Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Đổi mới chính sách KT đối với các DN vừa và nhỏ

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 958 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò tµi
§æi míi c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ®èi víi doanh nghiÖp võa vµ nhá nh»m
thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña chóng ë ViÖt Nam hiÖn nay

A. Lêi më ®Çu
I. Kinh tÕ ViÖt Nam
1. Kinh tÕ ViÖt nam trong qu¸ tr×® héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ
HiÖn nay vÊn ®Ò ph¸t triÓn kinh tÕ lµ mét vÊn ®Ò rÊt cÇn thiÕt, tÊt
yÕu ®èi víi mäi quèc gia . Nhng ë mçi níc kh¸c nhau th× ®i b»ng c¸c con
®êng kh¸c nhau do dùa vµo c¸c tiÒm lùc cña chÝnh m×nh . §èi víi ViÖt
Nam , tõ khi xo¸ bá c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang kinh tÕ thÞ trêng th× §¶ng vµ nhµ níc ta ®· x¸c ®Þnh r»ng : ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp
võa vµ nhá lµ mét tÊt yÕu ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ . Do níc ta cã xuÊt ph¸t
thÊp vµ ®i lªn tõ mét níc n«ng nghiÖp l¹c hËu , ngêi d©n cã tr×nh ®é kÜ
thuËt thÊp do ®ã ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá lµ thùc tiÔn kh¸ch
quan mµ cÇn ph¶i thùc hiÖn theo nã .
2. Lý do viÕt ®Ò tµi
a. TÇm quan träng cña ®Ò tµi
Víi ViÖt Nam th× viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ g¾n liÒn víi viÖc ph¸t triÓn
c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá , do ®ã ®Ò tµi sÏ cho ta thÊy nh÷ng thùc tr¹ng
( thêi c¬ , tån ®äng)cña doanh nghiÖp võa vµ nhá tõ ®ã rót ra ®îc c¸c híng
®i ®óng nhÊt , c¸c gi¶i ph¸p tèi u nhÊt nh»m n©ng cao vai trß cña doanh
nghiÖp võa vµ nhá nãi riªng vµ nÒn kinh tÕ nãi chung.
b. N©ng cao nhËn thøc cña sinh viªn
Sinh viªn lµ nh÷ng ngêi chñ thùc sù cña ®Êt nø¬c sau , lµ ngêi cã
kh¶ n¨ng lµm thay ®æi côc diÖn cña ®Êt níc . Khi ®ã ®Ò tµi sÏ gióp sinh
viªn nhËn biÕt vµ cã ý thøc h¬n tíi sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc . Nã còng
lµ cÇu nèi gi÷a lý thuyÕt vµ thùc t¹i , gi÷a sù ph¸t triÓn kinh tÕ víi nhiÖm
vô cña sinh viªn .
Lµ mét sinh viªn , em xin c¶m ¬n thÇy Mai H÷u Thùc ®· híng dÉn
em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy , qua ®ã gióp em hiÓu s©u s¾c h¬n vÒ nÒn kinh tÕ
®Êt níc , n©ng cao n¨ng lùc vµ tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n.

A. PhÇn lý luËn chung
I. Kinh tÕ ViÖt nam , vai trß cña doanh nghiÖp võa vµ
nhá(DNVVN)
Tõ n¨m 1986 , khi §¶ng vµ nhµ níc ta ®· nhËn thøc ra c¸c sai lÇm
cña m×nh vµ ®· cã bíc chuyÓn ®æi rÊt quan träng sang kinh tÕ thÞ trêng ®ã
lµ chÊp nhËn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn th× vai trß cña doanh nghiÖp
1

