Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Hội nhập KT quốc tế và các thách thức

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1348 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Toµn cÇu ho¸ kinh tÕ lµ xu thÕ tÊt yÕu biÓu hiÖn sù ph¸t triÓn nh¶y vät cña
lùc lîng s¶n suÊt do ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ diÔn ra ngµy cµng s©u réng trªn
ph¹m vi toµn cÇu díi t¸c ®éng cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ vµ tÝch
tô tËp trung t b¶n dÉn tíi h×nh thµnh nÒn kinh tÕ thèng nhÊt. Sù hîp nhÊt vÒ kinh
tÕ gi÷a c¸c quèc gia t¸c ®éng m¹nh mÏ vµ s©u s¾c ®Õn nÒn kinh tÕ chÝnh trÞ cña
c¸c níc nãi riªng vµ cña thÕ giíi nãi chung. §ã lµ sù ph¸t triÓn vît bËc cña nÒn
kinh tÕ thÕ giíi víi tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ cao, c¬ cÊu kinh tÕ cã nhiÒu sù thay
®æi. Sù ra ®êi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ thÕ giíi nh WTO, EU, AFTA...vµ nhiÒu
tam gi¸c ph¸t triÓn kh¸c còng lµ do toµn cÇu ho¸ ®em l¹i.
Theo xu thÕ chung cña thÕ giíi, ViÖt Nam ®· vµ ®ang tõng bíc cè g¾ng
chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. §©y kh«ng ph¶i lµ mét môc tiªu nhiÖm vô
nhÊt thêi mµ lµ vÊn ®Ò mang tÝnh chÊt sèng cßn ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam
hiÖn nay còng nh sau nµy. Bëi mét nøoc mµ ®i ngîc víi xu híng chung cña thêi
®¹i sÏ trë nªn l¹c hËu vµ bÞ c« lËp, sím hay muén níc ®ã sÏ bÞ lo¹i bá trªn ®Êu
trêng quèc tÕ. H¬n thÕ n÷a, mét níc ®ang ph¸t triÓn, l¹i võa tr¶i qua chiÕn tranh
tµn khèc, ¸c liÖt...th× viÖc chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ víi khu vùc vµ thÕ giíi th×
l¹i cµng cÇn thiÕt h¬n bao giê hÕt. Trong qu¸ tr×nh héi nhËp, víi néi lùc dåi dµo
s½n cã cïng víi ngo¹i lùc sÏ t¹o ra thêi c¬ ph¸t triÓn kinh tÕ. ViÖt Nam sÏ më
réng ®îc thÞ trêng xuÊt nhËp khÈu, thu hót ®îc vèn ®Çu t níc ngoµi, tiÕp thu ®îc
khoa häc c«ng nghÖ tiªn tiÕn, nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u cña c¸c níc kinh tÕ
ph¸t triÓn vµ t¹o ®îc m«i trêng thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ. Tuy nhiªn, mét
vÊn ®Ò bao giê còng cã hai mÆt ®èi lËp. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ mang ®Õn cho
ViÖt Nam rÊt nhiÒu thêi c¬ thuËn lîi nhng còng ®em l¹i kh«ng Ýt khã kh¨n thö
th¸ch. Nhng theo chñ tr¬ng cña §¶ng: “ ViÖt Nam muèn lµm b¹n víi tÊt c¶ c¸c
níc “, chóng ta sÏ kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n ®Ó hoµn thµnh sø mÖnh. Héi nhËp
kinh tÕ quèc tÕ lµ tÊt yÕu kh¸ch quan ®èi víi ViÖt Nam. Em xin chän ®Ò tµi:

