Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Giải pháp cho các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1139 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LêI Më §ÇU
C«ng cuéc ®æi míi nÒn kinh tÕ ë níc ta tõ §¹i héi §¶ng lÇn thø VI (1986) ®Õn
nay ®· ®em l¹i nh÷ng thµnh qu¶ tèt ®Ñp,trong ®ã ®æi míi vµ ph¸t triÓn doanh
nghiÖp lµ mét trong nh÷ng néi dung c¬ b¶n,träng t©m nhÊt khi nÒn kinh tÕ níc ta
chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN.
Sù ra ®êi cña c¬ chÕ kinh tÕ míi, mét mÆt t¹o ra tiÒn ®Ò tÝch cùc cho sù ph¸t
triÓn cña nÒn kinh tÕ nhng mÆt kh¸c còng béc lé nh÷ng mÆt tr¸i cña kinh tÕ thÞ trêng.Do chÞu sù t¸c ®éng cña quy luËt c¹nh tranh ,quy luËt cung- cÇu,quy luËt gi¸
trÞ…,bªn c¹nh nh÷ng doanh nghiÖp ®øng v÷ng vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn th× mét
bé phËn kh«ng nhá c¸c doanh nghiÖp do n¨ng lùc qu¶n lÝ kinh doanh kÐm vµ do
nhiÒu lÝ do kh¸c n÷a ®· l©m vµo t×nh tr¹ng mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî
®Õn h¹n,dÉn ®Õn ph¸ s¶n.
NÕu coi nÒn kinh tÕ lµ mét c¬ thÓ thèng nhÊt ,th× mçi doanh nghiÖp sÏ lµ mét
tÕ bµo cña nÒn kinh tÕ.V× vËy sù ph¸t triÓn hay tôt hËu cña c¸c doanh nghiÖp cã thÓ
lµm cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn hay yÕu kÐm.Do vai trß hÕt søc quan träng ®ã nªn
viªc t×m ra nguyªn nh©n s©u xa cña t×nh tr¹ng thua lç vµ t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p
kinh tÕ hîp lÝ cho c¸c doanh nghiÖp lµ rÊt bøc thiÕt vµ nãng báng.Víi sù cÇn thiÕt
cña viÖc tim ra gi¶I ph¸p kinh tÕ cho c¸c doanh nghiÖp lam ¨n thua kç,cïng víi sù
cho phÐp cña c¸c thÇy c«,nªn trong bµi tiÓu luËn nay em xin phÐp ®îc tr×nh bµy ®Ò
tµi “Gi¶i ph¸p kinh tÕ cho c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç” .
Trong giíi h¹n cho phÐp cña ®Ò tµi ,em xin phÐp ®îc tr×nh bµy mét c¸ch ng¾n
gän vÒ c¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ cho c¸c doanh nghiÖp nhµ níc lµm ¨n thua lç mµ em
®· tiÕp thu ®îc tõ qu¸ tr×nh häc tËp vµ thu thËp tµI liÖu.
Trong bµi tiÓu luËn nay, em xin phÐp ®îc tr×nh bµy víi kÕt cÊu nh sau:
PhÇn I:Ly luËn chung vÒ doanh nghiÖp vµ vÊn ®Ò thua lç cña doanh nghiÖp.
PhÇnII:T×nh tr¹ng thua lç cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam.
PhÇn III:Gi¶I ph¸p kinh tÕ cho c¸c doanh nghiÖp nhµ níc lµm ¨n thua lç.
Qua ®©y em còng xin ®îc ch©n thµnh c¸m ¬n c« gi¸o vµ nhiÒu thÇy c« kh¸c
trong bé m«n Kinh tÕ vi m« ®· gióp ®ì em hoan thµnh tiÓu luËn nµy.Do kiÕn thøc
còng nh sù hiÓu biÕt con h¹n chÕ nªn trong bµI tiÓu luËn nµy ,sÏ kh«ng tr¸nh khái
nh÷ng thiÕu sot.Em rÊt mong ®îc c¸c thÇy c« th«ng c¶m vµ chØ b¶o thªm cho em.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

PhÇn I
Lý LUËN CHUNG
1-Doanh nghiÖp vµ nh÷ng vÊn ®Ò thua lç cña doanh nghiÖp.
1.1.Doanh nghiÖp.

