Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 863 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu

ThÕ giíi ®ang ®øng tríc ngìng cöa cña sù toµn cÇu ho¸, høa hÑn nhiÒu biÕn
chuyÓn. Nh÷ng ¶nh hëng ngµy cµng lan réng cña c¸c c«ng ty ®a quèc gia cïng víi
ph¸t triÓn nh vò b·o cña khoa häc c«ng nghÖ ®· thóc ®Èy c¶ x· héi cïng ch¹y ®ua
trªn con ®êng ph¸t triÓn .Qu¸ tr×nh chuyªn m«n hãa, hîp t¸c hãa ngµy cµng ®îc
chuyªn s©u gãp phÇn t¨ng tæng s¶n phÈm toµn x· héi . Chóng ta ®ang sèng trong
giai ®o¹n chøng kiÕn nh÷ng sù thay ®æi nhanh chãng trong tæng thÓ nÒn kinh tÕ, kÜ
thuËt , c«ng nghÖ, vµ nh÷ng biÕn ®æi kh¸c trong chÝnh trÞ, x· héi . TÊt c¶ ®em l¹i
cho thêi ®¹i mét s¾c mµu riªng.
§Ó héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi, chóng ta còng ph¶i cã nh÷ng sù chuyÓn
m×nh ®Ó kh«ng bÞ g¹t ra khái vßng quay cña sù ph¸t triÓn .Trong bèi c¶nh ®ã, xu
híng më cöa, hîp t¸c kinh tÕ víi c¸c níc lµ mét quan ®iÓm næi bËt cña chÝnh phñ
ta. ThÓ hiÖn ®iÒu nµy ngµy 19/12/1987 Quèc Héi ta ®· th«ng qua luËt ®µu t trùc
tiÕp níc ngoµi, cho phÐp c¸c tæ chøc, c¸ nh©n lµ ngêi níc ngoµi ®Çu t vµo ViÖt
Nam. Qua ®ã ®· thu hót ®îc mét lîng vèn lín thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, tuy
nhiªn qu¸ tr×nh ®ã cßn g¨p nhiÒu th¸ch thøc, cÇn cã sù nç lùc tõ hai phÝa.
-

Còng tõ nh÷ng suy nghÜ trªn em ®· chän ®Ò tµi “§Çu t trùc tiÕp níc

ngoµi vµo ViÖt Nam” ®Ó t×m hiÓu thùc tr¹ng cña ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp níc
ngoµi vµ c¸c t¸c ®éng cña nã ®èi víi nÒn kinh tÕ níc ta.
MÆc dï em ®· nhËn ®îc rÊt nhiÒu sù híng dÉn chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c thÇy c«
trong bé m«n kinh tÕ chÝnh trÞ ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh bµi tiÓu luËn nµy, nhng do
sù nhËn thøc cßn cha ®Çy ®ñ vµ thêi gian nghiªn cøu Ýt nªn cßn nhiÒu thiÕu sãt. V×
vËy, em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý vµ gióp ®ì cña c¸c thÇy c«.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.

1

néi dung
I. LÝ luËn vÒ ®Çu t níc ngoµi
1. Kh¸i qu¸t vÒ ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi (FDI)
1.1 Kh¸i niÖm
- §Çu t lµ sù hi sinh c¸c nguån lùc ë hiÖn t¹i ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nµo
®ã nh»m thu vÒ cho ngêi ®Çu t c¸c kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh trong t¬ng lai lín h¬n c¸c
nguån lùc ®· bá ra ®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ ®ã.
- §Çu t níc ngoµi:
Cho ®Õn nay vÊn ®Ò ®Çu t níc ngoµi kh«ng cßn lµ vÊn ®Ò míi mÎ ®èi víi c¸c
níc trªn thÕ giíi. Tuy nhiªn c¸c quèc gia vÉn kh«ng thèng nhÊt ®îc kh¸i niÖm vÒ
®Çu t níc ngoµi. V× thÕ cã thÓ nãi ®©y lµ vÊn ®Ò kh¸ phøc t¹p, kh«ng dÔ dµng g× cã
®îc sù thèng nhÊt vÒ mÆt quan ®iÓm khi mµ mçi quèc gia vÒ c¬ b¶n ®Òu theo ®uæi
nh÷ng môc ®Ých riªng cña m×nh hoÆc do ¶nh hëng cña hoµn c¶nh kinh tÕ-x· héi
cña chÝnh nã .
T¹i Héi th¶o cña §¹i héi HiÖp héi Ph¸p luËt quèc tÕ Henxky 1966, ngêi ta
®· ®a ra mét...
Lêi më ®Çu
ThÕ giíi ®ang ®øng tríc ngìng cöa cña toµn cÇu ho¸, høa hÑn nhiÒu biÕn
chuyÓn. Nh÷ng ¶nh hëng ngµy cµng lan réng cña c¸c c«ng ty ®a quèc gia cïng víi
ph¸t triÓn nh b·o cña khoa häc c«ng nghÖ ®· thóc ®Èy c¶héi cïng ch¹y ®ua
trªn con ®êng ph¸t triÓn .Qu¸ tr×nh chuyªn m«n hãa, p t¸c hãa ngµy cµng ®îc
chuyªn s©u gãp phÇn t¨ng tæng s¶n phÈm toµn héi . Chóng ta ®ang sèng trong
giai ®o¹n chøng kiÕn nh÷ng sù thay ®æi nhanh chãng trong tæng thÓ nÒn kinh tÕ, kÜ
thuËt , c«ng nghÖ, nh÷ng biÕn ®æi kh¸c trong chÝnh trÞ, héi . TÊt ®em l¹i
cho thêi ®¹i mét s¾c mµu riªng.
§Ó héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi, chóng ta còng ph¶i cã nh÷ng chuyÓn
m×nh ®Ó kh«ng g¹t ra khái vßng quay cña ph¸t triÓn .Trong bèi c¶nh ®ã, xu
híng cöa, hîp t¸c kinh víi c¸c níc mét quan ®iÓm næi bËt cña chÝnh phñ
ta. T hiÖn ®iÒu nµy ngµy 19/12/1987 Quèc Héi ta ®· th«ng qua luËt ®µu t trùc
tiÕp níc ngoµi, cho phÐp c¸c tæ chøc, c¸ nh©n lµ ngêi níc ngoµi ®Çu t vµo ViÖt
Nam. Qua ®ã ®· thu hót ®îc mét lîng vèn lín thóc ®Èy nÒn kinhph¸t triÓn, tuy
nhiªn qu¸ tr×nh ®ã cßn g¨p nhiÒu th¸ch thøc, cÇn cã sù nç lùc tõ hai phÝa.
- Còng nh÷ng suy nghÜ trªn em ®· chän ®Ò tµi §Çu t trùc tiÕp níc
ngoµi vµo ViÖt Nam ®Ó t×m hiÓu thùc tr¹ng cña ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp níc
ngoµi vµ c¸c t¸c ®éng cña nã ®èi víi nÒn kinh tÕ níc ta.
MÆc dï em ®· nhËn ®îc rÊt nhiÒu sù híng dÉn chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c thÇy
trong bé m«n kinh tÕ chÝnh trÞ ®Ó emthÓ hoµn thµnh bµi tiÓu luËn nµy, nhng do
sù nhËn thøc cßn cha ®Çy ®ñ vµ thêi gian nghiªn cøu Ýt nªn cßn nhiÒu thiÕu sãt.
vËy, em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý vµ gióp ®ì cña c¸c thÇy c«.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
1
TL KTCT & CNXH KH: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 9 10 627