héi cña doanh nghiÖp ViÖt nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ.
1. ChÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc.
2. Sö dông tµi nguyªn, nh©n lùc dåi dµo.
3. Lîi thÕ an toµn trong khu vùc ®Ó kinh doanh .
B. Nh÷ng th¸ch thøc ®Æc ra trong qu¸ tr×nh héi nhËp.
1. Tr×nh ®é ph¸t triÓn so víi quèc tÕ.
2. T×nh h×nh nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn t¹i.
3. VÊn ®Ò c¶i c¸ch chÝnh s¸ch.
PhÇn III. KÕt luËn.

1

Néi dung
Trªn thùc tÕ kinh tÕ ViÖt Nam ®· héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, nhng møc ®é
vµ quy m« cßn h¹n chÕ. Do nhu cÇu ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hiÖn t¹i vµ táng t¬ng lai còng nh xu thÕ ph¸t triÓn chung cña thÕ giíi ®· ®Õn lóc chóng ta cÇn
®¸nh g¸i l¹i mét sè thuËn lîi vµ khã kh¨n ®Æt ra ®èi víi viÖc "®Èy nhanh qu¸
tr×nh héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi.
A. C¬ héi cña doanh nghiÖp ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp
quèc tÕ.
1. ChÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc.
§¶ng còng nh Nhµ níc ®· cã nh÷ng chñ tr¬ng vµ chÝnh s¸ch nhÊt qu¸n
cho viÖc chñ ®éng tham gia vµo tiÕn tr×nh khu vùc ho¸ vµ toµn cÇu ho¸n.
Cßn nhí khi ViÖt Nam b¾t ®Çu bíc vµo c¶i c¸ch ®æi míi viÖc më réng
quan hÖ kinh tÕ víi c¸c quèc gia, tham gia vµo c¸c tæ chøc kinh tÕ khu vùc vµ
toµn cÇu cha ph¶i ®· cã ®îc tiÕng nãi chung. Nay víi quan ®iÓm "më cöa héi
nhËp ph¸t triÓn" "héi nhËp chø kh«ng hoµ tan", ViÖt Nam ®· ®Èy nhanh qu¸
tr×nh héi nhËp. ë tÇm vÜ m« vÒ "xu thÕ kh«ng thÓ tr¸nh khái ®èi víi sù ph¸t
triÓn" cña viÖc tham gia toµna cÇu ho¸ thùc...
lêi më ®Çu
Héi nhËp kinhquèc hiÖn nay lµ mét xu thÕ kh¸ch quan. Trong h¬n
mét thËp l¹i ®©y xu ttoµn cÇu ho¸ nÒn kinh thÕ giíi gia t¨ng m¹nh
g¾n hiÒn víi ph¸t triÓn cña khoa häc - c«ng nghÖ gia t¨ng hµng lo¹t
vÊn ®Ò toµn cÇu nh m«i trêng, d©n sè Sù gia t¨ng m¹nh mÏ cña toµn cÇu ho¸
kinh ®Æt ra yªu cÇu kh¸ch quan ®ßi hái c¸c quèc gia ph¶i chiÕn lîc, héi
nhËp phï hîp vµo nÒn kinh thÕ giíi khu vùc. Trong bèi c¶nh nµy kh«ng
thÓ ph¸t triÓn nÕu nh kh«ng më cöa héi nhËp.
ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh ®æi míi chuyÓn sang ph¸t triÓn nÒn kinh
thÞ trêng theo ®Þnh híng héi chñ nghÜa. ViÖc ®Èy m¹nh tham gia héi
nhËp vµo nÒn kinh thÕ giíi khu vùc mét vÊn ®Ò quan träng cña c«ng
cuéc ®æi míi. Tuy nhiªn, héi nhËp sÏ ®ãn nhËn ®îc nh÷ng c¬ héi, thuËn lîi
ph¸t triÓn song kinh ViÖt Nam ph¶i ®èi mÆt víi c¸c th¸ch thøc. Nh»m
n©ng cao t duy hiÓu biÕt vÊn ®Ò kinh nªn, em ®· chän ®Ò tµi: "C¬ héi
th¸ch thøc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp
kinh tÕ quèc tÕ hiÖn nay"
Bµi tiÓu luËn gåm:
PhÇn I. Lêi më ®Çu
PhÇn II. Néi dung.
A. C¬ héi cña doanh nghiÖp ViÖt nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ.
1. ChÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc.
2. Sö dông tµi nguyªn, nh©n lùc dåi dµo.
3. Lîi thÕ an toµn trong khu vùc ®Ó kinh doanh .
B. Nh÷ng th¸ch thøc ®Æc ra trong qu¸ tr×nh héi nhËp.
1. Tr×nh ®é ph¸t triÓn so víi quèc tÕ.
2. T×nh h×nh nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn t¹i.
3. VÊn ®Ò c¶i c¸ch chÝnh s¸ch.
PhÇn III. KÕt luËn.
1
TL KTCT & CNXH KH: Cơ hội và thách thức đối với các DN VN trong thời kỳ hội nhập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Cơ hội và thách thức đối với các DN VN trong thời kỳ hội nhập - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Cơ hội và thách thức đối với các DN VN trong thời kỳ hội nhập 9 10 712