Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Hoàn cảnh tiến hành cải cách ở TQ và VN

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1073 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®Ò c¬ng
Lêi më ®Çu
Néi dung
I. Hoµn c¶nh tiÕn hµnh ®æi míi vµ c¶i c¸ch ë Trung Quèc vµ ViÖt Nam
1. §iÓm t¬ng ®ång
2. §iÓm kh¸c biÖt
II. NÒn kinh tÕ hµng ho¸ vµ kinh tÕ thÞ trêng ë Trung Quèc vµ ViÖt Nam
1. ë Trung Quèc
2. ë ViÖt Nam
III. Nh÷ng c¶i c¸ch vµ ®æi míi trong kinh tÕ ë Trung Quèc vµ ViÖt Nam
1. ChÕ ®é së h÷u
2. N«ng nghiÖp
3. C«ng nghiÖp
4. Kinh tÕ ®èi ngo¹i
IV. §êng lèi vµ chÝnh s¸ch më cöa ë Trung Quèc vµ ViÖt Nam
V. Thµnh tùu ®¹t ®îc ë Trung Quèc vµ ViÖt Nam trong c¶i c¸ch, ®æi míi
1. ë Trung Quèc
2. ë ViÖt Nam
VI. Nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm trong ®æi míi, c¶i c¸ch
1. ë Trung Quèc
2. ë ViÖt Nam
KÕt luËn.

1

Lêi më ®Çu
Tríc khi thµnh lËp níc Céng hoµ nh©n d©n Trung Hoa, Trung Quèc
®· tr¶i qua hµng ngh×n n¨m díi chÕ ®é phong kiÕn vµ thùc d©n. Vèn lµ quèc
gia cã diÖn tÝch lín, ®«ng d©n, tµi nguyªn thiªn nhiªn phong phó nhng díi sù
thèng trÞ cña phong kiÕn vµ thùc d©n lµm cho nÒn kinh tÕ Trung Quèc l©m
vµo khñng ho¶ng, nghÌo nµn, l¹c hËu. Sau khi thµnh lËp Trung Quèc ®· lùa
chän con ®êng x©y dùng Chñ NghÜa X· Héi, ®a ®Êt níc ngµy cµng ph¸t
triÓn. Nh÷ng cuéc c¶i c¸ch cña Trung Quèc trong qu¸ tr×nh x©y dùng Chñ
NghÜa X· Héi ®îc ghi nhËn nh nh÷ng cè g¾ng lín lao nh»m t×m ra lèi tho¸t
cho mét quèc gia X· héi chñ nghÜa tr× trÖ trë thµnh n¨ng ®éng, ph¸t triÓn.
Nã cßn ®ãng gãp nhiÒu kinh nghiÖm cho c¸c níc ph¸t triÓn ®i lªn hiÖn ®¹i.
ViÖt Nam lµ níc l¸ng giÒng víi Trung Quèc, còng ph¶i tr¶i qua nhiÒu
n¨m díi ¸ch thèng trÞ cña phong kiÕn vµ chñ nghÜa ®Õ quèc thùc d©n cïng
víi c¸c cuéc chiÕn tranh liªn miªn ®· lµm cho ®Êt níc bÞ tµn ph¸ nÆng nÒ.
Ngay sau khi thµnh lËp níc chóng ta ®· kiªn quyÕt x©y dùng thµnh c«ng Chñ
NghÜa X· Héi, còng thùc hiÖn nhiÒu c¶i c¸ch trong kinh tÕ, nhiÒu nhµ
nghiªn cøu vµ ho¹t ®éng thùc tiÔn cña ViÖt Nam ®· tõ l©u quan t©m ®Õn
viÖc theo dâi cuéc c¶i c¸ch kinh tÕ ë Trung Quèc, lÊy ®ã lµm kinh nghiÖm
cho ViÖt Nam. Cã ngêi cho r»ng c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ ë ViÖt Nam rÊt
gièng víi c¶i c¸ch kinh tÕ ë Trung Quèc, thËm chÝ cho r»ng lµ “b¶n sao” cña
cuéc c¶i c¸ch Êy. Tuy nhiªn nÕu xem xÐt kÜ th× thÊy r»ng bªn c¹nh nhiÒu
®iÓm t¬ng ®ång, c¶i c¸ch kinh tÕ vµ më cöa ë Trung Quèc víi ®æi míi kinh
tÕ ë ViÖt Nam cßn cã nhiÒu ®iÓm rÊt kh¸c nhau. T×m hiÓu sù t¬ng ®ång vµ
kh¸c biÖt nµy sÏ gióp cho ta thÊy ®îc nh÷ng g× cã thÓ tham kh¶o, nh÷ng g×
kh«ng thÓ hoÆc kh«ng nªn tham kh¶o tõ cuéc c¶i c¸ch kinh tÕ cña Trung
Quèc vµo ViÖt Nam ®Ó cã nh÷ng ®êng lèi chÝnh s¸ch phï hîp, thóc ®Èy
nhanh sù ph¸t triÓn kinh tÕ nãi riªng vµ cña toµn ®Êt níc nãi ch...
®Ò c¬ng
Lêi më ®Çu
Néi dung
I. Hoµn c¶nh tiÕn hµnh ®æi míi vµ c¶i c¸ch ë Trung Quèc vµ ViÖt Nam
1. §iÓm t¬ng ®ång
2. §iÓm kh¸c biÖt
II. NÒn kinh tÕ hµng ho¸ vµ kinh tÕ thÞ trêng ë Trung Quèc vµ ViÖt Nam
1. ë Trung Quèc
2. ë ViÖt Nam
III. Nh÷ng c¶i c¸ch vµ ®æi míi trong kinh tÕ ë Trung Quèc vµ ViÖt Nam
1. ChÕ ®é së h÷u
2. N«ng nghiÖp
3. C«ng nghiÖp
4. Kinh tÕ ®èi ngo¹i
IV. §êng lèi vµ chÝnh s¸ch më cöa ë Trung Quèc vµ ViÖt Nam
V. Thµnh tùu ®¹t ®îc ë Trung Quèc vµ ViÖt Nam trong c¶i c¸ch, ®æi míi
1. ë Trung Quèc
2. ë ViÖt Nam
VI. Nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm trong ®æi míi, c¶i c¸ch
1. ë Trung Quèc
2. ë ViÖt Nam
KÕt luËn.
1
TL KTCT & CNXH KH: Hoàn cảnh tiến hành cải cách ở TQ và VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Hoàn cảnh tiến hành cải cách ở TQ và VN - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Hoàn cảnh tiến hành cải cách ở TQ và VN 9 10 187