1

"Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ nh÷ng th¸ch thøc ®èi víi ViÖt Nam". §©y lµ ®Ò
tµi rÊt s©u réng, mang tÝnh thêi sù. §· cã rÊt nhiÒu nhµ kinh tÕ ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò
nµy. B¶n th©n em, mét sinh viªn n¨m thø hai, khi ®îc giao viÕt ®Ò tµi nµy còng
c¶m thÊy rÊt høng thó vµ say mª. Tuy nhiªn do sù hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ nªn em
chØ xin ®ãng gãp mét phÇn nhá suy nghÜ cña m×nh. Bµi viÕt cßn cã rÊt nhiÒu sai
sãt, em kÝnh mong thÇy gióp ®ì em hoµn thµnh bµi viÕt tèt h¬n.
Em xin ch©n...
Lêi nãi ®Çu
Toµn cÇu ho¸ kinh tÕ lµ xu thÕ tÊt yÕu biÓu hiÖn sù ph¸t triÓn nh¶y vät cña
lùc lîng s¶n suÊt do ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ diÔn ra ngµy cµng s©u réng trªn
ph¹m vi toµn cÇu díi t¸c ®éng cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ tÝch
tô tËp trung t b¶n dÉn tíi h×nh thµnh nÒn kinhthèng nhÊt. Sù hîp nhÊt vÒ kinh
gi÷a c¸c quèc gia t¸c ®éng m¹nh mÏ s©u s¾c ®Õn nÒn kinh chÝnh trÞ cña
c¸c níc nãi riªng cña thÕ giíi nãi chung. §ã ph¸t triÓn vît bËc cña nÒn
kinh tÕ thÕ giíi víi tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ cao, c¬ cÊu kinh tÕ cã nhiÒu sù thay
®æi. ra ®êi cña c¸c chøc kinh thÕ giíi nh WTO, EU, AFTA...vµ nhiÒu
tam gi¸c ph¸t triÓn kh¸c còng lµ do toµn cÇu ho¸ ®em l¹i.
Theo xu thÕ chung cña thÕ giíi, ViÖt Nam ®· ®ang tõng bíc g¾ng
chñ ®éng héi nhËp kinh quèc tÕ. §©y kh«ng ph¶i mét môc tiªu nhiÖm
nhÊt thêi vÊn ®Ò mang tÝnh chÊt sèng cßn ®èi víi nÒn kinh ViÖt Nam
hiÖn nay còng nh sau nµy. Bëi mét nøoc®i ngîc víi xu híng chung cña thêi
®¹i trë nªn l¹c hËu lËp, sím hay muén níc ®ã sÏ lo¹i trªn ®Êu
trêng quèc tÕ. H¬n thÕ n÷a, mét níc ®ang ph¸t triÓn, l¹i võa tr¶i qua chiÕn tranh
tµn khèc, ¸c liÖt...th× viÖc chñ ®éng héi nhËp kinh víi khu vùc thÕ giíi th×
l¹i cµng cÇn thiÕt h¬n bao giê hÕt. Trong qu¸ tr×nh héi nhËp, víi néi lùc dåi dµo
s½n cïng víi ngo¹i lùc t¹o ra thêi ph¸t triÓn kinh tÕ. ViÖt Nam
réng ®îc thÞ trêng xuÊt nhËp khÈu, thu hót ®îc vèn ®Çu t níc ngoµi, tiÕp thu ®îc
khoa häc c«ng nghÖ tiªn tiÕn, nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u cña c¸c níc kinh
ph¸t triÓn t¹o ®îc m«i trêng thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ. Tuy nhiªn, mét
vÊn ®Ò bao giê còng hai mÆt ®èi lËp. Héi nhËp kinh quèc mang ®Õn cho
ViÖt Nam rÊt nhiÒu thêi thuËn lîi nhng còng ®em l¹i kh«ng Ýt khã kh¨n thö
th¸ch. Nhng theo chñ tr¬ng cña §¶ng: ViÖt Nam muèn lµm b¹n víi tÊt c¸c
níc “, chóng ta kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n ®Ó hoµn thµnh sø mÖnh. Héi nhËp
kinh quèc lµ tÊt yÕu kh¸ch quan ®èi víi ViÖt Nam. Em xin chän ®Ò tµi:
1
TL KTCT & CNXH KH: Hội nhập KT quốc tế và các thách thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Hội nhập KT quốc tế và các thách thức - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Hội nhập KT quốc tế và các thách thức 9 10 444