Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Cổ phần hoá DN

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 991 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®Ò c¬ng Kinh tÕ chÝnh trÞ
§Ò tµi : Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ
Më ®Çu : ®Æt vÊn ®Ò vÒ tÝnh tÊt yÕu cña vÊn ®Ò cæ phÇn ho¸ :
+ §ßi hái cña lÝ luËn
+ §ßi hái cña thùc tiÔn
+ C¨n cø vµo chñ tr¬ng ®êng lèi vµ chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc
Néi dung:
I. Chñ lÝ luËn cña nghÜa Marx-Lenin vÒ së h÷u vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ
1 B¶n chÊt cña së h÷u
2 Vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ Nhµ níc
2.1 B¶n chÊt cña thµnh phÇn kinh tÕ Nhµ níc
2.2 §Æc ®iÓm vai trß cña kinh tÕ Nhµ níc :
.VÒ së h÷u
.VÒ c¸c ngµnh kinh tÕ mòi nhän
.VÒ híng ph¸t triÓn
II. Doanh nghiÖp Nhµ Níc thùc tr¹ng vµ vÊn ®Ò ®Æt ra
1 Vai trß cña doanh nghiÖp Nhµ níc trong nÒn kinh tÕ níc ta hiÖn nay
2 Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña hÖ thèng doanh nghiÖp Nhµ níc
2.1 Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc
2.2 Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng trªn
2.3 Nh÷ng víng m¾c cÇn gi¶i quyÕt
III. Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc lµ gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó ®æi míi
ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc hiÖn nay
1. C¸c quan ®iÓm vÒ cæ phÇn ho¸ cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam
2 T×nh tr¹ng cæ phÇn ho¸ ë ViÖt Nam hiÖn nay
2.1 B¶n chÊt cña cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc
2.2 Qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc ë ViÖt Nam
2.3 Nh÷ng gi¶i ph¸p thóc ®Èy qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc
KÕt luËn :
Rót ra kÕt qu¶ chñ yÕu cña ®Ò ¸n ®· ®Ò cËp vµ kiÕn nghÞ cña c¸ nh©n vÒ vÊn ®Ò
cæ phÇn ho¸.

1

më ®Çu
Kinh tÕ Nhµ níc mµ thµnh phÇn chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc(DNNN) ®ang ®ãng mét vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ quèc d©n hiÖn
nay .Nhng bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu vµ ®ãng gãp to lín cña c¸c DNNN trong
suèt qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ níc ta th× hiÖn nay c¸c DNNN ®ang
ph¶i ®èi ®Çu víi nhiÒu khã kh¨n thö th¸ch nh: t×nh tr¹ng lµm ¨n thua lç, c«ng
nghÖ l¹c hËu ,søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng kÐm ,yÕu kÐm trong qu¶n lý tµi s¶n
còng nh nh©n lùc ....Th× mét yªu cÇu cÊp thiÕt ®Æt ra lµ lµm sao ph¶i n¨ng cao
hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c DNNN mµ vÉn gi÷ v÷ng vai trß chñ ®¹o cña DNNN
trong nÒn kinh tÕ quèc d©n .
Mét gi¶i ph¸p ®óng ®¾n ®a ra tõ ®Çu nh÷ng n¨m 90 cña thÕ kû20,dùa
trªn quan ®iÓm cña chñ nghÜa Mac-Lªnin còng nh quan ®iÓm cña §¶ng vµ
ChÝnh phñ ta chÝnh lµ cæ phÇn ho¸ c¸c DNNN .Trong nghÞ quyÕt Héi nghÞ
trung ¬ng §¶ng lÇn thø 2 kho¸ VII(11-1991)nªu râ :”ChuyÓn mét sè doanh
nghiÖp quèc doanh cã ®iÒu kiÖn thµnh c«ng ty cæ phÇn vµ thµnh lËp mét sè
c«ng ty quèc doanh cæ phÇn míi, ph¶i lµm thÝ ®iÓm chØ ®¹o chÆt chÏ ,rót kinh
nghiÖm chu ®¸o tríc khi më réng ph¹m vi thÝch hîp “.B¾t ®Çu thùc hiÖn cæ
p...
®Ò c¬ng Kinh tÕ chÝnh trÞ
§Ò tµi : Cæ phÇn h doanh nghiÖp trong qu¸ tnh chun ®æi nÒn kinh
Më ®Çu : ®Æt vÊn ®Ò vÒ tÝnh tÊt yÕu cña vÊn ®Ò cæ phÇn ho¸ :
+ §ßi hái cña lÝ luËn
+ §ßi hái cña thùc tiÔn
+ C¨n cø vµo chñ tr¬ng ®êng lèi vµ chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc
Néi dung:
I. Chñ lÝ luËn cña nghÜa Marx-Lenin vÒ së h÷u vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ
1 B¶n chÊt cña së h÷u
2 Vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ Nhµ níc
2.1 B¶n chÊt cña thµnh phÇn kinh tÕ Nhµ níc
2.2 §Æc ®iÓm vai trß cña kinh tÕ Nhµ níc :
.VÒ së h÷u
.VÒ c¸c ngµnh kinh tÕ mòi nhän
.VÒ híng ph¸t triÓn
II. Doanh nghiÖp Nhµ N íc thùc tr¹ng vµ vÊn ®Ò ®Æt ra
1 Vai trß cña doanh nghiÖp Nhµ níc trong nÒn kinh tÕ níc ta hiÖn nay
2 Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña hÖ thèng doanh nghiÖp Nhµ níc
2.1 Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc
2.2 Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng trªn
2.3 Nh÷ng víng m¾c cÇn gi¶i quyÕt
III. phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc gi¶i ph¸p b¶n ®Ó ®æi míi
ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc hiÖn nay
1. C¸c quan ®iÓm vÒ cæ phÇn ho¸ cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam
2 T×nh tr¹ng cæ phÇn ho¸ ë ViÖt Nam hiÖn nay
2.1 B¶n chÊt cña cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc
2.2 Qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc ë ViÖt Nam
2.3 Nng gi¶i pp thóc ®Èy qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghp Nhµ níc
KÕt luËn :
Rót ra kÕt qu¶ chñ yÕu cña ®Ò ¸n ®· ®Ò cËp vµ kiÕn nghÞ cña c¸ nh©n vÒ vÊn ®Ò
cæ phÇn ho¸.
1
TL KTCT & CNXH KH: Cổ phần hoá DN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Cổ phần hoá DN - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Cổ phần hoá DN 9 10 466