Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Con đường đi lên XHCN của VN

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1455 lần   |   Lượt tải: 5 lần
§Ò tµi: Con ®êng lªn Chñ NghÜa X· Héi ë ViÖt Nam

Lêi më ®Çu .
Sau hai cuéc kh¸ng chiÕn trêng kú chèng giÆc ngo¹i x©m vµ giµnh
®îc ®éc lËp, ®Êt níc ta tiÕp tôc con ®êng m×nh ®· lùa chän ®ã lµ con ®êng
®i lªn CNXH, chóng ta ®ang v÷ng bíc tiÕn vµo thÕ kû míi víi nh÷ng
th¸ch thøc vµ khã kh¨n míi víi con ®êng mµ chóng ta ®· chän, nhng
kh«ng v× thÕ mµ ta chÞu lïi bíc,chÞu khuÊt phôc tríc khã kh¨n. Chóng ta
sÏ vÉn tiÕp tôc ®i theo con ®êng mµ chóng ta ®· lùa chän, chóng ta ®Ò ra
nhiÖm vô ®Ó hoµn thµnh nã vµ nh÷ng ph¬ng híng ®Ó dÉn chóng ta tíi
th¾ng lîi trªn con ®êng mµ chóng ta ®· chon . Tuy nhiªn ®Ó tiÕn ®Õn ®îc
CNXH chóng ta cßn ph¶i tr¶i qua nhiÒu chÆng ®êng ®Çy gian lao vµ thö
th¸ch , ®ã lµ bíc qu¸ ®é ®Ó Tæ quèc ViÖt Nam cã thÓ s¸nh vai víi c¸c cêng quèc hïng m¹nh trªn thÕ giíi , ®ã lµ bíc qu¸ ®é ®Ó chóng ta tiÕn ®Õn
chÕ ®é míi , chÕ ®é Céng s¶n chñ nghÜa , chÕ ®é mµ mäi ngêi ®Òu ®îc hëng h¹nh phóc , Êm no vµ c«ng b»ng .Tuy nhiªn tõ giê ®Õn ®ã chóng ta
cßn bao nhiªu c«ng viÖc ph¶i lµm , bao nhiÖm vô ph¶i hoµn tÊt. Con ®êng
mµ chóng ta ®ang ®i ®Çy ch«ng gai, ®ßi hái chóng ta ph¶i cã ®îc ph¬ng
híng ®óng ®¾n.Ph¶i nªu ®îc râ nhiÖm vô c¬ b¶n mµ chóng ta cÇn lµm .
§Ó cã thÓ lµm ®îc ®iÒu ®ã , chóng ta cÇn cã nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ
CNXH vµ con ®êng qu¸ ®é ®Ó tiÕn lªn CNXH . Vµ ®Ó cã thÓ lµm ®îc ®iÒu
®ã th× tÊt c¶ chóng ta cïng ph¶i ®ång long, chung søc vun ®¾p nã . §Æc
biÖt lµ ®èi víi thÕ hÖ trÎ chóng em, th× nhiÖm vô cµng nhiÒu vµ thªm phÇn
nÆng g¸nh , ®ßi hái chóng em ph¶i cè g¾ng ,nç lùc hÕt m×nh ®Ó gãp phÇn
vµo cïng ®Êt níc tiÕn lªn . §ã chÝnh lµ lý do khiÕn em chän ®Ò tµi nµy.
Em mong r»ng sau ®Ò tµi mµ m×nh lµm, em cã thÓ biÕt râ h¬n vÒ con ®1

êng mµ chóng ta ®ang ®i , nhËn thøc vÒ nã s©u s¾c h¬n sÏ cã thÓ hiÓu ®îc
nhiÖm vô mµ c¶ níc ta ph¶i lµm , con ®êng mµ chóng ta ph¶i vît qua .
Qua ®Ò tµi nµy, em muèn göi lêi c¶m ¬n tíi ThÇy T« §øc H¹nh,
ngêi ®· gióp em hiÓu s©u s¾c h¬n con ®êng mµ c¶ níc ta ®ang tiÕn ®Õn
.Nh÷ng lêi gi¶ng cña thÇy gióp em biÕt thªm nh÷ng khã kh¨n vµ thö
th¸ch mµ c¶ níc ®ang ph¶i tr¶i qua trªn con ®êng tiÕn lªn CNXH . Víi ®Ò
tµi nµy , em muèn gãp phÇn nhá bÐ cña m×nh vµo c«ng cuéc x©y dùng vµ
ph¸t triÓn cña ®Êt níc
Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi ,em còng ®· rÊt cè g¾ng ,nhng sù
cè g¾ng ®ã kh«ng thÓ kh«ng cã nh÷ng thiÕu xãt ,v× thÕ em mong thÇy cã
thÓ lµm cho nã trë nªn ®Çy ®ñ h¬n .

