Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI)

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1140 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
HiÖn nay trong bèi c¶nh kinh tÕ thÕ giíi cã nhiÒu biÕn ®éng trªn thÞ trêng quèc tÕ, tèc ®é toµn cÇu ho¸ vµ tù do ho¸ th¬ng m¹I diÔn ra nhanh
chãng, nhiÒu quèc gia vµ nhiÒu c«ng ty ®ang n¾m trong tay lîng vèn dù tr÷
khæng lå cã nhu cÇu ®Çu t níc ngoµi. §©y lµ ®IÒu kiÖn thuËn lîi ®èi víi c¸c
níc thiÕu vèn cã nhu cÇu ®Çu t lín. V× vËy ®Çu t níc ngoµI chiÕm mét vÞ trÝ
rÊt quan träng trong bèi c¶nh hiÖn nay ®èi víi kh«ng chØ nh÷ng níc ph¸t
triÓn mµ cßn quan träng ®èi víi nh÷ng níc ®ang ph¸t triÓn. §Æc biÖt lµ ViÖt
Nam ®Çu t níc ngoµI nh»m ®Èy nhanh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹I
ho¸, chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ, chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh nghÒ, ®Çu t x©y
®Çu t níc ngoµI dùng kÕt cÊu h¹ tÇng, ®æi míi c«ng nghÖ thiÕt bÞ, n©ng cao
chÊt lîng s¶n phÈm vµ dÞch vô vµ søc m¹nh c¹nh tranh c¶u hµng ho¸.
Trong bèi c¶nh hiÖn nay, c¸c nø¬c ®ang ph¸t triÓn cã thÓ tËn dông mäi
nguån lùc cña thÕ giíi, tiÕp thu ®îc nh÷ng tinh tuý cña nh©n lo¹I, nh÷ng
cèng hiÕn vµ nh÷ng ph¸t minh vÜ ®¹I cña c¸c bËc thÕ hÖ ®I tríc, nh»m ®I t¾t
®ãn ®Çu trªn con ®uêng ph¸t triÓn vµ thu hÑp ®Çu t níc ngoµI dÇn kho¶ng
c¸ch víi c¸c níc ®I tríc. Khi ®ã ®Çu t níc ngoµI cã vai trß nh mét ph¬ng tiÖn
®¾c lùc ®Î thùcn hiÖn chñ tr¬ng trªn, lµ mét quèc gia ®ang trëng thµnh vµ
ph¸t triÓn ®ång thêi ®ang tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹I ho¸ , ViÖt Nam
cÇn huy ®éng tèi ®a mäi nguån lùc. §¹I héi §¶ng toµn quèc lÇn thø IX ®·
kh¼ng ®Þnh: “ Kinh tÕ cã vèn ®Çu t níc ngoµI lµ mét bé phËn quan träng

cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng x· héi chñ nghÜa ë níc ta, ®îc khuyÕn khÝch
ph¸t triÓn l©u ®Çu t níc ngoµI, b×nh ®¼ng víi c¸c thµnh phÇn kh¸c. Thu
hót ®Çu t níc ngoµI lµ chñ tr¬ng quan träng, gãp phÇn khai th¸c c¸c
nguån lùc trong níc, më réng hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ, t¹o nªn søc m¹nh
tæng hîp phôc vô sù nghiÖp CNH- H§H ph¸t triÓn cña ®Êt níc” .
Víi mong muèn vËn dông kiÕn thøc ®Ó t×m hiÓu nÒn kinh tÕ ViÖt Nam
nªn t«i chän ®Ò tµi: "Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ®Ó huy ®éng vµ sö dông cã
hiÖu qu¶ nguån vèn ®Çu t cña níc ngoµi" . T«i rÊt mong ®íc sù gãp ý cña
thÇy c« vµ b¹n bÌ.

