Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Cơ sở triết học trong đường lối phát triển nền KTTT ở VN trong thời kỳ quá độ

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 913 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
C«ng cuéc x©y dùng x· héi míi ph¶i ®îc tiÕn hµnh toµn diÖn trªn c¸c
mÆt: quan hÖ s¶n xuÊt, lùc lîng s¶n xuÊt, nÒn v¨n ho¸ vµ nh÷ng con ngêi cña
x· héi. C«ng nghiÖp hãa chÝnh lµ con ®êng vµ bíc ®i tÊt yÕu ®Ó t¹o ra c¬ së
vËt chÊt, kÜ thuËt cho nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i.
X©y dùng c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cho nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i lµ mét
quy luËt chung, phæ biÕn ®èi víi tÊt c¶ c¸c níc. Tuy nhiªn, tuú tõng níc kh¸c
nhau, do ®iÓm xuÊt ph¸t tiÕn lªn kh«ng gièng nhau c¸ch thøc tiÕn hµnh x©y
dùng c¬ së vËt chÊt, kÜ thuËt cho nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i sÏ kh«ng gièng
nhau.
Níc ta tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi tõ mét nÒn kinh tÕ phæ biÕn lµ s¶n xuÊt
nhá, lao ®éng thñ c«ng lµ phæ biÕn. C¸i thiÕu thèn nhÊt cña chóng ta lµ mét
nÒn ®¹i c«ng nghiÖp. ChÝnh v× vËy chóng ta ph¶i tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸,
hiÖn ®¹i ho¸. Trong thêi ®¹i ngµy nay, c«ng nghiÖp ho¸ ph¶i g¾n víi hiÖn ®¹i
ho¸. C«ng nghiÖp ho¸ ë níc ta lµ nh»m x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho
chñ nghÜa x· héi. §ã lµ nhiÖm vô trung t©m trong suèt thêi kú qu¸ ®é tiÕn lªn
chñ nghÜa x· héi ë níc ta.
Tõ n¨m 1996, ®Êt níc ta ®· chuyÓn sang giai ®o¹n ®Èy m¹nh c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2020 c¬ b¶n trë thµnh mét níc
c«ng nghiÖp. Sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë níc ta chØ thùc sù thµnh
c«ng chõng nµo thù hiÖn thµnh c«ng sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸
®Êt níc.
Tõ nh÷ng lý do trªn em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi "C¬ së lý luËn triÕt häc
cña ®êng lèi c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam trong thêi kú qu¸ ®é"
V× thêi gian hoµn thµnh cã h¹n còng nh vèn hiÓu biÕt cßn n«ng c¹n vµ Ýt
ái cña m×nh, bµi tiÓu luËn cña em khã tr¸nh khái nh÷ng sai sãt vµ khuyÕt ®iÓm
cßn ph¶i söa ®æi vµ bæ sung. V× vËy em rÊt mong vµ tr©n träng mäi ý kiÕn
®ãng gãp cña thÇy ®Ó tõ ®ã em cã thÓ cñng cè ®îc vèn hiÓu biÕt cña m×nh. Em
xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy.

1

I. Néi dung vµ môc tiªu cña c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸
ë ViÖt Nam thêi kú qu¸ ®é.

1. Néi dung cña c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam thêi kú
qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi
a) Kh¸i niÖm c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸
C«ng nghiÖp ho¸ ®îc ®Þnh nghÜa vµ cã nhiÒu quan niÖm kh¸c nhau song
nã thêng ®îc hiÓu lµ mét qu¸ tr×nh g¾n liÒn víi viÖc x¸c ®Þnh mét c¬ cÊu kinh
tÕ hîp lý, trang bÞ kü thuËt ngµy cµng hiÖn ®¹i cho c¸c ngµnh kinh tÕ nh»m thñ
tiªu t×nh tr¹ng l¹c hËu vÒ kinh tÕ x· héi, khai th¸c tèi u c¸c nguån lùc vµ lîi
thÕ, ®¶m b¶o nhÞp ®é t¨ng trëng nhanh vµ æn ®Þnh.
ë thÕ kû XVII, XVIII khi c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp ®îc tiÕn hµnh ë T©y
¢u, c«ng nghiÖp ...
Lêi më ®Çu
C«ng cuéc x©y dùng héi míi ph¶i ®îc tiÕn nh toµn diÖn trªn c¸c
mÆt: quan s¶n xuÊt, lùc lîng s¶n xuÊt, nÒnn ho¸ vµ nh÷ng con ngêi cña
héi. C«ng nghiÖp a chÝnh con ®êng bíc ®i tÊt yÕu ®Ó t¹o ra c¬
vËt chÊt, kÜ thuËt cho nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i.
X©y dùng vËt chÊt thuËt cho nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i mét
quy luËt chung, phæ biÕn ®èi víi tÊt c c¸c níc. Tuy nhiªn, tuú tõng níc kh¸c
nhau, do ®iÓm xuÊt ph¸t tiÕn lªn kh«ng gièng nhau c¸ch thøc tiÕn hµnh x©y
dùng vËt chÊt, thuËt cho nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i kh«ng gièng
nhau.
Níc ta tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi tõ mét nÒn kinh tÕ phæ biÕn lµ s¶n xuÊt
nhá, lao ®éng thñ c«ng phæ biÕn. C¸i thiÕu thèn nhÊt cña chóng ta mét
nÒn ®¹i c«ng nghiÖp. ChÝnh vËy chóng ta ph¶i tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸,
hiÖn ®¹i ho¸. Trong thêi ®¹i ngµy nay, c«ng nghiÖp ho¸ ph¶i g¾n víi hiÖn ®¹i
ho¸. C«ng nghiÖp ho¸ ë níc ta nh»m x©y dùng së vËt chÊt thuËt cho
chñ nghÜa x· héi. §ã lµ nhiÖm vô trung t©m trong suèt thêi kú qu¸ ®é tiÕn lªn
chñ nghÜa x· héi ë níc ta.
n¨m 1996, ®Êt níc ta ®· chuyÓn sang giai ®o¹n ®Èy m¹nh c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2020 b¶n trë thµnh mét níc
c«ng nghiÖp. nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë níc ta chØ thùc thµnh
c«ng chõng nµo thù hiÖn thµnh c«ng nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸
®Êt níc.
nh÷ng do trªn em qut ®Þnh chän ®Ò tµi "C¬ së lý luËn triÕt häc
a ®êng lèi c«ng nghp a, hn ®¹i h ë ViÖt Nam trong thêi q ®é"
V× thêi gian hoµn thµnh cã h¹n còng nh vèn hiÓu biÕt cßn n«ng c¹n vµ Ýt
ái cña m×nh, bµi tiÓu luËn cña em khã tr¸nh khái nh÷ng sai sãt vµ khuyÕt ®iÓm
cßn ph¶i söa ®æi sung. vËy em rÊt mong tr©n träng mäi ý kiÕn
®ãng gãp cña thÇy ®Ó tõ ®ã em cã thÓ cñng cè ®îc vèn hiÓu biÕt cña m×nh. Em
xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy.
1
TL KTCT & CNXH KH: Cơ sở triết học trong đường lối phát triển nền KTTT ở VN trong thời kỳ quá độ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Cơ sở triết học trong đường lối phát triển nền KTTT ở VN trong thời kỳ quá độ - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Cơ sở triết học trong đường lối phát triển nền KTTT ở VN trong thời kỳ quá độ 9 10 863