Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Hàng hoá sức lao động

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 894 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m qua nÒn kinh tÕ níc ta dÇn dÇn chuyÓn nÒn kinh
tÕ tõ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, nhiÒu thÞ trêng cña
níc ta ®· tõng bíc ®îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, song tr×nh ®é ph¸t triÓn
cßn thÊp so víi c¸c níc vµ sù ph¸t triÓn cña nã cßn thiÕu ®ång bé. Mét
trong nh÷ng thÞ trêng ®îc h×nh thµnh ®ã lµ thÞ trêng søc lao ®éng (hay cßn
gäi lµ thÞ trêng lao ®éng). Cho ®Õn nay vÉn cßn cha cã nhËn thøc râ vµ
thèng nhÊt vÒ thÞ trêng søc lao ®éng. Tríc ®æi míi, chóng ta hÇu nh
kh«ng thõa nhËn thÞ trêng søc lao ®éng. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, viÖc
thõa nhËn nã lµ tÊt yÕu. Bé LuËt Lao ®éng ®· ®îc ban hµnh ngµy
23/6/1994 vµ tiÕp ®ã lµ mét lo¹t c¸c nghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ híng dÉn thi
hµnh Bé LuËt Lao ®éng ®· cã nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn viÖc h×nh
thµnh khu«n khæ ph¸p lý cho thÞ trêng nµy. Søc lao ®éng ®îc coi lµ mét
hµng ho¸ ®Æc biÖt, tiÒn l¬ng ®îc coi lµ møc gi¸ cña søc lao ®éng vµ ®îc
quyÕt ®Þnh bëi sù tho¶ thuËn gi÷a hai bªn. C¶ ngêi lao ®éng vµ ngêi sö
dông lao ®éng ®Òu cã nh÷ng quyÒn c¬ b¶n ®¶m b¶o cho viÖc tham gia thÞ
trêng lao ®éng. §Ó hiÓu râ h¬n vÊn ®Ò nªn em chän nghiªn cøu ®Ò tµi:
“ H·y chøng minh søc lao ®éng lµ hµng ®Æc biÖt, ý nghÜa nghiªn cøu
vÊn ®Ò”

1

Néi dung
I. sù chuyÓn ho¸ søc lao ®éng thµnh hµng ho¸
1. Kh¸i niÖm søc lao ®éng:
Søc lao ®éng lµ toµn bé thÓ lùc vµ trÝ lùc tån t¹i trong c¬ thÓ con
ngêi, nã ®îc vËn dông vµo qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt.
2. Nh÷ng ®iÒu kiÖn biÕn søc lao ®éng thµnh hµng ho¸
Trong bÊt kú x· héi nµo, søc lao ®éng còng ®Òu lµ yÕu tè hµng ®Çu
cña qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt. Nhng kh«ng ph¶i bao giê søc lao ®éng
còng lµ hµng ho¸. Søc lao ®éng chØ biÕn thµnh hµng ho¸ khi cã hai ®iÒu
kiÖn sau:
Mét lµ; ngêi lao ®éng ph¶i ®îc tù do vÒ th©n thÓ, do ®ã cã kh¶ n¨ng
chi phèi søc lao ®éng cña m×nh. Søc lao ®éng chØ xuÊt hiÖn trªn thÞ trêng
víi t c¸ch lµ hµng ho¸, nÕu nã do b¶n con ngêi cã søc lao ®éng ®a ra b¸n.
Muèn vËy, ngêi cã søc lao ®éng ph¶i cã quyÒn së h÷u n¨ng lùc cña m×nh.
ViÖc biÕn søc lao ®éng thµnh hµng ho¸ ®ßi hái ph¶i thñ tiªu chÕ ®é chiÕm
h÷u n« vµ chÕ ®é phong kiÕn.
Hai lµ; ngêi lao ®éng bÞ tíc ®o¹t hÕt t liÖu s¶n xuÊt kh«ng thÓ tù
tiÕn hµnh lao ®éng s¶n xuÊt. ChØ trong ®iÒu kiÖn Êy, ngêi lao ®éng míi
buéc ph¶i b¸n søc lao ®éng cña m×nh, v× kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c ®Ó sinh
sèng.
Sù tån t¹i ®ång thêi hai ®iÒu kiÖn nãi trªn tÊt yÕu ®Én ®Õn chç søc
lao ®éng biÕn thµnh hµng ho¸.
Díi chñ nghÜa t b¶n, ®· xuÊt hiÖn ®Çy ®ñ hai ®iÒu kiÖn ®ã. Mét
mÆt, c¸ch m¹ng t s¶n ®· gi¶i phãng ngêi lao ...
Lêi më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m qua nÒn kinh tÕ níc ta dÇn dÇn chuyÓn nÒn kinh
tÕ tõ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, nhiÒu thÞ trêng cña
níc ta ®· tõng bíc ®îc h×nh thµnh ph¸t triÓn, song tr×nh ®é ph¸t triÓn
cßn thÊp so víi c¸c níc ph¸t triÓn cña cßn thiÕu ®ång bé. Mét
trong nh÷ng thÞ trêng ®îc h×nh thµnh ®ã lµ thÞ trêng søc lao ®éng (hay cßn
gäi thÞ trêng lao ®éng). Cho ®Õn nay vÉn cßn cha nhËn thøc
thèng nhÊt thÞ trêng søc lao ®éng. Tríc ®æi míi, chóng ta hÇu nh
kh«ng thõa nhËn thÞ trêng søc lao ®éng. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, viÖc
thõa nhËn tÊt yÕu. LuËt Lao ®éng ®· ®îc ban hµnh ngµy
23/6/1994 vµ tiÕp ®ã lµ mét lo¹t c¸c nghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ híng dÉn thi
hµnh LuËt Lao ®éng ®· nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn viÖc h×nh
thµnh khu«n khæ ph¸p cho thÞ trêng nµy. Søc lao ®éng ®îc coi mét
hµng ho¸ ®Æc biÖt, tiÒn l¬ng ®îc coi møc gi¸ cña søc lao ®éng ®îc
quyÕt ®Þnh bëi tho¶ thuËn gi÷a hai bªn. ngêi lao ®éng ngêi
dông lao ®éng ®Òu nh÷ng quyÒn b¶n ®¶m b¶o cho viÖc tham gia thÞ
trêng lao ®éng. §Ó hiÓu h¬n vÊn ®Ò nªn em chän nghiªn cøu ®Ò tµi:
H·y chøng minh søc lao ®éng hµng ®Æc biÖt, ý nghÜa nghiªn cøu
vÊn ®Ò
1
TL KTCT & CNXH KH: Hàng hoá sức lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Hàng hoá sức lao động - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Hàng hoá sức lao động 9 10 416