Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Hàng giả

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1150 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu

HiÖn nay trªn thÞ trêng ViÖt Nam xuÊt hiÖn rÊt nhiÒu c¬ së
s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶. §iÒu ®ã ®· lµm nhiÒu nhµ doanh
nghiÖp ph¶I lo sî .§ã còng lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lµm
cho nÒn s¶n xuÊt néi ®Þa ph¸t triÓn chËm .
Nãi ®Õn hµng gi¶ cã lÏ kh«ng ai trong chóng ta lµ kh«ng biÕt
tíi vµ thËm chÝ còng ®«i ba lÇn lµ n¹n nh©n cña hµng gi¶. Hµng
gi¶ vÉn ngang nhiªn chen vai hÝch c¸nh cïng hµng thËt ë mäi lóc,
mäi n¬i, bÊt kú mét thø g× còng cã nguy c¬ bÞ lµm gi¶ tõ hµng tiªu
dïng, vËt t cho ®Õn thuèc ch÷a bÖnh... Hµng gi¶ g©y t¸c h¹i trùc
tiÕp cho con ngêi nh ¶nh hëng an toµn tÝnh m¹ng, an toµn søc
khoÎ, vµ nguy h¹i h¬n lµ lµm mÊt uy tÝn cña nhµ s¶n xuÊt kinh
doanh. Do ®ã hµng gi¶ vÉn ®ang lµ vÊn ®Ò bøc xóc víi c¸c c¬ quan
nhµ níc, nçi lo cña nhµ s¶n xuÊt kinh doanh vµ sù bÊt b×nh cña ng êi tiªu dïng.
Thùc tÕ nh÷ng hËu qu¶ do n¹n s¶n xuÊtvµ bu«n b¸n hµng gi¶
trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam g©y ra lµ hÕt søc nghiªm träng
do ®ã ®Æt ra cho chóng ta mét yªu cÇu cÊp b¸ch lµ ph¶i t×m ra
nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt ®Ó diÖt trõ tËn gèc n¹n s¶n xuÊt vµ
bu«n b¸n hµng gi¶. Vµ ®ã còng chÝnh lµ lý do mµ em nghiªn cøu
®Ò tµi nµy.

1

Ch¬ng I
C¬ së lý luËn vÒ hµng gi¶
1. Kh¸i niÖm hµng gi¶.
§Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p chèng s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶
th× chóng ta ph¶i hiÓu hµng gi¶ lµ g× ?
Cã rÊt nhiÒu nhµ nghiªn cøu ®· ®a ra nhiÒu quan ®iÓm vµ c¸ch
nãi kh¸c nhau vÒ hµng gi¶ . Nhng ë ViÖt Nam chóng ta chØ cã hai
kh¸I niÖm vÒ hµng gi¶ sau ®©y lµ mét trong hai kh¸I niÖm ®ã .
Trong bé luËt h×nh sù cña níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa
ViÖt Nam ®îc Quèc héi kho¸ VII th«ng qua t¹i kú häp thø 9 ngµy
27/6/1985, cã hiÖu lùc tõ ngµy 1/1/1986 quy ®Þnh téi lµm hµng
gi¶, bu«n b¸n hµng gi¶ t¹i ®iÒu 167. "Hµng gi¶ lµ lo¹i hµng cã gi¸
trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông kh«ng ®óng víi tªn gäi cña nã, kh«ng ®óng
víi tiªu chuÈn ®· quy ®Þnh cña Nhµ níc trong viÖc s¶n xuÊt c¸c
lo¹i hµng ho¸ hoÆc sö dông tr¸i phÐp nh·n hiÖu cña mét c¬ së s¶n
xuÊt kh¸c".
HiÖn nay ta thèng nhÊt dïng lo¹i kh¸i niÖm thø 2 nµy trong
c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cã liªn quan vµ trong c«ng t¸c
chèng s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶.
2. B¶n chÊt cña s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶
B¶n chÊt cña s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶ lµ hµnh vi c íp
®o¹t gi¸ trÞ vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ngêi kh¸c, lõa dèi ngêi tiªu
dïng ®Ó thu lîi bÊt chÝnh.

2

S¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶ lµ hµnh vi cíp ®o¹t gi¸ trÞ vËt
chÊt vµ gi¸ trÞ tinh thÇn cña ngêi kh¸c ®iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn rÊt râ
®èi víi mäi lo¹i hµng gi¶. §· lµ hµng gi¶ th× bao giê c...
Lêi i ®Çu
HiÖn nay trªn thÞ trêng ViÖt Nam xuÊt hiÖn rÊt nhiÒu c¬ së
sn xuÊt bu«n n hµng gi. §iÒu ®ã ®· m nhiÒu nhµ doanh
nghiÖp ph¶I lo .§ã ng t trong nh÷ng nguyªn nh©n m
cho nÒn sn xuÊt néi ®Þa ph¸t triÓn cm .
Nãi ®Õn ng gi cã kng ai trong chóng ta lµ kh«ng biÕt
tíi vµ tm chÝ còng ®«i ba lÇn lµ n nn cña hµng g. ng
gi vÉn ngang nhiªn chen vai hÝch c¸nh cïng ng thËt ë mäi lóc,
mäi n¬i, bÊt kú mét t g× còng cã nguy c¬ bÞ lµm gi tõ hµng tiªu
dïng, t t cho ®Õn thuèc ca nh... Hµng g g©y t¸c h¹i trùc
tiÕp cho con ngêi nh nh hëng an toµn tÝnh m¹ng, an toµn søc
kh, vµ nguy h¹i h¬n lµ lµm mÊt uy tÝn cña n sn xuÊt kinh
doanh. Do ®ã hµng g vÉn ®ang vÊn ®Ò c xóc víi c¸c c¬ quan
n níc, nçi lo cña n sn xuÊt kinh doanh vµ sù bÊt b×nh cña ng-
êi tiªu dïng.
Tc nh÷ng hËu q do n n xuÊtvµ bu«n n ng gi
trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam y ra lµ hÕt c nghiªm träng
do ®ã ®Æt ra cho chóng ta mét yªu cÇu cÊp b¸ch lµ ph¶i t×m ra
nng biÖn ph¸p h÷u hiÖu nt ®Ó diÖt trõ tËn gèc n¹n sn xuÊt vµ
bu«n b¸n hµng gi. ®ã còng chÝnh lý do mµ em nghiªn cøu
®Ò tµi y.
1
TL KTCT & CNXH KH: Hàng giả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Hàng giả - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Hàng giả 9 10 78