Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Con đường quá độ lên XHCN của VN

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1911 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐỀ TÀI: Con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam
I.>

Tính tất yếu của thời kì quá độ lên CNXH, bỏ qua chế độ Tư Bản chủ
nghĩa ở Việt Nam.
1. Thời kì quá độ .
Thời kì quá độ là thời kì mà xã hội cũ chuyển sang một xã hội mới – Xã hội –
Xã hội Chủ Nghĩa, về mặt kinh tế đây là thời kì bao gồm những mảng, những
phần, những bộ phận của Chủ Nghĩa Tư Bản (CNTB) và chủ Nghĩa Xã Hội
(CNXH) xen kẽ nhau tác động nhau, lồng vào nhau. Nghĩa đây là thời kì tồn tại
nhiều hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất. Do đó tồn tại nhiều thành phần kinh
tế, cả thành phần kinh tế TBCN, thành phần kinh tế XHCN, thành phần kinh tế
sản xuất hàng hóa nhỏ. Cùng tồn tại vừa hợp tác thống nhất với nhau nhưng vừa
cạnh tranh gay gắt với nhau.
Thời kì quá độ này bắt đầu từ khi giai cấp vô sản giành lại chính quyền và kết
thúc khi xây dựng xong cơ bản, cơ sở vật chất kĩ thuật của CNXH, cả về mặt lực
lượng sản xuất lẫn quan hệ sản xuất cả cơ sở kinh tế lẫn kiến trúc thượng tầng cả
tồn tại Xã Hội và ý thức Xã Hội.
Trong thời kì quá độ này chia làm nhiều bước quá độ nhỏ, bao nhiêu bước tùy
thuộc vào điều kiện cụ thể của từng bước. Nhưng các bước càng lạc hậu đi lên
CNXH thì thời kì quá độ càng kéo dài và càng chia làm nhiều bước quá độ nhỏ
(hết sức phức tạp và giằng co nhau).
2. Tính tất yếu của thời kì quá độ lên CNXH.
Là một yếu tố khách quan đối với mọi nước đi lên CNXH đây là do
đặc điểm của sự ra đời phương thức vô sản Cách Mạng và đặc điểm của cuộc
Cách Mạng vô sản quyết định. (Cuộc cách mạng vô sản khác với các cuộc cách
mạng khác là khi giành được cách mạng chỉ là bước đầu, chủ yếu là tham gia
vào công cuộc xây dựng, và đổi mới đất nước).
Quá độ lên CNXH ở Việt Nam là phù hợp với quy luật phát triển biện chứng
của lịch sử. Lênin đã chỉ rõ :” Tất cả các dân tộc đều sẽ đi lên CNXH. Đó là
điều không tránh khỏi. Sự quá độ đó còn phù hợp với xu hướng chung của thời
đại ngày nay-Thời đại mà nói chung chủ yếu là sự quá độ từ CNTB lên CNXH”.
Nước ta quá độ lên CNXH không qua chế độ TBCN là sự lựa chọn có tính
lịch sử phù hợp với điều kiện. Đặc điểm tính theo đất nước phù hợp với
nguyện vọng của nhân dân.
 Lịch sử đã chứng minh: Từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta đến năm
1930 các phong trào cứu nước của nhân dân ta theo ý thức hệ phong kiến.
Tiểu tư sản, tư sản đều bị thất bại. Năm 1930 đảng cộng sản Việt Nam ra đời
đã lãnh đạo dân tộc ta đi lên thắng lợi này đến thắng lợi khác và đi đến thắng

lợi hoàn toàn. Sự khảo nghiệm đó của lịch sử dân tộc đã khẳng định: Muốn
cứu nước ...
ĐỀ TÀI: Con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam
I.> Tính tất yếu của thời kì quá độ lên CNXH, bỏ qua chế độ Tư Bản chủ
nghĩa ở Việt Nam.
1. Thời kì quá độ .
Thời kì quá độ là thời kì mà xã hội cũ chuyển sang một xã hội mới – Xã hội –
hội Chủ Nghĩa, về mặt kinh tế đây thời kì bao gồm những mảng, những
phần, những bộ phận của Chủ Nghĩa Tư Bản (CNTB) chủ Nghĩa Hội
(CNXH) xen k nhau tác động nhau, lồng vào nhau. Nghĩa đây là thời tồn tại
nhiều hình thức sở hữu về liệu sản xuất. Do đó tồn tại nhiều thành phần kinh
tế, cả thành phần kinh tế TBCN, thành phần kinh tế XHCN, thành phần kinh tế
sản xuất hàng hóa nhỏ. Cùng tồn tại vừa hợp tác thống nhất với nhau nhưng vừa
cạnh tranh gay gắt với nhau.
Thi kì quá đnày bắt đu tkhi giai cp vô sn giành lại chính quyền kết
thúc khi xây dựng xong cơ bn, cơ s vt cht kĩ thut ca CNXH, cả về mặt lc
ợng sản xuất lẫn quan hệ sản xuất cả cơ skinh tế ln kiến trúc thượng tầng cả
tồn tại Xã Hội và ý thức Xã Hội.
Trong thời kì quá độ này chia làm nhiều bước quá độ nhỏ, bao nhiêu bước tùy
thuộc vào điều kiện cụ thể của từng ớc. Nhưng các bước càng lạc hậu đi n
CNXH thì thời quá độ càng kéo dài càng chia làm nhiều bước quá độ nhỏ
(hết sức phức tạp và giằng co nhau).
2. Tính tất yếu của thời kì quá độ lên CNXH.
Là một yếu tố khách quan đối với mọi nước đi lên CNXH đây là do
đặc điểm của sự ra đời phương thức sản Cách Mạng đặc điểm của cuộc
Cách Mạng sản quyết định. (Cuộc cách mạng sản khác với các cuộc cách
mạng khác khi giành được cách mạng chỉ bước đầu, chủ yếu tham gia
vào công cuộc xây dựng, và đổi mới đất nước).
Quá độ lên CNXH ở Việt Nam là phù hợp với quy luật phát triển biện chứng
của lch sử. Lênin đã chỉ :” Tất cả các dân tộc đều sẽ đi lên CNXH. Đó
điều không tránh khỏi. Squá độ đó còn phù hợp với xu hướng chung của thời
đại ngày nay-Thời đại mà nói chung chủ yếu là sự quá độ từ CNTB lên CNXH”.
Nước ta quá độ lên CNXH không qua chế độ TBCN sự lựa chọn tính
lịch sử phù hợp với điều kiện. Đặc điểm tính theo đất nước phù hợp với
nguyện vọng của nhân dân.
Lch sử đã chứng minh: Từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta đến năm
1930 các phong trào cứu nước của nhân dân ta theo ý thức hệ phong kiến.
Tiểu tư sản, tư sản đều bị thất bại. Năm 1930 đảng cộng sản Việt Nam ra đời
đã lãnh đạo dân tộc ta đi lên thắng lợi này đến thắng lợi khác và đi đến thắng
TL KTCT & CNXH KH: Con đường quá độ lên XHCN của VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Con đường quá độ lên XHCN của VN - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Con đường quá độ lên XHCN của VN 9 10 28