Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Đầu tư trực tiếp nước ngoài

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1139 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi Më §Çu
ViÖt Nam xuÊt ph¸t tõ mét níc n«ng nghiÖp l¹c hËu, tr×nh ®é ph¸t triÓn,
KTXH ë møc thÊp h¬n rÊt nhiÒu so víi níc kh¸c. Víi tèc ®é ph¸t triÓn nhanh
chãng cña c¸c níc ph¸t triÓn, th× kho¶ng c¸ch kinh tÕ ngµy cµng d·n ra.V× vËy
nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ cña níc ta trong nh÷ng n¨m tíi lµ vît qua t×nh tr¹ng
cña mét níc nghÌo, n©ng cao møc sèng cña nh©n d©n vµ tõng bíc héi nhËp vµo
quü ®¹o kinh tÕ ThÕ Giíi.
TÝnh tÊt yÕu cña XKTB víi h×nh thøc cao cña nã lµ h×nh thøc ®Çu t trùc
tiÕp níc ngoµi lµ xu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i. ViÖt Nam còng kh«ng n»m ngoµi
trong luËt ®ã nhng vÊn ®Ò ®Æt ra lµ thu hót FDI nh thÕ nµo.
Víi môc tiªu x©y dùng níc ta thµnh mét níc c«ng nghiÖp vµ tiÕn hµnh
c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ víi môc tiªu l©u dµi lµ c¶i biÕn níc ta thµnh
mét níc c«ng nghiÖp cã c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i, c¬ cÊu kinh tÕ phï hîp
… céng víi thùc hiÖn môc tiªu æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ trong ®ã cã viÖc
n©ng cao GDP b×nh qu©n ®Çu ngêi lªn hai lÇn nh ®¹i héi VII cña §¶ng ®· nªu ra.
Muèn thùc hiÖn tèt ®iÒu ®ã cÇn ph¶i cã mét lîng vèn lín. Muèn cã lîng vèn lín
cÇn ph¶i t¨ng cêng s¶n xuÊt vµ thùc hµnh tiÕt kiÖm. Nhng víi t×nh h×nh cña níc
ta th× thu hót vèn ®Çu t níc ngoµi còng còng lµ mét c¸ch tÝch luü vèn nhanh cã
thÓ lµm ®îc. §Çu t níc ngoµi nãi chung vµ ®Çu t trùc tiÕp nãi riªng lµ mét ho¹t
®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i cã vÞ trÝ vai trß ngµy cµng quan träng, trë thµnh xu thÕ
cña thêi ®¹i. §ã lµ kªnh chuyÓn giao c«ng nghÖ, thóc ®Èy qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch
c¬ cÊu kinh tÕ, t¹o thªm viÖc lµm vµ thu nhËp, n©ng cao tay nghÒ cho ngêi lao
®éng, n¨ng lùc qu¶n lý, t¹o nguån thu cho ng©n s¸ch…
Trªn c¬ së thùc tr¹ng cña ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, ta còng cÇn ph¶i
chó ý tíi vÊn ®Ò tÝnh tiªu cùc cña ®Çu t TTNN. Còng kh«ng ph¶i lµ mét níc thô
®éng ®Ó mÊt dÇn vÞ thÕ mµ xem vèn §TNN lµ quan träng nhng vèn trong níc
trong t¬ng lai ph¶i lµ chñ yÕu.
NhËn thøc ®óng vÞ trÝ vai trß cña ®Çu t níc ngoµi lµ hÕt søc cÇn thiÕt.
ChÝnh phñ còng ®· ban hµnh chÝnh s¸ch ®Çu t níc ngoµi vµo ViÖt Nam. §ång
thêi t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi. Chóng ta b»ng
nh÷ng biÖn ph¸p m¹nh vÒ c¶i thiÖn m«i trêng ®Çu t, kinh doanh… ®Ó thu hót ®Çu
t níc ngoµi. Víi ph¬ng ch©m cña chóng ta lµ ®a thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸, ®a ph¬ng
ho¸ hîp t¸c ®Çu t níc ngoµi trªn c¬ së hai bªn cïng cã lîi vµ t«n träng lÉn nhau.
B»ng nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó huy ®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ vèn §TTTNN
trong tæng thÓ chiÕn lîc ph¸t triÓn vµ t¨ng trëng kinh tÕ lµ mét thµnh c«ng mµ ta
mong ®îi.

1...
