Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Học thuyết giá trị thặng dư (GTTD)

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1100 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TiÓu luËn

kinh tÕ chÝnh trÞ

kinh tÕ chÝnh trÞ
§Ò tµi: T¹i sao nãi häc thuyÕt gi¸ trÞ thÆng d lµ hßn ®¸ t¶ng to lín
nhÊt trong häc thuyÕt kinh tÕ cña C. M¸c

bµi lµm
C¸c M¸c - Nhµ kinh tÕ chÝnh trÞ häc, Nhµ triÕt häc thiªn tµi cña §øc
®· ®Ó l¹i cho nh©n lo¹i biÕt bao häc thuyÕt mµ ®Õn nay vÉn cßn nguyªn gi¸
trÞ . Cã thÓ nãi häc thuyÕt gi¸ trÞ thÆng d lµ mét ph¸t hiÖn vÜ ®¹i nhÊt cña
M¸c ë thÕ kû XIX. Nã lµ "viªn ®¸ t¶ng" trong toµn bé häc thuyÕt cña «ng.
Chóng ta, ai còng biÕt r»ng: bÊt cø mét häc thuyÕt kinh tÕ nµo ra ®êi
hay h×nh thµnh còng ®Òu dùa trªn hai tiÒn ®Ò lµ thùc tiÔn vµ häc thuyÕt . Bëi
lÏ t duy häc thuyÕt b¾t nguån tõ thùc tiÔn råi quay trë l¹i thùc tiÔn ®Ó kiÓm
nghiÖm tÝnh ®óng ®¾n cña häc thuyÕt . H¬n n÷a mét ®Æc ®iÓm kinh tÕ cña
C¸c M¸c lµ tÝnh kÕ thõa vµ tÝnh phª ph¸n: kÕ thõa c¸i ®· cã, cßn ®óng vµ phª
ph¸n ®Ó t×m ra nh÷ng h¹n chÕ cña häc thuyÕt ®· cã ®Ó läc bá, bæ sung, s¸ng
t¹o, ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn. Häc thuyÕt kinh tÕ cña C¸c M¸c ®îc tr×nh bµy
trong t¸c phÈm vÜ ®¹i cña «ng lµ Bé "T b¶n". Trong bµi viÕt nµy chóng ta chØ
®Ò cËp ®Õn mét häc thuyÕt vÜ ®¹i nhÊt cña «ng , ®ã lµ häc thuyÕt gi¸ trÞ thÆng
d.
Häc thuyÕt gi¸ trÞ thÆng d cña C¸c M¸c ra ®êi trong bèi c¶nh lÞch sö
T©y ¢u cña nh÷ng n¨m 40 thÕ kû XIX:
- VÒ thùc tiÔn kinh tÕ : lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt dùa trªn
thµnh qu¶ cña cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp ®· hoµn thµnh. ChÝnh nã ®· t¹o

