Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH:  Duy vật lịch sử và GTTD

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 903 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Æt vÊn ®Ò
Tríc ®©y c¸c nhµ XHCN kh«ng t ëng chØ cã thÓ nãi vÒ sù
bãc lét cña TBCN, chØ më ra ® îc mét x· héi mµ hÇu nh mäi
c¸i cha thùc tÕ, nhng khi M¸c vµ Anghen cho ra ®êi hai ph¸t
triÓn vÜ ®¹i lµ "Chñ nghÜa duy vËt lÞch sö vµ "häc thuyÕt gi¸ trÞ
thÆng d" mµ XHCN tõ kh«ng tëng trë thµnh hiÖn thùc. ChÝnh
nhê c¸c häc thuyÕt ®ã mµ sau nµy c¸c nhµ thõa kÕ xuÊt s¾c nh
Lª nin ®· tiÕp thu vµ ph¸t triÓn thªm, tiÕn tíi ®oµn kÕt c¸c
giai cÊp trong x· héi ®Ó x©y dùng mét nhµ n íc XHCN ®Çu
tiªn, kh«ng ph¶i lµ kh«ng t ëng, mµ lµ hiÖn thùc, më ra mét
thêi ®¹i míi, mét kû nguyªn míi cña x· héi loµi ng êi, ®ã lµ x·
héi XHCN, lËt ®æ chÕ ®é TBCN, t b¶n nöa phong kiÕn.
Trong bµi viÕt nµy, ta chØ gi¶i thÝch t¹i sao nãi r»ng nhê
hai ph¸t hiÖn vÜ ®¹i cña M¸c, Anghen duy vËt lÞch sö vµ häc
thuyÕt gi¸ trÞ thÆng d mµ chñ nghÜa x· héi tõ kh«ng t ëng trë
thµnh cã tëng.

1

Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò
Tríc thêi kú XHCN ra ®êi, x· héi lu«n lµm sù ®Êu tranh
giai cÊp, ®Êu tranh c«ng n«ng cã sù ph©n ho¸ s©u s¾c, cô thÓ
lµ sau khi céng ®ång nguyªn thuû tan r·, trong c¸c giai cÊp
tÇng líp bÞ ¸p bøc bãc lét ®· xuÊt hiÖn nh÷ng t tëng muèn phñ
®Þnh x· héi ®¬ng thêi, nh÷ng t tëng ®ã kh¸t väng ®ã tuy ch a
thùc sù râ rÖt vµ ®ång nhÊt víi nhau nh ng ®iÒu ®ã cã ®iÓm
chung lµ muèn cã mét x· héi c«ng b»ng b×nh ®¼ng, b¸c ¸i, nh ng ®ã còng lµ mét ®iÓm s¸ng, mét kh¸t väng nhá nhoi lµ
nh÷ng mí gi¶ thuyÕt ch a thùc tÕ cßn yªu s¸ch. BiÖn ph¸p ®Ó
®¹t ®îc nh÷ng m¬ íc kh¸t väng ®ã cßn rÊt m¬ hå.
Sau khi CNTB ra ®êi, ®Ó tÝch luü t b¶n vµ t¹o ra nh÷ng ®éi
qu©n lao ®éng lµm thuª, giai cÊp t s¶n dïng mäi biÖn ph¸p ®Ó
bãc lét gi¸ trÞ thÆng d , ®Ó chiÕm ®o¹t tµi s¶n, mang qu©n ®éi
®i ®¸nh chiÕm nh÷ng vïng ®Êt kh¸c ®Ó biÕn nã thµnh thuéc ®Þa
cña m×nh ®Ó cã nh÷ng nguån nh©n c«ng rÎ m¹t biÕn tµi nguyªn
cña níc ®ã thµnh cña m×nh. Trong bèi c¶nh lÞch sö ®ã ®· xuÊt
hiÖn nh÷ng nhµ níc XHCN kh«ng tëng, c¸c «ng cho r»ng ph¶i
cã mét x· héi thùc sù b¸c ¸i, ph¶i kÕt hîp nh÷ng nguyªn t¾c
cña CN nh©n ®¹o víi nguyªn t¾c céng ®ång dùa theo lßng
mong muèn vµ trÝ tëng tîng cña m×nh. Nh÷ng t tëng ë thêi kú
nµy tuy vÉn chØ lµ íc m¬ nhng ®· ®îc kÕt tinh thµnh nh÷ng
häc thuyÕt mang tÝnh chÆt chÏ h¬n, ®· phª ph¸n ngµy cµng s©u
s¾c nh÷ng h¹n chÕ cña CNTB vµ phÇn nµo lµ tiÕng nãi cña
nh÷ng ngêi lao ®éng tríc t×nh tr¹ng bÞ ¸p bøc bãc lét ngµy
cµng nÆng nÒ.
Tuy nhiªn, nh÷ng t tëng, nh÷ng häc thuyÕt nµy ngµy cµng
mang tÝnh chÆt chÏ h¬n mµ sau nµy c¸c nhµ s¸ng lËp CNXH KH ®· thõa kÕ mét c¸ch cã chän läc vµ chøng minh chóng trªn
2

c¬ së khoa häc v...
§Æt vÊn ®Ò
Tríc ®©y c¸c nhµ XHCN kh«ng tëng chØ cã thÓ nãi vÒ sù
bãc lét cña TBCN, chØ më ra ®îc mét x· héi mµ hÇu nh mäi
c¸i cha thùc tÕ, nhng khi M¸c vµ Anghen cho ra ®êi hai ph¸t
triÓn vÜ ®¹i lµ "Chñ nghÜa duy vËt lÞch sö vµ "häc thuyÕt gi¸ trÞ
thÆng d" mµ XHCN tõ kh«ng tëng trë thµnh hiÖn thùc. ChÝnh
nhê c¸c häc thuyÕt ®ã mµ sau nµy c¸c nhµ thõa kÕ xuÊt s¾c nh
Lª nin ®· tiÕp thu vµ ph¸t triÓn thªm, tiÕn tíi ®oµn kÕt c¸c
giai cÊp trong x· héi ®Ó x©y dùng mét nhµ n íc XHCN ®Çu
tiªn, kh«ng phi lµ kh«ng tëng, mµ lµ hiÖn thùc, më ra mét
thêi ®¹i míi, mét kû nguyªn míi cña x· héi loµi ng êi, ®ã lµ x·
héi XHCN, lËt ®æ chÕ ®é TBCN, t bn nöa phong kiÕn.
Trong bµi viÕt nµy, ta chØ gii thÝch t¹i sao nãi r»ng nhê
hai ph¸t hiÖn vÜ ®¹i cña M¸c, Anghen duy vËt lÞch sö vµ häc
thuyÕt gi¸ trÞ thÆng d mµ chñ nghÜa x· héi tõ kh«ng tëng trë
thµnh cã tëng.
1
TL KTCT & CNXH KH:  Duy vật lịch sử và GTTD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH:  Duy vật lịch sử và GTTD - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH:  Duy vật lịch sử và GTTD 9 10 96