Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: KHCN

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1258 lần   |   Lượt tải: 0 lần
phÇn i :

Më ®Çu

§Êt níc ta bíc vµo thêi k× qu¸ ®é lªn CNXH khi mµ nÒn s¶n xuÊt cha vËn

®éng theo con ®êng b×nh thêng cña nã. LÞch sö ®· ®Ó l¹i cho chóng ta mét
nÒn s¶n xuÊt nghÌo nµn vµ l¹c hËu, l¹i bÞ chiÕn tranh tµn ph¸ nÆng nÒ, lùc lîng
s¶n xuÊt rÊt thÊp kÐm. Nhng ngµy nay khi ®éc lËp d©n téc g¾n kiÒn víi
CNXH lµ mét xu thÕ tÊt yÕu cña lÞch sö, khi giai cÊp c«ng nh©n ®· n¾m quyÒn
l·nh ®¹o c¸ch m¹ng th× kÕt thóc cuéc c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ còng lµ lóc b¾t
®Çu cuéc c¸ch m¹ng XHCN. C¸ch m¹nh XHCN ë níc ta lµ mét qu¸ tr×nh biÕn
®æi c¸ch m¹ng toµn ®iÖn, s©u s¾c vµ triÖt ®Ó. ®ã lµ mét qu¸ tr×nh võa xo¸ bá c¸i
cò, võa x©y dùng c¸i míi tõ gèc ®Õn ngän. Ph¶i t¹o ra c¶ c¬ së kinh tÕ lÉn kiÕn
tróc thîng tÇng míi, t¹o ra cña c¶i ®êi sång vËt chÊt míi lÉn ®êi sèng tinh thÇn
vµ v¨n ho¸ míi. Do ®ã, trong qu¸ tr×nh ®i lªn CNXH chóng ta ph¶i tiÕn hµnh
c«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.theo quan ®iÓm cña ban chÊp hµnh trung ¬ng §¶ng kho¸ VII ®· kh¼ng ®Þnh“C«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸ lµ qu¸ tr×nh
chuyÓn ®æi c¨n b¶n toµn diÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô, qu¶n
lý kinh tÕ –x· héi tõ sö dông lao ®éng thñ c«ng lµ chÝnh sang sö dông mét c¸ch
phæ biÕn søc lao ®éng cïng víi c«ng nghÖ, ph¬ng tiÖn vµ ph¬ng ph¸p tiªn tiÕn
hiÖn ®¹i dùa trªn sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp vµ tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ
t¹o ra n¨ng suÊt lao ®éng x· héi cao”. Quan ®iÓm nµy ®· g¾n c«ng nghiÖp ho¸
víi hiÖn ®¹i ho¸ ®ång thêi ®· x¸c ®Þnh vai trß khoa häc-c«ng nghÖ lµ then chèt
®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸. Trong ®iÒu kiÖn giao lu kinh tÕ gi÷a c¸c níc cha ®îc
më réng, qu¸ tr×nh chuyÓn giao c«ng nghÖ gi÷a c¸c níc cha ph¸t triÓn m¹nh mÏ
ph¶i”tù lùc c¸nh sinh” th× ®ã chÝnh lµ mét tr×nh tù hîp lÝ ®Ó tiÕn hµnh c«ng
nghiÖp ho¸. Song hiÖn nay cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ ®ang t¸c
®éng mét c¸ch s©u réng trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi kho¶ng thêi gian ®Ó ph¸t
minh míi ra ®êi thay thÕ ph¸t minh cò ngµy cµng ®îc rót ng¾n l¹i, xu híng
chuyÓn giao c«ng nghÖ gi÷a c¸c níc ngµy cµng trë thµnh ®ßi hái cÊp b¸ch,
kh«ng chØ ®èi víi c¸c níc l¹c hËu, mµ ngay c¶ ®ãi víi c¸c níc ph¸t triÓn. Thùc tÕ

