Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Đầu tư nước ngoài

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1168 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PhÇn më ®Çu
ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp
trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc. Trong nh÷ng n¨m
qua,ViÖt Nam ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ trong ph¸t triÓn kinh tÕ:
tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ cao trong nhiÒu n¨m, gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò l¬ng thùc,
t¨ng nhanh kim ng¹ch xuÊt khÈu..Tuy nhiªn, ViÖt Nam còng cßn ®ang ph¶i
®èi phã víi nh÷ng th¸ch thøc to lín trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Còng nh c¸c níc ®ang ph¸t triÓn kh¸c, ViÖt Nam thiÕu vèn, thÞ trêng , c«ng nghÖ vµ nh÷ng
kinh nghiÖm trong qu¶n lý ®Ó x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ.
§Çu t trùc tiÕp níc ngoµi ( Foreign Direct Investment – FDI ) lµ mét
h×nh thøc cña ®Çu t níc ngoµi ®ãng vai trß quan träng ®èi víi t¨ng trëng vµ
ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c níc ®ang ph¸t triÓn. §Çu t trùc tiÕp níc ngoµi vµ ®i
kÌm víi nã lµ sù chuyÓn giao vÒ vèn, c«ng nghÖ, thÞ trêng vµ c¸c kinh nghiÖm
trong qu¶n lý ®¸p øng nhu cÇu cña c¸c níc ®ang ph¸t triÓn, ®ång thêi gãp
phÇn t¹o viÖc lµm cho ngêi lao ®éng. Víi viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch khuyÕn
khÝch ®Çu t níc ngoµi, trong h¬n 10 n¨m qua ViÖt Nam ®· thu hót ®îc lîng
vèn ®Çu t ®¨ng ký ®¹t h¬n 36 tû USD. §©y lµ nguån lùc quý b¸u ®Ó x©y dùng
vµ ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt Nam. §Çu t trùc tiÕp níc ngoµi ®· t¹o viÖc lµm cho
hµng v¹n lao ®éng, gãp phÇn vµo t¨ng GDP vµ kim ng¹ch xuÊt khÈu.Níc ta ®·
vµ ®ang tiÕn hµnh tõng bíc héi nhËp nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi.Bªn c¹nh
viÖc tiÕp tôc thóc ®Èy quan hÖ song ph¬ng vÒ c¸c mÆt th¬ng m¹i, ®Çu t vµ trao
®æi trªn nhiÒu lÜnh vùc kh¸c theo híng ®a d¹ng ho¸, ®a ph¬ng ho¸ , tõng bíc
®¶m b¶o thùc hiÖn quyÒn tù do hîp t¸c kinh doanh víi níc ngoµi ®èi víi mäi
doanh nghiÖp , níc ta tham gia ®Çy ®ñ h¬n vµo c¬ chÕ ®a ph¬ng nh»m thu hót
tèi ®a nguån lùc bªn ngoµi cho ph¸t triÓn, thóc ®Èy c¶i c¸ch thÓ chÕ kinh tÕ thÞ
trêng.
V× thÕ, trong bèi c¶nh tù do ho¸ th¬ng m¹i vµ toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ
giíi t¹o nhiÒu c¬ héi cho ViÖt Nam ph¸t triÓn.§Ó cã thÓ tËn dông ®îc c¸c c¬
héi, chóng ta ph¶i chñ ®éng héi nhËp, x©y dùng chiÕn lîc c¬ cÊu thÝch øng vµo
nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®Ó nÒn kinh tÕ níc ta g¾n kÕt ngµy cµng m¹nh h¬n,dÇn trë
thµnh mét thùc thÓ h÷u c¬ cña kinh tÕ khu vùc vµ kinh tÕ thÕ giíi.
1

