Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Cty cổ phần

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1301 lần   |   Lượt tải: 0 lần
phÇn më ®Çu

Trªn c¬ së ®æi míi t duy kinh tÕ, nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn kinh tÕ kÕ ¹ch
ho¸ tËp trung ë níc ta ®· tõng bíc chuyÓn sang kinh tÕ thÞ trêng nh mét ®ßi
hái tÊt yÕu cña sù ph¸t triÓn.Trong ®iÒu kiÖn c¬ chÕ qu¶n lÝ thay ®æi, khi hiÖu
qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trë thµnh yÕu tè sèng cßn cña mçi doanh nghiÖp th×
c¸c doanh nghiÖp thuéc khu vùc kinh tÕ nhµ níc ®· béc lé ®Çy ®ñ nh÷ng yÕu
kÐm, l©m vµo t×nh tr¹ng sa sót vµ khñng ho¶ng.
Lµm thÕ nµo ®Ó cÊu tróc l¹i së h÷u nhµ níc vµ c¶i c¸ch khu vùc kinh tÕ nhµ níc nh»m n©ng cao hiÖu qu¶,vai trß cña nã theo tinh thÇn c¸c NghÞ quyÕt §¹i
héi 6 vµ 7 cña §¶ng? Mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p cã tÝnh chiÕn lîc ®Ó gi¶i
quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò nµy lµ tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ mét sè doanh nghiÖp nhµ níc nh½m ®a d¹ng ho¸ së h÷u ®a c¸c yÕu tè c¹nh tranh lµm ®éng lùc ®Ó t¨ng
hiÖu qu¶ kinh doanh vµ x¸c lËp mét m« h×nh doanh nghiÖp h÷u hiÖu trong nÒn
kinh tÕ thÞ trêng.
Trªn thùc tÕ, c«ng ty cæ phÇn vµ vËn ®éng cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ
níc kh«ng ph¶i lµ nh÷ng hiÖn tîng kinh tÕ x· héi xa l¹ ®èi víi nÒn kinh tÕ thÕ
giíi.C«ng ty cæ phÇn xuÊt hiÖn tõ thÕ kû 17 vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ trong thêi
kú c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp. §Çu thÕ kû 18 c«ng ty cæ phÇn ®· trë thµnh h×nh
thøc tæ chøc kinh doanh phæ biÕn ë hÇu hÕt c¸c nuíc cã nÒn kinh tÕ thÞ trêng
ph¸t triÓn.Mét c©u hái ®îc ®Æt ra lµ h×nh th¸i c«ng ty cæ phÇn cã ph¶i lµ m«
h×nh doanh nghiÖp thÝch hîp víi nh÷ng ®ßi hái kh¸ch quan cña nÒn kinh tÕ níc ta hiÖn nay hay kh«ng?Ngêi viÕt chän ®Ò tµi nµy kh«ng ngoµi môc ®Ých
nghiªn cøu, t×m tßi nh÷ng luËn cø, c¬ së khoa häc ®Ó tr¶ l¬× c©u hái trªn còng
nh mong muèn ®ãng gãp mét phÇn c«ng søc nhá bÐ cña m×nh vµo tiÕn tr×nh
®æi míi kinh tÕ ®Êt níc.
Néi dung cña ®Ò ¸n:
§Ò ¸n ®îc chia lµm ba ch¬ng:
1