1.1.1. Kh¸i niÖm.
Theo kinh tÕ vi m«:doanh nghiÖp lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh hµng ho¸,dÞch vô
theo nhu cÇu thÞ trêng vµ x· héi ®Ó ®¹t lîi nhuËn tèi ®a vµ hiÖ...
LêI Më §ÇU
C«ng cuéc ®æi míi nÒn kinh tÕ ë níc ta§¹i héi §¶ng lÇn thø VI (1986) ®Õn
nay ®· ®em l¹i nh÷ng thµnh qu¶ tèt ®Ñp,trong ®ã ®æi míi ph¸t triÓn doanh
nghiÖp mét trong nh÷ng néi dung b¶n,träng t©m nhÊt khi nÒn kinh níc ta
chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN.
ra ®êi cña chÕ kinh míi, mét mÆt t¹o ra tiÒn ®Ò tÝch cùc cho ph¸t
triÓn cña nÒn kinh nhng mÆt kh¸c còng béc nh÷ng mÆt tr¸i cña kinh thÞ tr-
êng.Do chÞu t¸c ®éng cña quy luËt c¹nh tranh ,quy luËt cung- cÇu,quy luËt gi¸
trÞ ,bªn c¹nh nh÷ng doanh nghiÖp ®øng v÷ng kh«ng ngõng ph¸t triÓn th× mét
phËn kh«ng nhá c¸c doanh nghiÖp do n¨ng lùc qu¶n lÝ kinh doanh kÐm do
nhiÒu lÝ do kh¸c n÷a ®· l©m vµo t×nh tr¹ng mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n
®Õn h¹n,dÉn ®Õn ph¸ s¶n.
NÕu coi nÒn kinh tÕ mét c¬ thÓ thèng nhÊt ,th× mçi doanh nghiÖp mét
tÕ bµo cña nÒn kinh tÕ.V× vËy sù ph¸t triÓn hay tôt hËu cña c¸c doanh nghiÖp cã thÓ
lµm cho nÒn kinh ph¸t triÓn hay yÕu kÐm.Do vai trß hÕt søc quan träng ®ã nªn
viªc t×m ra nguyªn nh©n s©u xa cña t×nh tr¹ng thua t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p
kinh tÕ hîp cho c¸c doanh nghiÖp rÊt bøc thiÕt nãng báng.Víi cÇn thiÕt
cña viÖc tim ra gi¶I ph¸p kinh cho c¸c doanh nghiÖp lam ¨n thua kç,cïng víi
cho phÐp cña c¸c thÇy c«,nªn trong bµi tiÓu luËn nay em xin phÐp ®îc tr×nh bµy ®Ò
tµi “Gi¶i ph¸p kinh tÕ cho c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç .
Trong giíi h¹n cho phÐp cña ®Ò tµi ,em xin phÐp ®îc tr×nh bµy mét c¸ch ng¾n
gän c¸c gi¶i ph¸p kinh cho c¸c doanh nghiÖp nhµ níc lµm ¨n thua em
®· tiÕp thu ®îc tõ qu¸ tr×nh häc tËp vµ thu thËp tµI liÖu.
Trong bµi tiÓu luËn nay, em xin phÐp ®îc tr×nh bµy víi kÕt cÊu nh sau:
PhÇn I:Ly luËn chung vÒ doanh nghiÖp vµ vÊn ®Ò thua lç cña doanh nghiÖp.
PhÇnII:T×nh tr¹ng thua lç cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam.
PhÇn III:Gi¶I ph¸p kinh tÕ cho c¸c doanh nghiÖp nhµ níc lµm ¨n thua lç.
Qua ®©y em còng xin ®îc ch©n thµnh c¸m ¬n gi¸o vµ nhiÒu thÇy kh¸c
trong m«n Kinh vi ®· gióp ®ì em hoan thµnh tiÓu luËn nµy.Do kiÕn thøc
còng nh sù hiÓu biÕt con h¹n chÕ nªn trong bµI tiÓu luËn nµy ,sÏ kh«ng tr¸nh khái
nh÷ng thiÕu sot.Em rÊt mong ®îc c¸c thÇy c« th«ng c¶m vµ chØ b¶o thªm cho em.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
TL KTCT & CNXH KH: Giải pháp cho các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Giải pháp cho các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Giải pháp cho các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ 9 10 186