Ch¬ng 1
Lý luËn xuÊt khÈu t b¶n
1.1

B¶n chÊt cña xuÊt khÈu t b¶n :
XuÊt khÈu t b¶n lµ xuÊt khÈu gi¸ trÞ ra níc ngoµi ( ®Çu t t b¶n ra níc
ngoµi) nh»m môc ®Ých bãc lét gi¸ trÞ thÆng d vµ c¸c nguån lîi kh¸c ë c¸c níc
nhËp khÈu t b¶n. Lªnin kh¼ng ®Þnh r»ng , xuÊt khÈu t b¶n kh¸c vÒ nguyªn t¾c
víi xuÊt kh...
PhÇn më ®Çu
ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn nÒn kinh ho¹ch ho¸ tËp
trung sang nÒn kinhthÞ trêng ®iÒu tiÕt cña nhµ níc. Trong nh÷ng n¨m
qua,ViÖt Nam ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ trong ph¸t triÓn kinh tÕ:
tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ cao trong nhiÒu n¨m, gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò l¬ng thùc,
t¨ng nhanh kim ng¹ch xuÊt khÈu..Tuy nhiªn, ViÖt Nam còng cßn ®ang ph¶i
®èi phã víi nh÷ng th¸ch thøc to lín trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Còng nh c¸c n-
íc ®ang ph¸t triÓn kh¸c, ViÖt Nam thiÕu vèn, t trêng , c«ng nghÖ vµ nh÷ng
kinh nghiÖm trong qu¶n lý ®Ó x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ.
§Çu t trùc tiÕp níc ngoµi ( Foreign Direct Investment FDI ) mét
h×nh thøc cña ®Çu t níc ngoµi ®ãng vai trß quan träng ®èi víi t¨ng trëng vµ
ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c níc ®ang ph¸t triÓn. §Çu t trùc tiÕp níc ngoµi vµ ®i
kÌm víilµ sù chuyÓn giao vÒ vèn, c«ng nghÖ, thÞ trêng vµ c¸c kinh nghiÖm
trong qu¶n ®¸p øng nhu cÇu cña c¸c níc ®ang ph¸t triÓn, ®ång thêi p
phÇn t¹o viÖc lµm cho ngêi lao ®éng. Víi viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch khuyÕn
khÝch ®Çu t níc ngoµi, trong h¬n 10 n¨m qua ViÖt Nam ®· thu hót ®îc lîng
vèn ®Çu t ®¨ng ®¹t h¬n 36 USD. §©y nguån lùc quý b¸u ®Ó x©y dùng
ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt Nam. §Çu t trùc tiÕp níc ngoµi ®· t¹o viÖc lµm cho
hµng v¹n lao ®éng, gãp phÇn vµo t¨ng GDP vµ kim ng¹ch xuÊt khÈu.Níc ta ®·
®ang tiÕn hµnh tõng bíc héi nhËp nÒn kinh khu vùc thÕ giíi.Bªn c¹nh
viÖc tiÕp tôc thóc ®Èy quan song ph¬ng c¸ct th¬ng m¹i, ®Çu t vµ trao
®æi trªn nhiÒu lÜnh vùc kh¸c theo híng ®a d¹ng ho¸, ®a ph¬ng ho¸ , tõng bíc
®¶m b¶o thùc hiÖn quyÒn tù do hîp t¸c kinh doanh víi níc ngoµi ®èi víi mäi
doanh nghiÖp , níc ta tham gia ®Çy ®ñ h¬n vµo chÕ ®a ph¬ng nh»m thu hót
tèi ®a nguån lùc bªn ngoµi cho ph¸t triÓn, thóc ®Èy c¶i c¸ch thÓ chÕ kinh tÕ thÞ
trêng.
V× thÕ, trong bèi c¶nh tù do ho¸ th¬ng m¹i vµ toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ
giíi t¹o nhiÒu héi cho ViÖt Nam ph¸t triÓn.§Ó cã t tËn dông ®îc c¸c
héi, chóng ta ph¶i chñ ®éng héi nhËp, x©y dùng chiÕn lîc c¬ cÊu thÝch øng vµo
nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®Ó nÒn kinh níc ta g¾n kÕt ngµy cµng m¹nh h¬n,dÇn trë
thµnh mét thùc thÓ h÷u c¬ cña kinh tÕ khu vùc vµ kinh tÕ thÕ giíi.
1
TL KTCT & CNXH KH: Đầu tư nước ngoài - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Đầu tư nước ngoài - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Đầu tư nước ngoài 9 10 113