Ch¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ c«ng ty cæ phÇn.
Ch¬ng nµy sÏ tr×nh bµy mét c¸ch kh¸i qu¸t lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t
triÓn cña h×nh th¸i c«ng ty cæ phÇn còng nh vai trß to lín cña nã ®èi víi sù
ph¸t triÓn kinh tÕ thÕ giíi tríc ®©y còng nh ë thêi ®iÓm hiÖn nay.
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng c¸c c«ng ty cæ phÇn vµ t×nh h×nh cæ phÇn ho¸ doanh
nghiÖp ë níc ta hiÖn nay.
Ch¬ng nµy tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n nhÊt vÒ thùc tr¹ng cña c¸c
c«ng ty cæ phÇn ë ViÖt Nam, nh÷ng thµnh tùu vµ c¶ nh÷ng khã kh¨n cÇn gi¶i
quyÕt.MÆt kh¸c ch¬ng hai còng sÏ ®Ò cËp ®Ðn tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh
nghiÖp nhµ níc nh÷ng n¨m võa qua.
Ch¬ng 3: Ph¬ng híng vµ nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m ®Èy nhanh qu¸
tr×nh ph¸t triÓn c¸c c«ng ty cæ phÇn trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam hiÖn nay.
Trong ch¬ng cuèi cïng ngê...
phÇn më ®Çu
Trªn së ®æi míi t duy kinh , nh÷ngm gÇn ®©y nÒn kinh ¹ch
ho¸ tËp trung ë níc ta ®· tõng bíc chuyÓn sang kinh thÞ trêng nh mét ®ßi
hái tÊt yÕu cñaph¸t triÓn.Trong ®iÒu kiÖn chÕ qu¶n thay ®æi, khi hiÖu
qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trë thµnh yÕu sèng cßn cña mçi doanh nghiÖp th×
c¸c doanh nghiÖp thuéc khu vùc kinh nhµ níc ®· béc ®Çy ®ñ nh÷ng yÕu
kÐm, l©m vµo t×nh tr¹ng sa sót vµ khñng ho¶ng.
Lµm thÕ nµo ®Ó cÊu tróc l¹i së h÷u nhµ níc vµ c¶i c¸ch khu c kinh tÕ nhµ n-
íc nh»m n©ng cao hiÖu qu¶,vai trß cña theo tinh thÇn c¸c Ng quyÕt §¹i
héi 6 7 cña §¶ng? Mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p tÝnh chiÕn lîc ®Ó gi¶i
quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò nµy tiÕn hµnh phÇn ho¸ mét sè doanh nghiÖp nhµ n-
íc nh½m ®a d¹ng ho¸ h÷u ®a c¸c yÕu c¹nh tranh m ®éng c ®Ó ng
hiÖu qu¶ kinh doanh x¸c lËp mét m« h×nh doanh nghiÖp h÷u hiÖu trong nÒn
kinh tÕ thÞ trêng.
Trªn thùc tÕ, c«ng ty phÇnvËn ®éng phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ
níc kh«ng ph¶i nh÷ng hiÖn tîng kinh tÕ x· héi xa ®èi víi nÒn kinh thÕ
giíi.C«ng ty phÇn xuÊt hiÖn thÕ 17 ph¸t triÓn m¹nh trong thêi
c¸ch ng c«ng nghiÖp. §Çu thÕ 18 c«ng ty phÇn ®· trë thµnh h×nh
thøc chøc kinh doanh phæ biÕn ë hÇu hÕt c¸c nuíc nÒn kinh thÞ trêng
ph¸t triÓn.Mét c©u hái ®îc ®Æt ra nh th¸i c«ng ty phÇn ph¶i
h×nh doanh nghiÖp thÝch hîp víi nh÷ng ®ßi hái kh¸ch quan cña nÒn kinh tÕ n-
íc ta hiÖn nay hay kh«ng?Ngêi viÕt chän ®Ò tµi nµy kh«ng ngoµi môc ®Ých
nghiªn cøu, t×m tßi nh÷ng luËn , c¬ së khoa häc ®Ó tr¶ l¬× c©u hái trªn còng
nh mong muèn ®ãng gãp mét phÇn c«ng søc nhá cña nh vµo tiÕn tr×nh
®æi míi kinh ®Êt níc.
Néi dung cña ®Ò ¸n:
§Ò ¸n ®îc chia lµm ba ch¬ng:
1
TL KTCT & CNXH KH: Cty cổ phần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Cty cổ phần - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Cty cổ phần 9 10 690