1

cho thÊy cã thÓ chuyÓn giao mét c¸ch cã hiÖu qu¶ cho c¸c níc ®i sau khi mµ c¸c
níc ®i sau ®· cã sù chuÈn bÞ kÜ cµng ®Ó ®ãn nhËn. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ c¸c níc ®i sau
trong ®ã cã níc ta cÇn ph¶i lµm ng÷ng g× ®Î iÕp nhËn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt
nh÷ng thµnh tùu mµ c¸c níc ®i tríc ®· ®¹t ®îc. Bµi häc thµnh c«ng trong qu¸
tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ cña c¸c níc NIC ®· chØ ra r»ng: viÖc x©y dùng mét c¬ cÊu
kinh tÕ theo hí...
phÇn i : Më ®Çu
§Êt níc ta bíc vµo thêi qu¸ ®é lªn CNXH khi nÒn s¶n xuÊt cha vËn
®éng theo con ®êng b×nh thêng cña nã. LÞch ®· ®Ó l¹i cho chóng ta mét
nÒn n xuÊt nghÌo nµn l¹c hËu, l¹i chiÕn tranh tµn ph¸ nÆng nÒ, lùc lîng
s¶n xuÊt rÊt thÊp kÐm. Nhng ngµy nay khi ®éc lËp d©n téc g¾n kiÒn víi
CNXH mét xu thÕ tÊt yÕu cña lÞch sö, khi giai cÊp c«ng nh©n ®· n¾m quyÒn
l·nh ®¹o c¸chng th× kÕt thóc cuéc c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ còng lµ lóc b¾t
®Çu cuéc c¸ch ng XHCN. C¸ch m¹nh XHCN ë níc ta mét qu¸ tr×nh biÕn
®æi c¸ch m¹ng toµn ®iÖn, s©u s¾c triÖt ®Ó. ®ã mét qu¸ tr×nh a x c¸i
cò, võa x©y dùng i míi gèc ®Õn ngän. Ph¶i t¹o ra kinh lÉn kiÕn
tróc thîng tÇng míi, t¹o ra cña c¶i ®êi sång vËt chÊt míi lÉn ®êi sèng tinh thÇn
v¨n ho¸ míi. Do ®ã, trong qu¸ tr×nh ®i lªn CNXH chóng ta ph¶i tiÕn hµnh
c«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.theo quan ®iÓm cña ban chÊp hµnh trung -
¬ng §¶ng kho¸ VII ®· kh¼ng ®Þnh“C«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸ lµ qu¸ tr×nh
chuyÓn ®æi c¨n b¶n toµn diÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô, qu¶n
lý kinh tÕ –x· héisö dông lao ®éng thñ c«ng lµ chÝnh sang sö dông mét c¸ch
phæ biÕn søc lao ®éng cïng víi c«ng nghÖ, ph¬ng tiÖn ph¬ng ph¸p tiªn tiÕn
hiÖn ®¹i dùa trªn sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp vµ tiÕn khoa häc c«ng nghÖ
t¹o ra n¨ng suÊt lao ®éng héi cao”. Quan ®iÓm nµy ®· g¾n c«ng nghiÖp ho¸
víi hiÖn ®¹i ho¸ ®ång thêi ®· x¸c ®Þnh vai trß khoa häc-c«ng nghÖ then chèt
®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸. Trong ®iÒu kiÖn giao lu kinh tÕ gi÷a c¸c níc cha ®îc
réng, qu¸ tr×nh chuyÓn giao c«ng nghÖ gi÷a c¸c níc cha ph¸t triÓn nh
ph¶i”tù lùc c¸nh sinh” th× ®ã chÝnh mét tr×nh hîp ®Ó tiÕn hµnh c«ng
nghiÖp ho¸. Song hiÖn nay cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ ®ang t¸c
®éng mét c¸ch s©u réng trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi kho¶ng thêi gian ®Ó ph¸t
minh míi ra ®êi thay thÕ ph¸t minh ngµy cµng ®îc rót ng¾n l¹i, xu híng
chuyÓn giao c«ng nghÖ gi÷a c¸c níc ngµy cµng trë thµnh ®ßi hái cÊp b¸ch,
kh«ng chØ ®èi víi c¸c níc l¹c hËu, mµ ngay c¶ ®ãi víi c¸c níc ph¸t triÓn. Thùc tÕ
1
TL KTCT & CNXH KH: KHCN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: KHCN - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: KHCN 9 10 345