2

PhÇn I: Lý luËn chung vÒ qu¸ ®é ®i lªn
Chñ NghÜa X· Héi
1.1. Thêi kú qu¸ ®é:

a. Nh÷ng ®Þnh nghÜa vÒ thêi kú nµy:
Thêi kú qu¸ ®é lªn Chñ nghÜa x· héi l...
§Ò tµi: Con ®êng lªn Chñ NghÜa X· Héi ë ViÖt Nam
Lêi më ®Çu .
Sau hai cuéc kh¸ng chiÕn trêng chèng giÆc ngo¹i x©m giµnh
®îc ®éc lËp, ®Êt níc ta tiÕp tôc con ®êng m×nh ®· lùa chän ®ã lµ con ®êng
®i lªn CNXH, chóng ta ®ang v÷ng bíc tiÕn vµo thÕ míi víi nh÷ng
th¸ch thøc khã kh¨n míi víi con ®êng chóng ta ®· chän, nhng
kh«ng t ta chÞu lïi bíc,chÞu khuÊt phôc tríc khã kh¨n. Chóng ta
vÉn tiÕp tôc ®i theo con ®êng chóng ta ®· lùa chän, chóng ta ®Ò ra
nhiÖm ®Ó hoµn thµnh nh÷ng ph¬ng híng ®Ó dÉn chóng ta tíi
th¾ng lîi trªn con ®êng chóng ta ®· chon . Tuy nhiªn ®Ó tiÕn ®Õn ®îc
CNXH chóng ta cßn ph¶i tr¶i qua nhiÒu chÆng ®êng ®Çy gian lao thö
th¸ch , ®ã bíc qu¸ ®é ®Ó quèc ViÖt Nam thÓ s¸nh vai víi c¸c c-
êng quèc hïng m¹nh trªn thÕ giíi , ®ã bíc qu¸ ®é ®Ó chóng ta tiÕn ®Õn
chÕ ®é míi , chÕ ®é Céng s¶n chñ nghÜa , chÕ ®é mäi ngêi ®Òu ®îc h-
ëng h¹nh phóc , Êm no c«ng b»ng .Tuy nhiªn giê ®Õn ®ã chóng ta
cßn bao nhiªu c«ng viÖc ph¶i lµm , bao nhiÖm vô ph¶i hoµn tÊt. Con ®êng
chóng ta ®ang ®i ®Çy ch«ng gai, ®ßi hái chóng ta ph¶i ®îc ph¬ng
híng ®óng ®¾n.Ph¶i nªu ®îc nhiÖm c¬ b¶n chóng ta cÇn lµm .
§Ó thÓ lµm ®îc ®iÒu ®ã , chóng ta cÇn nhËn thøc ®óng ®¾n
CNXH vµ con ®êng qu¸ ®é ®Ó tiÕn lªn CNXH . Vµ ®Ó cã thÓ lµm ®îc ®iÒu
®ã th× tÊt chóng ta cïng ph¶i ®ång long, chung søc vun ®¾p . §Æc
biÖt lµ ®èi víi thÕ hÖ trÎ chóng em, th× nhiÖm vô cµng nhiÒu vµ thªm phÇn
nÆng g¸nh , ®ßi hái chóng em ph¶i g¾ng ,nç lùc hÕt m×nh ®Ó gãp phÇn
vµo cïng ®Êt níc tiÕn lªn . §ã chÝnh lý do khiÕn em chän ®Ò tµi nµy.
Em mong r»ng sau ®Ò tµi mµ m×nh lµm, em thÓ biÕt h¬n con ®-
1
TL KTCT & CNXH KH: Con đường đi lên XHCN của VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Con đường đi lên XHCN của VN - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Con đường đi lên XHCN của VN 9 10 288