Lêi Më §Çu
ViÖt Nam xuÊt ph¸t mét níc n«ng nghiÖp l¹c hËu, tr×nh ®é ph¸t triÓn,
KTXH ë møc thÊp h¬n rÊt nhiÒu so víi níc kh¸c. Víi tèc ®é ph¸t triÓn nhanh
chãng cña c¸c níc ph¸t triÓn, th× kho¶ng c¸ch kinh ngµy cµng d·n ra.V× vËy
nhiÖm ph¸t triÓn kinh cña níc ta trong nh÷ng n¨m tíi vît qua t×nh tr¹ng
cña mét níc nghÌo, n©ng cao møc sèng cña nh©n d©n tõng bíc héi nhËp vµo
quü ®¹o kinh tÕ ThÕ Giíi.
TÝnh tÊt yÕu cña XKTB víi h×nh thøc cao cña h×nh thøc ®Çu t trùc
tiÕp níc ngoµi lµ xu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i. ViÖt Nam còng kh«ng n»m ngoµi
trong luËt ®ã nhng vÊn ®Ò ®Æt ra lµ thu hót FDI nh thÕ nµo.
Víi môc tiªu y dùng níc ta thµnh mét níc c«ng nghiÖp tiÕn hµnh
c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ víi môc tiªu l©u dµi c¶i biÕn níc ta thµnh
mét níc c«ng nghiÖp c¬vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i, cÊu kinh phîp
céng víi thùc hiÖn môc tiªu æn ®Þnh ph¸t triÓn kinh trong ®ã viÖc
n©ng cao GDP b×nh qu©n ®Çu ngêi lªn hai lÇn nh ®¹i héi VII cña §¶ng ®· nªu ra.
Muèn thùc hiÖn tèt ®iÒu ®ã cÇn ph¶i cã mét lîng vèn lín. Muèn cã lîng vèn lín
cÇn ph¶i t¨ng cêng s¶n xuÊt vµ thùc hµnh tiÕt kiÖm. Nhng víi t×nh h×nh cña níc
ta tthu hót vèn ®Çu t níc ngoµi còng còng lµ mét c¸ch tÝch luü vèn nhanh cã
thÓ lµm ®îc. §Çu t níc ngoµi nãi chung ®Çu t trùc tiÕp nãi riªng lµ mét ho¹t
®éng kinh ®èi ngo¹i trÝ vai trß ngµy cµng quan träng, trë thµnh xu thÕ
cña thêi ®¹i. §ã lµ kªnh chuyÓn giao c«ng nghÖ, thóc ®Èy qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch
cÊu kinh tÕ, t¹o thªm viÖc lµm thu nhËp, n©ng cao tay nghÒ cho ngêi lao
®éng, n¨ng lùc qu¶n lý, t¹o nguån thu cho ng©n s¸ch
Trªn c¬ së thùc tr¹ng cña ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, ta còng cÇn ph¶i
chó ý tíi vÊn ®Ò tÝnh tiªu cùc cña ®Çu t TTNN. Còng kh«ng ph¶i lµ mét níc thô
®éng ®Ó mÊt dÇn thÕ xem vèn §TNN quan träng nhng vèn trong níc
trong t¬ng lai ph¶i lµ chñ yÕu.
NhËn thøc ®óng trÝ vai trß cña ®Çu t níc ngoµi hÕt søc cÇn thiÕt.
ChÝnh phñ còng ®· ban hµnh chÝnh s¸ch ®Çu t níc ngoµi vµo ViÖt Nam. §ång
thêi t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi. Chóng ta b»ng
nh÷ng biÖn ph¸p m¹nh vÒ c¶i thiÖn m«i trêng ®Çu t, kinh doanh ®Ó thu hót ®Çu
t níc ngoµi. Víi ph¬ng ch©m cña chóng ta lµ ®a thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸, ®a ph¬ng
ho¸ hîp t¸c ®Çu t níc ngoµi trªn c¬ së hai bªn cïng cã lîi vµ t«n träng lÉn nhau.
B»ng nh÷ng biÖn ph¸p cô t®Ó huy ®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ vèn §TTTNN
trong tæng thÓ chiÕn lîc ph¸t triÓnt¨ng trëng kinh tÕ lµ mét thµnh c«ng mµ ta
mong ®îi.
1
TL KTCT & CNXH KH: Đầu tư trực tiếp nước ngoài - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Đầu tư trực tiếp nước ngoài - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Đầu tư trực tiếp nước ngoài 9 10 3