Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 940 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lêi Më ®Çu

Trong khu vùc ch©u ¸ - Th¸i B×nh D¬ng, ViÖt Nam ®ang lµ mét ®Êt níc cã
®îc nhiÒu sù chó ý tõ c¸c níc trªn thÕ giíi.
§ã lµ ®Êt níc ViÖt Nam ®· vµ ®ang trªn con ®êng ®æi míi mét c¸ch toµn
diÖn vµ ngµy cµng s©u s¾c vÒ c¬ së h¹ tÇng vµ kiÕn tróc thîng tÇng.
Quan hÖ s¶n xuÊt ®îc h×nh thµnh mét c¸ch kh¸ch quan trong qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt t¹o ra cña c¶i vËt chÊt cña x· héi. Trªn c¬ së quan hÖ s¶n xuÊt h×nh thµnh
nªn c¸c quan hÖ vÒ chÝnh trÞ vµ tinh thÇn cña x· héi. Hai mÆt®ã cña ®êi sèng x·
héi ®îc kh¸i qu¸t thµnh c¬ së h¹ tÇng vµ kiÕn tróc thîng tÇng cña x· héi.
Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh híng x·
héi ë níc ta, cÇn vËn dông vµ qu¸n triÖt quan hÖ biÖn chøng gi÷a c¬ së h¹ tÇng vµ
kiÕn tróc thîng tÇng. C¬ së h¹ tÇng lµ kÕt cÊu kinh tÕ ®a thµnh phÇn trong ®ã cã
thµnh phÇn kinh tÕ quèc doanh, tËp thÓ vµ nhiÒu thµnh kinh tÕ kh¸c nhau. TÝnh
chÊt ®an xen - qu¸ ®é vÒ kÕt cÊu cña c¬ së kinh tÕ võa lµm cho nÒn kinh tÕ s«i
®éng, phong phó, võa mang t×nh phøc t¹p trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Þnh híng x·
héi. §©y lµ mét kÕt cÊu kinh tÕ n¨ng ®éng, phong phó ®îc ph¶n chiÕu trªn nÒn
kiÕn tróc thîng tÇng vµ ®Æt ra ®ßi hái kh¸ch quan lµ nÒn kiÕn tróc thîng tÇng
còng ph¶i ®æi míi ®Ó ®¸p øng ®ßi hái cña c¬ së kinh tÕ. Nh vËy kiÕn tróc thîng
tÇng míi cã søc m¹nh ®¸p øng ®ßi hái cña c¬ së h¹ tÇng.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

1

PhÇn I
Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a
c¬ së h¹ tÇng vµ kiÕn tróc thîng tÇng

1 Kh¸i niÖm
1.1 C¬ së h¹ tÇng
C¬ së h¹ tÇng lµ toµn bé nh÷ng QHSX hîp thµnh c¬ cÊu kinh tÕ cña mét
h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi nhÊt ®Þnh.
KÕt cÊu cña c¬ së h¹ tÇng gåm 3 bé phËn
-Quan hÖ s¶n xuÊt tµn d
-Quan hÖ s¶n xuÊt thèng trÞ
-Quan hÖ s¶n xuÊt mÇm mèng
C¬ së h¹ tÇng cña mét x· héi cô thÓ bao gåm quan hÖ s¶n xuÊt thèng trÞ.
Quan hÖ s¶n xuÊt tµn d cña x· héi cò vµ quan hÖ s¶n xuÊt mÇm mèng cña x· héi
míi. Trong ®ã quan hÖ s¶n xuÊt thèng trÞ bao giê còng gi÷ vai trß chñ ®¹o , chi
phèi c¸c quan hÖ s¶n xuÊt kh¸c, nã quy ®Þnh xu híng chung cña ®êi sèng kinh
tÕ- x· héi. Bíi vËy, c¬ së h¹ tÇng cña mét x· héi cô thÓ ®îc ®Æc trng bëi quan hÖ
s¶n xuÊt thèng trÞ trong x· héi ®ã. Tuy nhiªn, quan hÖ s¶n xuÊt tµn d vµ quan hÖ
s¶n xuÊt mÇm mèng còng cã vai trß nhÊt ®Þnh.
1.2. KiÕn tróc thîng tÇng
Lµ toµn bé nh÷ng t tëng x· héi, nh÷ng thiÕt chÕ t¬ng øng vµ nh÷ng quan hÖ
néi t¹i cña kiÕn tróc thîng tÇng ®îc h×nh thµnh trªn mét c¬ së h¹ tÇng nhÊt ®Þnh.
Trong kÕt cÊu kiÕn tróc thîng tÇng th× Nhµ níc lµ bé phËn quan träng nhÊt.
Bëi v×, Nh...
Lêi Më ®Çu
Trong khu vùc ch©u ¸ - Th¸i B×nh D¬ng, ViÖt Nam ®ang mét ®Êt níc
®îc nhiÒu sù chó ý tõ c¸c níc trªn thÕ giíi.
§ã ®Êt níc ViÖt Nam ®· ®ang trªn con ®êng ®æi míi mét c¸ch toµn
diÖn vµ ngµy cµng s©u s¾c vÒ c¬ së h¹ tÇng vµ kiÕn tróc thîng tÇng.
Quan s¶n xuÊt ®îc h×nh thµnh mét c¸ch kh¸ch quan trong qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt t¹o ra cña c¶i vËt chÊt cña héi. Trªn quan s¶n xuÊt h×nh thµnh
nªn c¸c quan chÝnh trÞ tinh thÇn cña héi. Hai mÆt®ã cña ®êi sèng
héi ®îc kh¸i qu¸t thµnh c¬ së h¹ tÇng vµ kiÕn tróc thîng tÇng cña x· héi.
Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh híng
héi ë níc ta, cÇn vËn dông vµ qu¸n triÖt quan hÖ biÖn chøng gi÷a c¬ së h¹ tÇng vµ
kiÕn tróc thîng tÇng.së h¹ tÇng kÕt cÊu kinh tÕ ®a thµnh phÇn trong ®ã cã
thµnh phÇn kinh quèc doanh, tËp thÓ nhiÒu thµnh kinh kh¸c nhau. TÝnh
chÊt ®an xen - qu¸ ®é kÕt cÊu cña kinh võa lµm cho nÒn kinh s«i
®éng, phong phó, võa mang t×nh phøc t¹p trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Þnh híng
héi. §©y mét kÕt cÊu kinh n¨ng ®éng, phong phó ®îc ph¶n chiÕu trªn nÒn
kiÕn tróc thîng tÇng ®Æt ra ®ßi hái kh¸ch quan nÒn kiÕn tróc thîng tÇng
còng ph¶i ®æi míi ®Ó ®¸p øng ®ßi hái cña kinh tÕ. Nh vËy kiÕn tróc thîng
tÇng míi cã søc m¹nh ®¸p øng ®ßi hái cña c¬ së h¹ tÇng.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
1
TL KTCT & CNXH KH: Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng 9 10 46