Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Giá trị sức lao động

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1007 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò tµi

"VËn dông lÝ luËn gi¸ trÞ søc lao ®éng ®Ó chøng minh
c¨n cø khoa häc viÖc ®Èy m¹nh C«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n cña §¶ng vµ tr×nh
bµy nh÷ng néi dung chÝnh cña ®êng lèi nµy ”.

lêi nãi ®Çu
C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ lµ con ®êng tÊt yÕu ph¶i tiÕn hµnh ®èi
víi bÊt cø níc nµo, nhÊt lµ nh÷ng níc cã xuÊt ph¸t ®iÓm tõ nÒn kinh tÕ n«ng
nghiÖp kÐm ph¸t triÓn muèn x©y dùng nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn hiÖn ®¹i.
Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ n«ng th«n,
n«ng nghiÖp n«ng th«n ®ãng mét vai trß cùc kú quan träng, cã quan hÖ mËt
thiÕt víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi n«ng th«n.
HiÖn nay ë nhiÒu níc, nhÊt lµ c¸c níc ®ang ph¸t triÓn, ph¸t triÓn n«ng
nghiÖp n«ng th«n ®îc coi lµ vÊn ®Ò tÊt yÕu cã ý nghÜa chiÕn lîc l©u dµi. §èi
víi ViÖt Nam mét quèc gia l¹c hËu, 80% d©n sè sèng ë khu vùc n«ng th«n
víi mét c¬ cÊu kinh tÕ ®éc canh thuÇn n«ng, n¨ng suÊt lao ®éng thÊp, nhu
cÇu viÖc lµm rÊt bøc b¸ch. §¹i héi lÇn thø VIII §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®·
kh¼ng ®Þnh tÝnh ®óng ®¾n ®êng lèi c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ë níc ta,
trong ®ã ®Æc biÖt coi träng ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n.

I./ c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp
n«ng th«n ViÖt Nam
1-/ C¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n .
Trong lÞch sö vµ cho ®Õn nay, c¬ cÊu kinh tÕ ViÖt Nam ®îc tæ chøc g¾n
liÒn víi c¸c ngµnh nghÒ vµ l·nh thæ nh sau:
- Lµng x· thuÇn n«ng nghiÖp.
- Lµng n«ng nghiÖp, kiªm thªm nghÒ phô.
- Lµng chuyªn c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng, thÝ dô nh lµng gèm sø,
lµng dÖt, lµng thªu ren, lµng s¬n mµi, lµng nghÒ ch¹m kh¾c b¹c vµ gç, lµng
luyÖn ®óc kim lo¹i.
- Lµng nghÒ míi h×nh thµnh (ven ®« thÞ, ven c¸c trôc ®êng giao th«ng)
thÝ dô nh c¸c lµng vËn t¶i, lµng x©y dùng, lµng may mÆc, lµng lµm ®å da

2

dông cao cÊp, lµng vËt liÖu x©y dùng, lµng chÕ biÕn vµ cung cÊp thùc phÈm
cho c¸c thµnh phè.
- C¸c c¬ së vµ doanh nghiÖp phi n«ng nghiÖp (trang tr¹i, xÝ nghiÖp phi
n«ng nghiÖp ë c¸c thÞ trÊn, thÞ tø) thêng lµ quy m« nhá, thÝ dô nh c¸c tr¹m
giÊy, tr¹m söa ch÷a c¬ khÝ, ng©n hµng huyÖn, chi nh¸nh ®iÖn, h¹t giao
th«ng, bu ®iÖn, trêng häc, y tÕ...
2-/ Vai trß cña n«ng nghiÖp n«ng th«n trong chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh
tÕ vµ thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸.
-B¶o ®¶m nhu c©u vÒ l¬ng thùc vµ thùc phÈm cho toµn x· héi , tøc lµ
b¶o ®¶m nhu cÇu vÒ sè lîng , chÊt lîng vµ c¬ cÊu b÷a ¨n cho mäi thµnh
viªn cña x· héi. Nhu cÇu ®ã thay ®æi thêng xuyªn theo híng t¨ng tinh,
gi¶m th«, t¨ng cao cÊp, gi¶m s¬ cÊp vµ ngµy cµng ®a d¹ng.
- B¶o ®¶m nguyªn liÖu n«ng-l©m-h¶i s¶n cho c«ng nghiÖp s¶n xuÊt
hµng ti...
§Ò tµi
"VËn dông lÝ luËn gi¸ trÞ søc lao ®éng ®Ó chøng minh
c¨n cø khoa häc viÖc ®Èy m¹nh C«ng nghiÖp ho¸ -
hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n cña §¶ng vµ tr×nh
bµy nh÷ng néi dung chÝnh cña ®êng lèi nµy ”.
TL KTCT & CNXH KH: Giá trị sức lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Giá trị sức lao động - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Giá trị sức lao động 9 10 910