1

TiÓu luËn

kinh tÕ chÝnh trÞ

ra c¬ së vËt chÊt ®Ó c¸c ph¹m trï kinh tÕ víi t c¸ch lµ b¶n chÊt cña quan hÖ
s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa béc lé kh¸ râ nÐt.
- VÒ thùc tiÔn chÝnh trÞ x· héi : lµ thêi kú cã nhiÒu biÕn ®æi vÒ chÝnh
trÞ vµ x· héi ®· vµ ®ang diÔn ra (C¸ch m¹ng ph¶n phong kÕn cña Ph¸p, C«ng
x· Pari vµ phong trµo c«ng nh©n Ph¸p, Phong trµo hiÕn ch¬ng, Cuéc c¸ch
m¹ng t s¶n 1848 mang tÝnh toµn ch©u ¢u). §ã lµ nh÷ng chÊt liÖu quý gi¸ cho
sù h×nh thµnh c¸c häc thuyÕt cña C¸c M¸c .
- VÒ tiÒn ®Ò lý luËn: C¸c M¸c ®· dùa vµo kinh tÕ chÝnh trÞ t s¶n cæ ®iÓn
Anh ( W. Petty, A.Smith, D.Ricardo), chñ nghÜa x· héi kh«ng tëng cña Ph¸p,
TriÕt häc cæ ®iÓn §øc (Hªghen vµ Phoi¬b¾c).
C¸c M¸c ®· kÕ thõa nh÷ng t tëng cña nh©n lo¹i, söa ®æi, bæ xung vµ
ph¸t triÓn häc thuyÕt kinh tÕ cña m×nh ë tr×nh ®é cao h¬n.
Lªnin ®· nhËn xÐt: "TÊt c¶ thiªn tµi cña C.M¸c chÝnh lµ ë chç ®· gi¶i
®¸p ®îc nh÷ng vÊn ®Ò mµ t tëng tiªn tiÕn cña nh©n lo¹i ®· nªu ra. C.M¸c ®·
kÕ thõa tÊt c¶ nh÷ng c¸i g× tèt ®Ñp nhÊt mµ loµi ngêi ®· s¸ng t¹o ra trong thÕ
kû XIX"
Víi bèi c¶nh ra ®êi trªn, häc thuyÕt gi¸ trÞ thÆng d cña C.M¸c ®îc...
TiÓu luËn kinh tÕ chÝnh trÞ
kinh tÕ chÝnh trÞ
§Ò tµi: T¹i sao nãi häc thuyÕt gi¸ trÞ thÆng d hßn ®¸ t¶ng to lín
nhÊt trong häc thuyÕt kinh tÕ cña C. M¸c
bµi lµm
C¸c M¸c - Nhµ kinh chÝnh trÞ häc, Nhµ triÕt häc thiªn tµi cña §øc
®· ®Ó l¹i cho nh©n lo¹i biÕt bao häc thuyÕt ®Õn nay vÉn cßn nguyªn gi¸
trÞ . thÓ nãi häc thuyÕt gi¸ trÞ thÆng d mét pt hiÖn ®¹i nhÊt cña
M¸c ë thÕ kû XIX. Nã lµ "viªn ®¸ t¶ng" trong toµn bé häc thuyÕt cña «ng.
Chóng ta, ai còng biÕt r»ng: bÊt cø mét häc thuyÕt kinh nµo ra ®êi
hay h×nh thµnh còng ®Òu dùa trªn hai tiÒn ®Ò thùc tiÔn häc thuyÕt . Bëi
t duy häc thuyÕt b¾t nguån thùc tiÔn råi quay trë l¹i thùc tiÔn ®Ó kiÓm
nghiÖm tÝnh ®óng ®¾n cña häc thuyÕt . H¬n n÷a mét ®Æc ®iÓm kinh cña
C¸c M¸c lµ tÝnh kÕ thõa vµ tÝnh phª ph¸n: kÕ thõa c¸i ®· cã, cßn ®óng vµ phª
ph¸n ®Ó t×m ra nh÷ng h¹n chÕ cña häc thuyÕt ®· ®Ó läc , sung, s¸ng
t¹o, ph¸t triÓn hoµn thiÖn. Häc thuyÕt kinh cña C¸c M¸c ®îc tr×nh bµy
trong t¸c phÈm vÜ ®¹i cña «ng lµ Bé "T b¶n". Trong bµi viÕt nµy chóng ta chØ
®Ò cËp ®Õn mét häc thuyÕt vÜ ®¹i nhÊt cña «ng , ®ã lµ häc thuyÕt gi¸ trÞ thÆng
d.
Häc thuyÕt gi¸ trÞ thÆng d cña C¸c M¸c ra ®êi trong bèi c¶nh lÞch
T©y ¢u cña nh÷ng n¨m 40 thÕ kû XIX:
- thùc tiÔn kinh : lùc lîng s¶n xuÊt quan s¶n xuÊt dùa trªn
thµnh qu cña cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp ®· hoµn thµnh. ChÝnh ®· t¹o
1
TL KTCT & CNXH KH: Học thuyết giá trị thặng dư (GTTD) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Học thuyết giá trị thặng dư (GTTD) - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Học thuyết giá trị thặng dư (GTTD) 9 10 739