Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Hình thái KTXH

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1023 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PhÇn I: më ®Çu
I.

TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi:

Lý luËn, h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi lµ lý luËn c¬ b¶n cña chñ nghÜa duy vËt
lÞch sö do C. M¸c x©y dùng lªn. Nã cã vÞ trÝ quan träng trong triÕt häc M¸c. Lý
luËn ®ã ®· ®îc thõa nhËn Lý luËn khoa häc vµ lµ ph¬ng ph¸p luËn c¬ b¶n trong
viÖc nghiªn cøu lÜnh vùc x· héi. Nhê cã lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi, lÇn
®Çu tiªn trong lÞch sö loµi ngêi, M¸c ®· chØ râ nguån gèc, ®éng lùc bªn trong,
néi t¹i cña sù ph¸t triÓn x· héi, chØ râ ®îc b¶n chÊt cña tõng chÕ ®é x· héi. Lý
luËn ®ã gióp chóng ta nghiªn cøu mét c¸ch ®øng ®¾n vµ khoa häc sù vËn hµnh
cña x· héi trong giai ®o¹n ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh còng nh tiÕn tr×nh vËn ®éng lÞch
sö nèi chung cña x· héi loµi ngêi
Song, ngµy nay. §øng tríc sù sôp ®æ cña c¸c níc x· héi chñ nghÜa §«ng
¢u, lý luËn ®ã ®ang ®îc phª ph¸n tõ nhiÒu phÝa. Sù phª ph¸n ®ã kh«ng ph¶i tõ
phÝa kÎ thï cña chñ nghÜa M¸c mµ cßn c¶ mét sè ngêi ®· tõng ®i theo chñ nghÜa
M¸c. Hä cho r»ng lý luËn, h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi cña chñ nghÜa M¸c ®· lçi
thêi trong thêi ®¹i ngµy nay. Ph¶i thay thÕ nã b»ng mét lý luËn kh¸c, ch¼ng h¹n
nh lý luËn vÒ c¸c nÒn v¨n minh. ChÝnh v× vËy lµm râ thùc chÊt lý luËn h×nh th¸i
kinh tÕ - x· héi, gi¸ trÞ khoa häc vµ tÝnh thêi ®¹i cña nã ®ang lµ mét ®ßi hái cÊp
thiÕt .
VÒ thùc tiÔn, ViÖt Nam ®ang tiÕn hµnh c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc theo
®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. C«ng cuéc ®ã ®ang ®Æt ra hµng lo¹t vÊn ®Ò ®ßi hái
c¸c nhµ khoa häc trªn c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau ph¶i tËp chung nghiªn cøu gi¶i
quyÕt. Trªn c¬ së lµm râ gi¸ trÞ khoa häc cña lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi ,
viÖc vËn dông lý luËn ®ãvµo ®iÒu kiÖn ViÖt Nam; v¹ch ra nh÷ng mèi liªn hÖ hîp
quy luËt vµ ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m ®¶m b¶o thùc hiÖn th¾ng lîi c«ng cuéc x©y
dùng ®Êt níc ViÖt Nam thµnh mét níc giµu, m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh
còng lµ mét nhiÖm vô thùc tiÔn ®ang ®Æt ra.
1

ChÝnh v× nh÷ng lý do trªn viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi: “Häc thuyÕt h×nh th¸i
kinh tÕ - x· héi víi sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam” cã
ý nghÜa thiÕt thùc c¶ vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn.
II.

Môc ®Ých vµ nhiÖm vô nghiªn cøu.

a. Môc ®Ých: Gãp phÇn t×m hiÓu gi¸ trÞ khoa häc cña lý luËn, h×nh th¸i kinh
tÕ - x· héi vµ viÖc vËn dông nã vµo ®iÒu kiÖn níc ta hiÖn nay.
b. NhiÖm vô: nªu râ thùc chÊt cña lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi vµ
chøng minh lý luËn ®ã vÉn gi÷ nguyªn gi¸ trÞ.
VËn dông lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi, chøng minh c«ng cuéc x©y
dùng ®Êt níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ mét tÊt yÕu kh¸ch
quan.
Ph©n tÝ...
PhÇn I: më ®Çu
I. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi:
luËn, h×nh th¸i kinh - héi luËn b¶n cña chñ nghÜa duy vËt
lÞch do C. M¸c x©y dùng lªn. trÝ quan träng trong triÕt häc M¸c.
luËn ®ã ®· ®îc thõa nhËn luËn khoa häc lµ ph¬ng ph¸p luËn b¶n trong
viÖc nghiªn cøu lÜnh vùc héi. Nhê luËn h×nh th¸i kinh - héi, lÇn
®Çu tiªn trong lÞch loµi ngêi, M¸c ®· chØ nguån gèc, ®éng lùc bªn trong,
néi t¹i cña ph¸t triÓn héi, chØ ®îc b¶n chÊt cña tõng chÕ ®é héi.
luËn ®ã gióp chóng ta nghiªn cøu mét c¸ch ®øng ®¾n khoa häc vËn hµnh
cña héi trong giai ®o¹n ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh còng nh tiÕn tr×nh n ®éng lÞch
sö nèi chung cña x· héi loµi ngêi
Song, ngµy nay. §øng tríc sôp ®æ cña c¸c níc héi chñ nghÜa §«ng
¢u, luËn ®ã ®ang ®îc phª ph¸n nhiÒu phÝa. phª ph¸n ®ã kh«ng ph¶i
phÝa thï cña chñ nghÜa M¸c cßn c¶ mét ngêi ®· tõng ®i theo chñ nghÜa
M¸c. cho r»ng luËn, h×nh th¸i kinh - héi cña chñ nghÜa M¸c ®· lçi
thêi trong thêi ®¹i ngµy nay. Ph¶i thay thÕ b»ng mét luËn kh¸c, ch¼ng h¹n
nh luËn c¸c nÒn v¨n minh. ChÝnh vËy lµm thùc chÊt luËn h×nh th¸i
kinh - héi, gi¸ trÞ khoa häc tÝnh thêi ®¹i cña ®ang mét ®ßi hái cÊp
thiÕt .
thùc tiÔn, ViÖt Nam ®ang tiÕn hµnh c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc theo
®Þnh híng héi chñ nghÜa. C«ng cuéc ®ã ®ang ®Æt ra hµng lo¹t vÊn ®Ò ®ßi hái
c¸c nhµ khoa häc trªn c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau ph¶i tËp chung nghiªn cøu gi¶i
quyÕt. Trªn lµm gi¸ trÞ khoa häc cña luËn h×nh th¸i kinh - héi ,
viÖc vËn dông luËn ®ãvµo ®iÒu kiÖn ViÖt Nam; v¹ch ra nh÷ng mèi liªnhîp
quy luËt vµ ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m ®¶m b¶o thùc hiÖn th¾ng lîi c«ng cuéc x©y
dùng ®Êt níc ViÖt Nam thµnh mét níc giµu, m¹nh, héi c«ng b»ng v¨n minh
còng lµ mét nhiÖm vô thùc tiÔn ®ang ®Æt ra.
1
TL KTCT & CNXH KH: Hình thái KTXH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Hình thái KTXH - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Hình thái KTXH 9 10 955