Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Đa dạng hoá các loại hình sở hữu trong nền KT

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 907 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
NÒn v¨n minh nh©n lo¹i suy cho cïng lµ do sù ph¸t triÓn ®óng híng cña
lùc lîng s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh. Do ®ã viÖc nghiªn cøu quy luËt vËn ®éng vµ
nh÷ng h×nh thøc ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan
träng .
Thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghi· x· héi ë ViÖt Nam lµ thêi kú c¶i biÕn c¸ch
m¹ng s©u s¾c, toµn diÖn vµ triÖt ®Ó vÒ mäi mÆt. Tõ x· héi cò sang x· héi míi
XHCN. Thêi kú ®ã b¾t ®Çu tõ khi giai cÊp v« s¶n lªn n¾m chÝnh quyÒn. C¸ch
m¹ng v« s¶n thµnh c«ng vang déi vµ kÕt thóc khi ®· x©y dùng xong c¬ së kinh
tÕ chÝnh trÞ t tëng cña x· héi míi. §ã lµ thíi kú x©y dùng tõ lùc lîng s¶n xuÊt
míi dÉn ®Õn quan hÖ s¶n xuÊt míi, quan hÖ s¶n xuÊt míi h×nh thµnh lªn c¸c
quan hÖ së h÷u míi. Tõ c¬ së h¹ tÇng míi h×nh thµnh nªn kiÕn tróc thîng tÇng
míi. Song trong mét thêi gian dµi chóng ta kh«ng nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ chñ
nghÜa x· héi vÒ quy luËt s¶n xuÊt ph¶i phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t
triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. Sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n
xuÊt t¹o nªn tÝnh ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh së h÷u ë ViÖt Nam tõ ®ã t¹o nªn
tÝnh ®a d¹ng cña nÒn kinh tÕ nhiÒn thµnh phÇn. Thùc tÕ cho thÊy mét nÒn kinh
tÕ nhiÒu thµnh phÇn ph¶i bao gåm nhiÒu h×nh thøc së h÷u chø kh«ng ®¬n
thuÇn lµ hai h×nh thøc së h÷u trong giai ®o¹n xa kia. V× vËy nghiªn cøu “§a
d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh së h÷u trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam “ cã vai trß quan
träng mang tÝnh cÊp thiÕt cao v× thêi ®¹i ngµy nay chÝnh lµ sù ph¸t triÓn cña
nÒn kinh tÕ thÞ trêng hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn. Nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy
chóng ta cßn thÊy ®îc ý nghÜa lý luËn còng nh thùc tiÔn cña nã hÕt søc s©u s¾c
.
Do thêi gian vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng
thiÕu sãt, chÝnh v× vËy em kÝnh mong sù gióp ®ì vµ chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy
gi¸o.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n .

1

PhÇn néi dung
I. Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ ph¹m trï së h÷u

1. Mét sè kh¸i niÖm liªn quan
2/Sù ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u ë ViÖt Nam:
a/ TÊt yÕu kh¸ch quan cña sù ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u ë n íc ta trong giai ®o¹n hiÖn nay :
C¸c lo¹i h×nh së h÷u quy ®Þnh c¸c thµnh phÇn kinh tÕ t¬ng øng. Thùc
tiÔn ®· cho thÊy mét nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ®¬ng nhiªn ph¶i bao gåm
nhiÒu h×nh thøc së h÷u chø kh«ng ®¬n thuÇn nh lµ hai h×nh thøc tríc ®©y.
M¸c vµ Lªnin trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch sù vËn ®éng cña c¸c nÒn kinh tÕ
®· tõng nãi tån t¹i trong lÞch sö ®· chØ ra r»ng rÊt hiÕm khi nÒn kinh tÕ chØ tån
t¹i mét thµnh phÇn kinh tÕ duy nhÊt. Thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH lµ thêi kú ®Êu
tranh gi÷a hai thÕ lùc míi vµ c...
Lêi më ®Çu
NÒn v¨n minh nh©n lo¹i suy cho cïng do ph¸t triÓn ®óng híng cña
lùc lîng s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh. Do ®ã viÖc nghiªn cøu quy luËt vËn ®éng
nh÷ng h×nh thøc ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt mét vÊn ®Ò hÕt søc quan
träng .
Thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghi· x· héi ë ViÖt Nam lµ thêi kú c¶i biÕn c¸ch
m¹ng s©u s¾c, toµn diÖn triÖt ®Ó mäi mÆt. héi sang héi míi
XHCN. Thêi ®ã b¾t ®Çu khi giai cÊp s¶n lªn n¾m chÝnh quyÒn. C¸ch
m¹ng v« s¶n thµnh c«ng vang déi vµ kÕt thóc khi ®· x©y dùng xong c¬ së kinh
chÝnh trÞ t tëng cña héi míi. §ã thíi x©y dùng lùc lîng s¶n xuÊt
míi dÉn ®Õn quan s¶n xuÊt míi, quan s¶n xuÊt míi h×nh thµnh lªn c¸c
quan hÖ së h÷u míi. Tõ c¬ së h¹ tÇng míi h×nh thµnh nªn kiÕn tróc thîng tÇng
míi. Song trong mét thêi gian dµi chóng ta kh«ng nhËn thøc ®óng ®¾n chñ
nghÜa x· héi quy luËt s¶n xuÊt ph¶i p p víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t
triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt quan s¶n
xuÊt t¹o nªn tÝnh ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i nh h÷u ë ViÖt Nam ®ã t¹o nªn
tÝnh ®a d¹ng cña nÒn kinh nhiÒn thµnh phÇn. Thùc cho thÊy mét nÒn kinh
nhiÒu thµnh phÇn ph¶i bao gåm nhiÒu nh thøc së h÷u chø kh«ng ®¬n
thuÇn lµ hai nh thøc së h÷u trong giai ®o¹n xa kia. V× vËy nghiªn cøu§a
d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh h÷u trong nÒn kinh ViÖt Nam “ cã vai trß quan
träng mang tÝnh cÊp thiÕt cao thêi ®¹i ngµy nay chÝnh ph¸t triÓn cña
nÒn kinh thÞ trêng hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn. Nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy
chóng ta cßn thÊy ®îc ý nghÜa lý luËn còng nh thùc tiÔn cña nã hÕt søc s©u s¾c
.
Do thêi gian tr×nh ®é cßn h¹n c nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng
thiÕu sãt, chÝnh vËy em kÝnh mong sù gióp ®ì chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy
gi¸o.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n .
1
TL KTCT & CNXH KH: Đa dạng hoá các loại hình sở hữu trong nền KT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Đa dạng hoá các loại hình sở hữu trong nền KT - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Đa dạng hoá các loại hình sở hữu trong nền KT 9 10 27