- 1-

Lêi cuèi cïng t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy ph¹m thµnh ®· tËn
t×nh híng dÉn t«i cïng th viÖn trêng §HKQD vµ c¶m ¬n ®ång nghiÖp trong
viÖc gióp t«i hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.
PhÇn a.

phÇn më ®Çu

I. ý nghÜa cña ®Ò tµI

HiÖn nay, trªn thÕ giíi, nhiÒu quèc gia, nhiÒu tæ chøc tµI chÝnh quèc tÕ
vµ nhiÒu c«ng ty ®ang n¨m lîng vèn dù tr÷ khæng lå cã nhu cÇu ®Çu t ra níc
ngoµI. §©y lµ ®IÒu kiÖn thuËn lîi ®èi víi c¸c níc ®ang thiÕu vèn, cã nhu cÇu
®Çu t ...
Lêi nãi ®Çu
HiÖn nay trong bèi c¶nh kinh tÕ thÕ giíi cã nhiÒu biÕn ®éng trªn thÞ tr-
êng quèc tÕ, tèc ®é toµn cÇu ho¸ do ho¸ th¬ng I diÔn ra nhanh
chãng, nhiÒu quèc gia nhiÒu c«ng ty ®ang n¾m trong tay lîng vèn tr÷
khæng nhu cÇu ®Çu t níc ngoµi. §©y ®IÒu kiÖn thuËn lîi ®èi víi c¸c
níc thiÕu vèn nhu cÇu ®Çu t lín. vËy ®Çu t níc ngoµI chiÕm mét trÝ
rÊt quan träng trong bèi c¶nh hiÖn nay ®èi víi kh«ng chØ nh÷ng níc ph¸t
triÓn cßn quan träng ®èi víi nh÷ng níc ®ang ph¸t triÓn. §Æc biÖt ViÖt
Nam ®Çu t níc ngoµI nh»m ®Èy nhanh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹I
ho¸, chuyÓn ®æi cÊu kinh tÕ, chuyÓn dÞch cÊu ngµnh nghÒ, ®Çu t x©y
®Çu t níc ngoµI dùng kÕt cÊu tÇng, ®æi míi c«ng nghÖ thiÕt bÞ, n©ng cao
chÊt lîng s¶n phÈm vµ dÞch vô vµ søc m¹nh c¹nh tranh c¶u hµng ho¸.
Trong bèi c¶nh hiÖn nay, c¸c nø¬c ®ang ph¸t triÓn cã thÓ tËn dông mäi
nguån lùc cña thÕ giíi, tiÕp thu ®îc nh÷ng tinh tuý cña nh©n lo¹I, nh÷ng
cèng hiÕn nh÷ng ph¸t minh ®¹I cña c¸c bËc thÕ ®I tríc, nh»m ®I t¾t
®ãn ®Çu trªn con ®uêng ph¸t triÓn thu p ®Çu t níc ngoµI dÇn kho¶ng
c¸ch víi c¸c níc ®I tríc. Khi ®ã ®Çu t níc ngoµI cã vai trß nh mét ph¬ng tiÖn
®¾c lùc ®Î thùcn hiÖn chñ tr¬ng trªn, mét quèc gia ®ang trëng thµnh
ph¸t triÓn ®ång thêi ®ang tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹I ho¸ , ViÖt Nam
cÇn huy ®éng tèi ®a mäi nguån lùc. §¹I héi §¶ng toµn quèc lÇn thø IX ®·
kh¼ng ®Þnh: Kinhcã vèn ®Çu t níc ngoµI lµ métphËn quan träng
cña nÒn kinh t trêng héi c nghÜa ë níc ta, ®îc khuyÕn khÝch
ph¸t triÓn l©u ®Çu t níc ngoµI, b×nh ®¼ng víi c¸c thµnh phÇn kh¸c. Thu
hót ®Çu t níc ngoµI chñ tr¬ng quan träng, gãp phÇn khai th¸c c¸c
nguån lùc trong níc, më réng hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ, t¹o nªn søc m¹nh
tæng hîp phôc vô sù nghiÖp CNH- H§H ph¸t triÓn cña ®Êt níc .
Víi mong muèn vËn dông kiÕn thøc ®Ó t×m hiÓu nÒn kinh ViÖt Nam
nªn t«i chän ®Ò tµi: "Thùc tr¹ng gi¶i ph¸p ®Ó huy ®éng sö dông
hiÖu qu¶ nguån vèn ®Çu t cña níc ngoµi" . T«i rÊt mong ®íc gãp ý cña
thÇy c« vµ b¹n bÌ.
- -
1
TL KTCT & CNXH KH: Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 9 10 408