võa vµ nhá míi ®îc nhËn thøc ®óng , nhng do nø¬c ta ®i níc n«ng nghiÖp
l¹c hËu do ®ã khi tiÕn hµnh c¶i c¸ch cã c¸c thùc tr¹ng
Do c¸c doanh nghiÖp ë ViÖt nam ®îc ph¸t triÓn mét c¸ch chÝnh
thøc tõ khi cã LuËt doanh nghiÖp t nh©n . LuËt c«ng ty ¸p dông tõ n¨m
1990, söa ®æi n¨m 1994. ®Õn n¨m 1998 sè c¸c doanh nghiÖp t¨ng kh«ng
®¸ng kÓ do c¸c ®iÒu kiÖn kh¸ch quan vµ chñ quan sau :
S¶n xuÊt kinh doanh cña DNVVN ®¹t hiÖu qu¶ thÊp...
§Ò tµi
§æi míi c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ®èi víi doanh nghiÖp võa vµ nhá nh»m
thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña chóng ë ViÖt Nam hiÖn nay
A. Lêi më ®Çu
I. Kinh tÕ ViÖt Nam
1. Kinh tÕ ViÖt nam trong qu¸ tr×® héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ
HiÖn nay vÊn ®Ò ph¸t triÓn kinh mét vÊn ®Ò rÊt cÇn thiÕt, tÊt
yÕu ®èi víi mäi quèc gia . Nhng ë mçi níc kh¸c nhau th× ®i b»ng c¸c con
®êng kh¸c nhau do dùa vµo c¸c tiÒm lùc cña chÝnh m×nh . §èi víi ViÖt
Nam , khi xo¸ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang kinh thÞ tr-
êng th× §¶ng nhµ níc ta ®· x¸c ®Þnh ng : ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp
võa vµ nhá mét tÊt yÕu ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh . Do níc ta xuÊt ph¸t
thÊp ®i lªn mét níc n«ng nghiÖp l¹c hËu , ngêi d©n tr×nh ®é
thuËt thÊp do ®ã ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp võa nhá thùc tiÔn kh¸ch
quan mµ cÇn ph¶i thùc hiÖn theo nã .
2. Lý do viÕt ®Ò tµi
a. TÇm quan träng cña ®Ò tµi
Víi ViÖt Nam th× viÖc ph¸t triÓn kinh g¾n liÒn víi viÖc ph¸t triÓn
c¸c doanh nghiÖp võanhá , do ®ã ®Ò tµicho ta thÊy nh÷ng thùc tr¹ng
( thêi, tån ®äng)cña doanh nghiÖp võa nhá ®ã rót ra ®îc c¸c híng
®i ®óng nhÊt , c¸c gi¶i ph¸p tèi u nhÊt nh»m n©ng cao vai trß cña doanh
nghiÖp võa vµ nhá nãi riªng vµ nÒn kinh tÕ nãi chung.
b. N©ng cao nhËn thøc cña sinh viªn
Sinh viªn nh÷ng ngêi chñ thùc cña ®Êt nø¬c sau , ngêi
kh¶ n¨ng lµm thay ®æi côc diÖn cña ®Êt níc . Khi ®ã ®Ò tµi gióp sinh
viªn nhËn biÕt ý thøc h¬n tíi ph¸t triÓn kinh ®Êt níc . còng
cÇu nèi gi÷a thuyÕt thùc t¹i , gi÷a sù ph¸t triÓn kinh víi nhiÖm
vô cña sinh viªn .
mét sinh viªn , em xin c¶m ¬n thÇy Mai H÷u Thùc ®· híng dÉn
em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy , qua ®ã gióp em hiÓu s©u s¾c h¬n nÒn kinh
®Êt níc , n©ng cao n¨ng lùc vµ tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n.
A. PhÇn lý luËn chung
I. Kinh tÕ ViÖt nam , vai trß cña doanh nghiÖp võa vµ
nhá(DNVVN)
n¨m 1986 , khi §¶ng nhµ níc ta ®· nhËn thøc ra c¸c sai lÇm
cña m×nh ®· bíc chuyÓn ®æi rÊt quan träng sang kinh thÞ trêng ®ã
chÊp nhËn nÒn kinh nhiÒu thµnh phÇn th× vai trß cña doanh nghiÖp
1
TL KTCT & CNXH KH: Đổi mới chính sách KT đối với các DN vừa và nhỏ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Đổi mới chính sách KT đối với các DN vừa và nhỏ - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Đổi mới chính sách KT đối với các DN vừa và nhỏ 9 10 508